STATEMENT OF 4 SENATORS ON PRESIDENT DUTERTE’S NEWEST PRONOUNCEMENTS ON FOREIGN POLICY (SENATORS AQUINO, DE LIMA, DRILON, PANGILINAN)

October 21, 2016

Taking the President’s statement literally entails an abrogation of the 1951 Mutual Defense Treaty with the United States, a binding security and military agreement. The Senate needs to be clarified if the President did indeed intend to terminate the MDT.

viber-image1

The President is the chief architect of Philippine foreign policy. But this power is not his alone — he shares this with the Senate in the case of treaties.

Moreover, our Constitution and laws dictate the general direction and tone of our foreign policy – one that adheres to peace, equality, justice, considers our national sovereignty, territorial integrity, national interest, and the right to self-determination, and promotes the welfare and interest of Filipinos overseas.

This means we don’t start a fight. At the same time, we don’t back out of a fight for our sovereignty and territory. We fight using the diplomatic and legal instruments and stages available to us, such as taking the battle over the West Philippine Sea to the international arbitral tribunal where we were able to win our case without any gunshots fired.

We are in agreement that the Philippines needs an independent foreign policy, one that protects and champions the interests of the Filipino people, one that is not pro-American and not pro-China but pro-Filipino, ensuring that the conventions and agreements we sign will benefit Filipino citizens.

International realities must also be considered. Our total external trade in goods for the first semester of 2015, according to latest government data, reached $ 59.61 billion — with Japan ($8.765 billion), China ($7.812 billion), and the United States ($7.743 billion) as the country’s top three trading partners. Approved foreign investments to the country in 2015 was P245.2 billion, with Netherlands first at P82.7 billion, and Japan and South Korea ranking second and third with investments amounting to P54.7 billion and P23.2 billion respectively.

In terms of warms bodies, we have more than 10 million overseas Filipino workers, who sent $25.8 billion in remittances last year alone. They include almost 4 million Filipinos in the US.

Given these, we support Senator Bam Aquino’s Senate Resolution 158 calling on the Senate Committees on Foreign Relations and Economic Affairs to conduct a hearing, in aid of legislation, on the foreign policy direction of the government with the end view of protecting our national interest.

The hearing is imperative following the recent pronouncements of President Duterte regarding the new direction of Philippine foreign policy.

The hearing should reveal the terms of the 13 agreements and memoranda of understanding, including the reported $6 billion in soft loans, $3 billion in credit facilities through private Chinese banks, and the Joint Coastal Guard Committee on Maritime Cooperation in disputed waters, signed during the President’s state visit to China.

The hearing should call on the Departments of Foreign Affairs, Finance, and Trade and Investments to explain the ramifications of the President’s latest foreign policy pronouncements on Filipinos living here and abroad.

The Filipino people deserve to know what the official position of the administration is and how these affect the lives of our countrymen residing in all corners of the globe.

*Data on trade and investments from the Philippine Statistics Authority, and data on Filipinos overseas from the Commission of Filipinos Overseas.

Ang ating Pangulo ang siyang pangunahing tagapaglatag ng patakarang panlabas o foreign policy ng ating bansa. Ngunit ang kapangyarihang ito ay hindi lamang sa kanya. Kabahagi nya rito ang Senado, lalo na sa usapin ng mga kasunduan o treaties.

Kung isasatotohanan ang mga binitiwang pahayag ng ating Pangulo, mangangahulugang kakailanganing ikansela ang ating 1951 Mutual Defense Treaty (MDT) kasama ng Estados Unidos. Isa itong umiiral na kasunduan tungkol sa militar at pambansang pangkaligtasan. Kailangang maging malinaw at maipaabot sa Senado kung layon ba talaga ng ating Pangulo na ikansela ang MDT.

Higit sa lahat, ang ating Saligang Batas at iba pang batas ang nagdidikta sa kabuuang patutunguhan at tono ng ating patakarang panlabas — patakarang umaayon sa kapayapaan, pagkakapantay-pantay, katarungan, kasarinlan, sakop na mga lupain, kabuuang kapakanan, pagsasarili, at pagtaguyod sa interes at ikabubuti ng mga Pilipino sa ibang bansa.

Ibig sabihin ay hindi tayo nagsisimula ng gulo. Gayundin, hindi tayo umaatras sa laban para sa ating kasarinlan at mga teritoryo. Lumalaban tayo sa pamamagitan ng diplomasya at iba pang mga kasangkapang alinsunod sa batas, kagaya ng pagdulog sa international arbitral tribunal ukol sa usapin ng West Philippine Sea. Nagwagi tayo rito nang walang naging pagdanak ng dugo.

Sang-ayon kami na kailangan ng Pilipinas ng isang independent foreign policy na magtataguyod sa kapakanan ng mga Pilipino. Mga patakarang hindi nakaangkla sa Amerika o sa Tsina, kundi mga patakarang magtitiyak na ang mga kasunduang ating lalagdaan ay para sa ikabubuti nga ating mga mamamayan.

Kailangan din nating isipin ang pangdaigdigang kalakalan. Ayon sa datos pamahalaan, ang ating kalakalang panlabas para sa unang anim na buwan ng 2015, ay umabot ng $59.61 bilyon, kung saan ang ating mga pangunahing kapalitan ay ang Japan ($8.765 bilyon), China ($7.812 bilyon), at ang Estados Unidos ($7.743 bilyon). Ang mga naaprubahang foreign investment noong 2015 ay tinatayang P245.2 bilyon, kung saan nangunguna ang Netherlands (P82.7 bilyon), at ang Japan (P54.7 bilyon) at South Korea (P23.2 bilyon).

Sa usapin ng yamang tao, mayroon tayong higit na 10 milyong Overseas Filipino workers na nagpadala ng $25.8 bilyon na remittances noong nakaraang taon lamang. Kasama sa mga ito ang halos 4 milyong Pilipino sa US.

Dahil sa mga ito, sinusuportahan namin ang Senate Resolution 158 ni Senator Bam Aquino upang magsagawa ang Senate Committees on Foreign Relations and Economic Affairs ng isang pagdinig — upang magsilbing gabay natin sa paglikha ng batas — sa direksyon ng polisiyang panlabas ng pamahalaan para maprotektahan ang ating mga pambansang interes.

Kinakailangan ang pagdinig matapos ang mga pahayag ni Pangulo Duterte ukol sa bagong direksyon ng polisiyang panlabas ng Pilipinas.

Kailangang maihayag sa pagdinig ang mga tuntunin ng 13 na kasunduan at memorandum of understanding, kasama na ang iniulat na $6 billion na soft loans, $3 bilyon na mga credit facilities sa pamamagitan ng pribadong bangko ng Tsina, at ang Joint Coastal Guard Committee on Maritime Cooperation sa pinagtatalunang karagatan, na napirmahan sa pagbisita ng Pangulo sa Tsina.

Dapat ipatawag sa pagdinig ang Department of Foreign Affairs, Finance, at Trade and Investments upang maipaliwanag ang epekto ng pinakabagong mga pahayag ng Pangulo ukol sa ating polisiyang panlabas sa mga Pilipinong naninirahan sa ating bayan at sa ibang bansa.

Karapatan ng mga Pilipino na malaman ang opisyal na posisyon ng kasalukuyang pamunuan at kung paano ito makakaapekto sa buhay nila.

* Ang estatistika ukol sa kalakalan at pamumuhunan ay hinango mula sa Philippine Statistics Authority, at estatistika sa ating mga kababayan na nagtratrabaho sa ibang bansa ay nagmula sa Commission on Filipinos Overseas.