Dialogues, not suppression, win hearts and minds: Pangilinan

January 19, 2021

SENATOR Francis “Kiko” Pangilinan on Tuesday joined students and fellow alumni of the University of the Philippines in opposing the unilateral termination of the agreement between UP and the Department of National Defense that limits the presence of security forces in the former’s campuses.

Pangilinan, who was UP University Student Council chairman in 1986, filed Senate Resolution 616, which also calls for a dialogue between the two parties.

“Dialogues, not suppression, win hearts and minds. And with the ‘woke’ among the youth, lalong pinipigil, lalong nanggigigil,” he said.

Pangilinan said young people throughout the world and throughout history have always been critical of the status quo, including governments. He cited the examples of Philippine national heroes Jose Rizal, Mariano Ponce, the Luna brothers, and Graciano Lopez Jaena who effected fundamental change in Philippine society with their activism.

“The 1981 Enrile-Soto Accord was the government, a dictatorship, negotiating and signing an agreement with students. Why? Because they realized that they could not suppress student unrest with arrests and harassment. They had to sign that accord so that the protests and the boycotts would stop. And, therefore, we have to learn the lessons from the past,” said the first UP Student Regent.

“It’s like saying, ‘O, from now on, ‘wag ka nang bumatikos. ‘Wag ka nang anti-government. Matuto ka na. Maging pro-government ka na.’ Hindi ganon ang kabataan. Hindi ganon ang estudyante sa kasaysayan ng anumang lipunan. Let us learn from history. The more you suppress, the more they will fight,” he added.

Pangilinan said suppression and authoritarian or military rule have proven to be incapable of solving major problems in the country. He said martial law was the main recruiter of rebels, who were only a handful in 1972 but grew to 25,000-strong before the dictator Marcos was deposed in 1986.

Pangilinan, who also championed the UP Charter law, said the UP-DND accord details the processes of engagement between the two institutions. He explained that the accord does not rigidly prohibit entry into the UP campus as long as there is proper notification beforehand and a valid reason to do so.  

The senator called on the DND to reconsider its actions and pushed for dialogue between the parties involved.

“I urge UP and the DND to commence a dialogue and to find common ground that promotes peace and security, and protects academic freedom, and the pursuit of excellence,” he added.

Dayalogo, dili pagsumpo ang pagdaog sa kasingkasing ug hunahuna: Pangilinan   Si Sen. Francis “Kiko” Pangilinan kaniadtong Martes miapil sa mga estudyante ug kaubang alumni sa University of the Philippines sa pagsupak sa unilateral nga pagtapos sa kasabutan tali sa UP ug sa Department of National Defense nga naglimita sa presensya sa mga pwersa sa seguridad sa mga kampus niini.   Si Pangilinan, kinsa chairman sa UP University Student Council kaniadtong 1986, nag-file sa Resolution 616 sa Senado, nga nanawagan usab alang sa dayalogo tali sa duha nga partido.   “Mga dayalogo, dili pagsumpo ang pagdaog sa kasingkasing ug hunahuna. Ug uban sa ‘woke’ sa tanang kabatan-onan, samot nga gipugngan, samot nga nanggigil,” siya miingon.   Gipahayag ni Pangilinan nga ang mga batan-on sa tibouk kalibutan ug sa tibouk nga kasaysayan kanunay nga kritikal sa kahimtang nga katilingban, apil ang pang-gobyerno. Gikutlo niya ang mga ehemplo sa mga nasudnong bayani sa Pilipinas nga sila Jose Rizal, Mariano Ponce, mga igsoon nga Luna, ug Graciano Lopez Jaena nga nagpahinabo sa punoan nga pagbag-o sa katilingbang Pilipino sa ilang aktibismo.   Ang 1981 Enrile-Sotto Accord nakab-ot ubos sa gobyernong diktadura — nga nakigsabot ug nagpirma sa usa ka kasabutan sa mga estudyante. Ngano man? Tungod kay naamgohan nila nga dili nila mapugngan ang kagubot sa mga estudyante pinaagi sa pag-aresto ug pagpanghasi. Kinahanglan nila nga pirmahan ang kana nga panag-uyon aron ang mga protesta ug ang mga pag-boycot mohunong. Ug, busa, kinahanglan nato nga mahibal-an ang mga leksyon gikan sa nangagi,” ingon sa kanhi UP Student Regent.   “Kini sama sa pag-ingnon, ‘O, gikan karon,‘ ayaw na og pambatikos. ‘Dili naka mo kontra-gobyerno. Makat-on na ka. Mag pro-government na ka.’ Dili in-ana ang kabatan-onan. Dili in-ana ang estudyante sa kasaysayan sa matag lipunan. Magkat-on kita gikan sa kasaysayan. The more nga mu pugong ka, the more nga sila mu sukol,” dugtong pa niya.   Gipahayag ni Pangilinan nga ang pagpugong ug pagmando o awtoridad sa militar o pagmando sa militar napamatud-an nga dili makahimo sa pagsulbad sa mga dagkung problema sa nasud. Giasoy niya nga ang martial law mao ang punoan nga rekruter sa mga rebelde, nga pipila ra sa 1972 apan ning-asdang sa 25,000-kusug sa wala pa mapahawa ang diktador nga si Marcos kaniadtong 1986.   Si Pangilinan, kinsa nagpadaog usab sa balaod sa UP Charter, nagsulti nga ang kasabutan sa UP-DND nagdetalye sa mga proseso sa pagtambayayongay sa duha nga mga institusyon. Gipasabut niya nga ang kasabutan dili estrikto nga gidili ang pagsulud sa UP campus basta adunay pauna nga pagpahibalo daan ug usa ka balido nga hinungdan nga himuon kini.   Nanawagan ang senador sa DND nga hunahunaon usab ang mga aksyon niini ug giduso ang dayalogo tali sa mga nahilambigit nga partido.   “Giawhag ko ang UP ug ang DND nga magsugod sa usa ka dayalogo ug aron makit-an ang managsama nga basehanan nga nagpasiugda sa kalinaw ug siguridad, ug giprotektahan ang kagawasan sa akademya, ug ang pagpangita sa kahusayan,” dugtong pa niya.