Pangilinan seeks Senate probe on killing of 4 Army men by police

THE Senate should initiate an investigation into the shooting of four Army intelligence officers by Philippine National Police personnel in Jolo, Sulu to shed light on the incident and give justice to the victims, Senator Francis Pangilinan said.

“Nakakabahala ang balitang ito. Ngayon pa lang na hindi pa batas ang anti-terror bill, may nangyayari nang ganito. Ano na lang ang laban ng ordinaryong tao?” he said.

“An independent and impartial investigation will help bring out the truth so that the victims and their families find justice,” he added.

Based on initial reports, Pangilinan noted at least two versions of the incident coming from the military and police.

According to one, the slain four Army intelligence men, including a major and a captain, were trying to locate a suspected foreign suicide bomber believed to be with the local Abu Sayyaf group when their vehicle was stopped at a police checkpoint in Jolo.

Despite identifying themselves and clarifying that they were not hostile forces, police personnel still fired at them.

The other version from the police report narrates that Jolo policemen were on patrol with anti-illegal drug agents in Barangay Bus-Bus when they spotted an SUV with four armed men, who later fled. Before the men could pull the trigger, the police shot at them in defense.

“This incident is disturbing because it appears that the police are quick in pulling the trigger without careful judgment. If they can do this to their fellow uniformed men, how much more to the ordinary civilians who are unarmed and defenseless?” Pangilinan said.

Amid the encounter, the senator also called on military and police ground commanders to rein in their men to preserve peace and avert escalation of tension between the armed personnel.

“We should be going after the common enemy — terrorists, drug lords, armed groups, and in this time of the pandemic, COVID — not against each other,” Pangilinan said.

Pa-imbestigahan ni Pangilinan Senado ang pagpatay sa upat ka mga sundalo sa kapulisan
 
ANG Senado kinahanglan nga magsugod og usa ka imbestigasyon sa pagkamatay sa upat ka membro sa Phil. Army intelligence sa mga kamot sa Philippine National Police personnel sa Jolo, Sulu, sa pag-ula sa kahayag sa ibabaw sa insidente ug sa paghatag sa hustisya ngadto sa mga biktima, si Senador Francis Pangilinan miingon.
 
“Nakabalaka kini nga balita. Karun pa lang na dili pa balaod ang anti-terror bill, aduna nay nahitabo nga ing ani. Unsa na lang ang masukol sa ordinaryong tawo? “Siya miingon.
 
“Usa ka independente ug mapihigong imbestigasyon makatabang sa pagdala sa kamatuoran aron nga ang mga biktima ug ilang mga pamilya makakaplag sa hustisya,” dugang pa niya.
 
Base sa inisyal nga taho, Pangilinan nagmatikod sa labing menos duha ka bersyon sa hitabo gikan sa militar ug kapulisan.
 
Sumala sa usa, ang gipatay nga upat ka Army intelligence nga mga tawo, lakip na sa usa ka mayor ug usa ka kapitan, naningkamot sa pagpangita sa usa ka gidudahang mga langyaw nga paghikog nga tig bomba gituohan nga uban sa mga lokal nga grupo sa Abu Sayyaf sa diha nga ang ilang mga sakyanan nga mihunong sa usa ka checkpoint sa kapolisan diha sa Jolo.
 
Bisan pa sa pag-ila sa ilang mga kaugalingon ug pagklaro nga dili sila mga kaaway nga pwersa, ang mga kapolisan sa gihapon nagpabuto kanila.
 
Ang uban nga mga bersyon sa mga nasaysay nga report sa kapulisan nga ang Jolo nga mga polis nga nagpatrolya sa anti-illegal drug ahente sa Barangay Bus-Bus sa diha nga sila nakita lain sa usa ka SUV uban sa upat ka armado nga mga tawo, nga sa ulahi mikalagiw. Sa wala pa ang mga tawo nga makabitad sa gatilyo, ang pulis mi pusil nila ingon nga depensa.
 
“Kini nga Insidente kay makatugaw tungod kay kini makita nga ang mga kapolisan kay dali nga nagbira sa gatilyo nga walay pag-amping nga paghukom. Kon mabuhat nila kini sa ilang mga kauban nga unipormadong mga tawo, unsa pa kaha sa mga ordinaryo nga sibilyan nga mga dili armado ug walay ika panalipod? “Pangilinan miingon.
 
Taliwala sa engkwentro, ang senador gatawag usab sa militar ug kapulisan nga kumander sa yuta sa pag bansay sa ilang mga tawo alang sa pagbantay sa kalinaw ug malikayan ang pagkusog sa tension tali sa mga armadong personahe.
 
“Kita kinahanglan nga moadto human sa komon nga kaaway – terorista, mga drug lord, armadong grupo, ug sa niini nga panahon sa tibuok-kalibotang epidemya, COVID – dili batok sa usag usa,” Pangilinan miingon.