Pangilinan highlights faith in ‘critical’ youth at Asian Liberals’ general assembly

WITH 4 million estimated new youth voters in 2022, Senator Francis “Kiko” Pangilinan on Monday highlighted their game-changing role in the upcoming national elections.

At the 13th General Assembly of the Council of Asian Liberals and Democrats (CALD), Pangilinan said: “A big chunk of our efforts is focused on encouraging the youth to vote… Four million is enough to make or break the Presidency and the majority in the Philippine Senate and it is vital, more than ever, to have more allies in the Senate so we can do something about alarming pieces of legislation such as the Anti-Terror Law and the media franchise renewals.”

CALD kick-started a series of online events to commemorate its 13th General Assembly from 23-27 November 2020 with the theme, “Hope among us: a virtual gathering for the future democracy.”

Currently serving as the Chairperson of CALD, Pangilinan stressed how the youth will be able to influence the 2022 national elections in the Philippines.

“We put our faith in the youth as they are the sector most critical and energized against incompetence and abuse of power. We look to the experience and inspiration of Hong Kong youth, Thailand youth, Indonesian youth, mobilizing in their vast numbers,” Pangilinan said.

 

Democracy and disinformation

Monday’s event tackled the safety and integrity of elections and political processes from creeping authoritarianism and disinformation especially during “pandemic elections,” with keynote speaker Taiwan President Tsai Ing-wen.

“Disinformation poses a significant threat to democratic countries around the world. Taiwan stands in the forefront of such assault…Operators of disinformation tried hard to use the openness of our democracy to influence the outcome of our elections,” President Tsai said.

Calling it an infodemic, President Tsai shared how the government and civil society worked together to combat disinformation.

“Facing the daunting challenge of disinformation, Taiwan and Taiwanese are not only undeterred, we persevered. In the last few years, my government and members of the civil society have been cooperating and working collectively to mitigate the scope of this infodemic…Timeliness and transparency are key to effective defense against disinformation,” President Tsai said.

“A strong, confident democracy combined with informed citizenry is its best defense…Taiwan is an example that a country can develop strategies and ways to combat disinformation without damaging its democratic procedure, system, and values,” she added.

 

Hong Kong to extend help

Emily Lau, a member of the panel and chairperson of the International Affairs Committee of the Democratic Party of Hong Kong, also extended her warm wishes to the people of the Philippines particularly to the victims of the recent typhoons.

“I have written to the Hong Kong government’s Disaster Relief Advisory Committee…urging the Hong Kong government to do its best to help the Philippines. We have so many Filipino citizens working, living in Hong Kong and they make a very big contribution to our city,” Lau said.

At present, Lau and her organization are currently awaiting a positive response from the Chief of the Disaster Relief Advisory Committee.

Other panelists on Monday’s online event include Paul Ananth Tambyah, Chairman of the Singapore Democratic Party; and Pedro Urruchurtu, Vice President of the Liberal Network for Latin America Vente Political Movement; with Mu Sochua, Vice President of the Cambodia National Rescue Party as moderator.

“Anywhere in the world, we will not be able to find a vaccine for abuse, authoritarianism, and cruelty but the people and organizations united and unflinching will always be an effective antidote to thwart the public health excuse for curbs on our freedom,” Pangilinan said, concluding his presentation.

Gipasibaw ni Pangilinan ang pagtuo sa ‘kritikal’ nga kabatan-onan didto sa katiguman sa Asian Liberals

 

UBAN sa gibana-banang 4 milyon ka mga bag-ong mga botante nga kabatan-onan karung 2022, gipakita ni Senador Francis “Kiko” Pangilinan sa usa panagtigum niadtong Lunes, ang ilang papel nga makapabag-o sa dula sa umaabot nga nasudnon nga piliay.

Sa ika 13 nga General Assembly sa Council of Asian Liberals and Democrats (CALD), si Pangilinan miingon nga nakatutok og daku ang among paningkamot sa pagdasig sa kabatan-onan sa pagbotar. Ang 4 ka milyon igo na makapadaug o makaparot sa pagka-presidente ug ang mayorya sa Senado sa Pilipinas, ug kini mas mahinungdanon kay sa miaging panahon. Ang pagkab-ot sa dugang alyado sa Senado mahinungdanon aron makahimo kita og remedyo sa mga kulbang balaodnon sama sa Anti-Terror Law ug ang nahitabo sa pagrenew sa prangkisa sa media. 

Gisugdan ang CALD pinaagi sa serye sa online nga mga kalihukan sa pag-abri sa ika 13 nga General Assembly nga mulangkod sa 23027 November 2020 inuban sa tema: Hope among us: a virtual gathering for the future of democracy” (Taliwala sa paglaum: Virtual nga panagtigum alang sa kaugmaon sa demokrasya)

Si Pangilinan, ang kasamtangan nga Chairperson sa CALD, mipunting unsaon sa kabatan-onan pag impluwensya sa 2022 nga nasudnong pinili-ay sa Pilipinas.

“Atong gibutang ang atong pagtuo sa kabatan-onan kay sila ang sektor nga pinaka-kritikal ug kusganon batok sa pagka-walay hinungdan ug abuso sa gahum. Kita naglantaw sa kasinatian ug inspirasyon sa mga kabatan-onan sa HongKong, Thailand, Indonesia nga halapad nga mipalihok sa ilang gidaghanon,” miingon si Pangilinan.

 

Demokrasya ug disinformation

Ang kalihukan sa Lunes mihisgut sa kasegurohan ug integridad sa mga piniliay ug mga politikanhong proseso batok sa nagkamang nga pagkagamhanan ug disinformation ilabina sa mga piniliay panahon sa pandemya, uban sa pangunang pulong ni Taiwan President Tsai Ing-wen.

“Ang disinformation nagdala og mahinungdanon nga hulga sa mga demokratikong nasud tibuok kalibutan. Angg Taiwan mibarug sa atubangan sa maong pag-atake… Mga tigdumala sa disinformation misulay sa pag-gamit sa kaabli sa among demokrasya aron ma implewensya ang sangputanan sa among piniliay,” miingong si Presidente Tsai.

Gitawag nga infodemic, si Presidente Tsai mipa-ambit giunsa sa gobyerno ug civil society paghiusa sa ilang lihok arun masumpo ang disinformation.

Atubangan sa makahadluk nga hagit sa disinformation, ang Taiwan ug mga Taiwanese wala matay-og, kami nagpadayon. Sa miaging pipila ka tuig, ang akong gobyerno ug mga membero sa civil society nagtinabangay ug hiniusan naglihok aron mapagaan ang epekto niining infodemic… Tukmang paahon ug pagkasihag mao ang mga yawe sa epektibo nga pagpanalipod batok sa disinformation,” miingon si President Tsai.

“Ang lig-on, masaligon nga demokrasya inubanan sa nasayod nga katawhan mao ang pinaka maayo nga depensa. Ang Taiwan isa ka ehemplo sa nasud nga mipalambo og mga istratehiya ug mga pamaagi sa pagbatok sa disinformation og wala gidaot ang demokratikong pamaagi, sistema ug mga mithi,” siya midugang.

 

Hong Hong mipa-abot sa tabang

Si Emliy Lau, membro sa panel ug pangulo sa International Affairs Committee of the Democratic Party of Hong Kong, mipaabot sa iyang mainiton nga mga pangandoy sa katawhan sa Pilipinas, ilabina sa mga biktima sa mga milabay’ng mga bagyo.

Nagsulat ako sa Disaster Relief Advisory Committee sa pangagamhanan sa Hong Kong, nag awhag niini nga maningkamot nga makatabang sa Pilipinas. Daghan kaayo kami og mga katawhang Pilipino nga nanarbaho ug nipuyo sa Hong Kong ug sila daku kaayo og nahatag sa among syudad,” matud pa ni Lau.

Sa kasamtangan, si Lau ug ang iyang hugpong naghulat pa sa paborabling tubag sa hepe sa Disaster Relief Advisory Committee.

Ang ubang mga panelist sa online nga katiguman niadtong Lunes mao sila Paul Ananth Tambyah, Chairman sa Singapore Democratic Party; and Pedro Urruchurtu, Vice President sa Liberal Network for Latin America Vente Political Movement; inubanan ni Mu Sochua, Vice President sa Cambodia National Rescue Party isip moderator.

“Bisan asa sa kalibutan, wala kita’y makita nga bakuna batok sa pagpang abuso, authoritarianism ug kabangis, apan ang katawhan ug mga organisasyon magkahiusa ug sa wala’y lipodlipod makanunayon nga epektibong pangkontra sa paggamit sa pampublikong panglawas isip pasumangil sa pagpihig sa atong kagawasan,” si Pangilinan miingon sa iyang panapos nga pamulong.