COMMITTEE OF THE WHOLE HEARING ON THE NATIONAL COVID-19 VACCINATION PROGRAM

January 12, 2021

Good morning, Mr. President, colleagues.

Thank you, Mr President. Happy New Year to our Senate President, colleagues, and to our resource persons, and good morning. 

By January 30, 2021, a mere 19 days from now, it will be the anniversary of the first Philippine case of Covid-19. January 30, 2021 is also the anniversary, first year, of the declaration of the World Health Organization of a global health emergency. Prior to that, January also of last year, we called for a pre-emptive travel ban to prevent the spread of the said virus.

We can’t help but feel a sense of déjà vu — parang nakita na natin ito — in the same month, a year later, discussing basic issues on the control of the spread of Covid-19. We feel the same urgency, especially now that we have a new variant that was first reported in the UK that is supposed to be 70 percent more infectious. Then as now, we raise various preemptive and proactive solutions. This time, we are here to look into solutions on how to efficiently roll-out and expedite the Covid vaccination program of the country.

As of January 6, the Philippines has reported 480,673 Covid-19 cases of which 3,347 Filipinos have died.

Today, [as of] January 10, it is reported that there are 1,900 new cases.

Our questions remain the same since we rose on a matter of collective and personal privilege last December 14, and the body has graciously and our leadership has promptly adopted our resolution to convene the Senate Committee of the Whole.

Questions:

 • What is the game plan?
 • Which vaccines are we choosing to give our people? What will be our basis for selecting the vaccines?
 • If 50 to 70 million Filipinos have to be inoculated, how long must it take to inoculate 50 to 70 million Filipinos to ensure herd immunity?
 • Who will administer the shots? How many vaccinators will be needed?
 • What is the role of local governments in the overall effort? How do we coordinate local government purchases of the vaccine in the overall effort?
 • Who will train the vaccinators?
 • Who will prepare the list of beneficiaries? How fool-proof is this list?
 • How are we going to guard against the possible proliferation of fake vaccines that might victimize the vulnerable?
 • Do we have enough deep freezers? Are we stockpiling on syringes, needles, and gloves?
 • How are we going to distribute the vaccine?

Just several days ago, Pulse Asia released survey results showing that nearly half or 47 percent of Filipinos said late last year they would not get themselves vaccinated. Concern about the safety of the vaccines, at 84 percent, is primarily why they said they would not get vaccinated.

Bulk of our work therefore, aside from the logistics of acquiring the vaccine and implementing the program, is to restore public confidence in vaccinations.

We believe that the Senate leadership, through the Senate Committee of the Whole, is an important step to bringing the all-important conversation closer to our people — where they will be able to understand its importance, and where they can see that their leaders have a plan.

Nagawa na natin ito, dito sa Senado, sa Committee of the Whole hearings, noong Bayanihan 1, Bayanihan 2, at alam kong magagawa rin natin dito sa Committee of the Whole hearing na ito.

We reiterate what we said last December when we filed this resolution: Transparency in the process is key if there is to be public trust in a vaccine roll-out. Without the public’s trust and support, a program of this magnitude will not succeed.

Susi ng matagumpay na vaccine roll-out ang koneksyon ng taumbayan sa proseso. Kung walang tiwala at suporta mula sa taumbayan sa bakuna, hindi magtatagumpay ang anumang programa.

It couldn’t be denied that this can arguably be considered the most important endeavor we face as a nation since World War II. Through science and cooperation, we are fighting a pandemic that has rendered our country in a standstill for 10 months now.

Only with the support and participation of the public and all stakeholders can we ensure success.

Tungkulin natin bilang lingkod-bayan ang maayos, mabilis, at bukas na pagpapatupad ng pambansang pagbabakuna kontra Covid.

Uulitin natin na buhay ng milyon-milyon nating mga kababayan ang nakataya rito. Kabuhayan, kita, at trabaho ng milyon-milyon nating mga nagugutom na kababayan ang nakasalalay sa agarang pagbangon ng ating ekonomiya na nakasalalay naman sa maayos na pagpapatupad ng vaccine roll-out sa buong bansa.

Hindi tayo maaring magkamali. Failure is not an option.

Para ito sa lahat ng Pilipino, mga pamilya at front-liners na namatay o namatayan ng mahal sa buhay bunga ng pandemya. Mga front-liners pa rin na patuloy na tinataya ang buhay upang gamutin ang mga may sakit nating mga kababayan;

Para sa mga maliliit na namumuhunan na napilitang magsara ng negosyo dahil sa lockdown, para sa lahat ng nawalan ng pagkakakitaan at trabaho tulad ng mga jeepney drivers;

Para sa mga nag-co-commute, mga office at temporary workers na araw-araw nakikipagsapalaran, sinusugal ang buhay makapasok lang kahit may Covid;

Para sa ating mga OFWs na nawalan ng trabaho at nagsiuwian dahil sa kalagayan ng bansang pinagtatrabahuhan.

Para sa ating mga magsasaka at mangingisda na panandaliang nawalan ng access sa merkado dahil sa lockdown.

Para sa mga estudyante, mga guro, at mga magulang na nagkakandarapa at nahihirapan sa paputol-putol na Internet o kulang na telepono o tablet para maka-attend ang kanilang mga anak ng distance-learning classes.

Utang natin sa kanila ang maayos, mabilis, at bukás na pagpapatupad ng pambansang pagbabakuna kontra Covid.

We owe it to them that we implement Philippines’ Covid-19 vaccination program swiftly, efficiently, and with transparency.

Uulitin natin, hindi tayo maaing magkamali. Failure is not an option.

Maraming salamat po.

Maayong buntag, G. Pangulo, mga kauban.

Salamat, G. Pangulo. Malipayong bag-ong tuig sa atong pangulo sa Senado, mga kauban, ug sa atong mga resource person, ug maayong buntag.

Sa Enero 30, 2021, 19 ka adlaw gikan karon, kini ang anibersaryo sa una nga kaso sa Pilipinas nga Covid-19. Ang Enero 30, 2021 usab ang anibersaryo, unang tuig, sa pagdeklara sa World Health Organization nga usa ka emerhensya sa panglawas sa kalibutan. Sa wala pa kana, Enero usab sa miaging tuig, nanawagan kami alang sa pre-emptive travel ban aron malikayan ang pagkaylap sa nasangpit nga virus.

Dili nato mapugngan ang pagbati sa usa ka déjà vu – murag nakita na nato kini – sa parehas nga bulan, paglabay sa usa ka tuig, nga gihisgutan ang mga punoan nga isyu bahin sa pagpugong sa pagkaylap sa Covid-19. Gibati nato ang parehas nga pagkadinalian, labi na karon nga adunay usa ka bag-ong lahi nga unang gikataho sa UK nga kuno 70 porsyento nga labi nga makatakod. Unya sama karon, gipatuboy nato ang lainlaing mga pasiuna ug abtik nga solusyon. Niining higayona, ania kita aron magtan-aw sa mga solusyon kung giunsa ang episyente nga paglansad ug pagpadali sa programa sa pagbakuna sa Covid sa nasud.

Hangtod kaniadtong Enero 6, ang Pilipinas ning-report sa 480,673 Covid-19 nga mga kaso diin 9,347 ka mga Pilipino ang namatay.

Sa Enero 10, gitaho nga adunay 1,900 nga mga bag-ong kaso.

Ang atong mga pangutana nagpabilin nga parehas gikan sa atong pagbungat sa usa ka butang nga kolektibo ug personal nga pribilehiyo kaniadtong Disyembre 14, ug ang lawas maloloy-on ug ang atong pagpangulo gihatagan dayon ang atong resolusyon sa pagtawag sa Senate Committee of the Whole

Mga pangutana:

 • Unsa ang laraw sa dula?
 • Unsang mga bakuna ang gipili nato nga ihatag sa atong katawhan? Unsa man ang atong basihan sa pagpili sa mga bakuna?
 • Kung 50 hangtod 70 milyon nga mga Pilipino ang kinahanglan nga mabakunahan, unsa ka dugay ang kinahanglan aron mabakunahan ang 50 hangtod 70 milyon nga mga Pilipino aron masiguro ang kalig-on sa panon?
 • Kinsa ang modumala sa mga shote? Pila ka mga bakuna ang kinahanglan?
 • Unsa man ang papel sa mga lokal nga gobyerno sa kinatibuk-ang paningkamot? Giunsa man nato pag koordinar ang pagpalit sa bakuna sa lokal nga gobyerno sa kinatibuk-ang paningkamot?
 • Kinsa ang magbansay sa mga nagbakuna?
 • Kinsa ang mag-andam sa lista sa mga beneficiaries? Giunsa pagbantay kini nga lista sa binuang?
 • Unsaon man nato pagbantay batok sa posible nga pagdaghan sa mga peke nga bakuna nga mahimong makabiktima sa mga mahuyang?
 • Aduna ba kita’y igo nga mga deep freezer? Nagtipig ba kita sa mga syringe, dagom, ug gwantes?
 • Unsaon nato pag apod-apod ang bakuna?

Pipila lang ka adlaw ang nakalabay, nagpagawas ang Pulse Asia og mga resulta sa survey nga nagpakita nga hapit katunga o 47 porsyento sa mga Pilipino ang nag-ingon sa ulahing bahin sa miaging tuig nga dili sila magpabakuna. Ang kabalaka bahin sa kaluwasan sa mga bakuna, sa 84 porsyento, panguna nga giingon nila nga dili sila magpabakuna.

Ang kadaghanan sa atong trabaho, gawas sa logistics sa pagkuha sa bakuna ug pagpatuman sa programa, aron mapasig-uli ang pagsalig sa publiko sa mga pagbakuna.

Kita nagtuo nga ang pagpangulo sa Senado, pinaagi sa Senate Committee of the Whole, usa ka hinungdanon nga lakang aron mapaduol ang labi ka mahinungdanong panagsulti sa atong mga tawo – diin mahibal-an nila ang kaimportante niini, ug diin makita nila nga ang ilang mga pinuno naay plano.

Nabuhat na nato kini, dinhi sa Senado, sa Committee of the Whole hearings, kaniadtong Bayanihan 1, Bayanihan 2, ug kabalo ko nga mabuhat sab nato kini dinhi sa ani nga Committee of the Whole hearing.

Gisubli nato kung unsa ang giingon nato kaniadtong Disyembre katong gi-file nato kini nga resolusyon: Ang pagkabunayag sa proseso hinungdanon kung adunay pagsalig sa publiko sa usa ka roll-out nga bakuna. Kung wala ang pagsalig ug suporta sa publiko, ang usa ka programa nga ingon niini kadako dili molampos.

Yawe sa malampuson nga roll-out sa bakuna ang koneksyon sa katawhan sa proseso. Kung walay salig ug suporta gikan sa katawhan sa bakuna, dili mu lampos ang unsa mang programa.

Dili ikalimod nga kini mahimo nga maisip nga labi ka mahinungdanon nga paningkamot nga giatubang nato ingon usa ka nasud gikan sa World War II. Pinaagi sa syensya ug kooperasyon, nakig-batok kita sa usa ka pandemya nga nakahunong sa atong nasud sa 10 ka bulan karon.

Pinaagi lamang sa suporta ug pag-apil sa publiko ug tanan nga hingtungdan masiguro nato ang kalampusan.

Buluhaton nato isip taga serbisyo sa lungsod ang maayo, dali, ug abli nga pagpatuman sa nasudnong pagbakuna kontra Covid.

Usbon nato nga kinabuhi sa milyon-milyon natong mga katawhan ang nakataya dinhi. Panginabuhian, kita, ug trabaho sa milyon-milyon natong mga nagutom nga katawhan ang nakataya sa hinanali nga pagbangon sa atong ekonomiya nga naka depende sab sa maayo nga pagpatuman sa vaccine roll-out sa tibuuk nasud.

Dili kita pwedeng masayop. Ang kapakyasan walay labot sa mga pilian.

Para kini sa tanan nga Pilipino, mga pamilya ug mga frontliner nga namatay o namatayan ug mga mahal sa kinabuhi bunga sa pandemya. Ang mga front-liner gihapon nga nagpadayon sa pagtaya sa kinabuhi aron tambalan ang mga naay sakit natong mga katawhan.

Para sa mga gagmay nga namuhunan nga napugos nga magsira sa negosyo tungod sa lockdown, para sa tanan nga nawad-an og kakitaan ug trabaho sama sa mga drayber sa dyip;

Para sa mga nag-commute, mga opisina ug mga temporaryo nga trabahador nga adlaw-adlaw nga nanimpalad, gisugal ang kinabuhi nga maka tungha lang bisan adunay Covid;

Para sa atong mga OFWs nga nawad-an sa trabaho ug nanguli tungod sa kahimtang sa mga nasud nga gitrabahuan.

Para sa atong mga mag-uuma ug mangingisda nga temporaryong nawad-an ug access sa merkado tungod sa lockdown.

Para sa mga estudyante, mga magtutudlo, ug mga ginikanan nga muna sa ginhawa ug nalisuran sa paputol-putol nga Internet o wala’y telepono o tablet aron makaapil ang ilang mga anak sa distansya nga klase sa pagtuon. 

Utang nato sa ila ang maayo, dali, ug abli nga pagpatuman sa nasudnong pagbakuna kontra Covid.

Utang nato sa ila nga ipatuman nato ang programa sa pagbakuna sa Covid-19 sa Pilipinas nga matulin, epektibo, ug may transparency.

Usbon nato, dili kita pwedeng masayop. Ang kapakyasan dili kapilian.

Daghang kaayong salamat.