#EdsaPeoplePower35 Pangilinan encourages youth to continue fight for truth, freedom, justice

February 23, 2021

AS the country commemorates the four-day 35th year of Edsa People Power 1, Senator Francis “Kiko” Pangilinan on Tuesday recalled being part of the world’s first peaceful uprising during his time as a student leader at the University of the Philippines (UP).

“Becoming ‘woke’ is a continuing process. I am fortunate to have been there and been part of among the world’s first peaceful overthrow of [a dictatorship] government,” Pangilinan said during an online forum that included then UP University Student Council (USC) chairman Chito Gascon (https://www.facebook.com/CenterForLiberalismAndDemocracy/videos/431151398104146)

Because the anti-dictatorship movement was at its peak then, Pangilinan said his position as USC councilor for school year 1985-1986 was both easy and hard at that time.

“In a way, getting others to listen to us, to join us, to hold mass actions with us was easy. But the road to Edsa was paved with the sacrifices and heroism, many of them young people’s. Some of those who suffered under the Marcos regime were friends,” said the former student leader.

After the overthrow of strongman Ferdinand Marcos, Pangilinan said rebuilding the country from the ashes of dictatorship was difficult and challenging due to the existence of the tyrant’s tentacles in the bureaucracy and in the deeply ingrained culture of corruption.

As he looks at the present situation, the veteran lawmaker said today’s youth faces a similar challenge and the same call.

“Then and now, the youth is confronted with the same call – to stand up for their rights, to not give up the fight. Edsa [People Power 1986] is precisely a symbol of standing up, speaking out, and not allowing abuse to continue,” Pangilinan said, adding young people have always been at the forefront of social change.

Pangilinan said even the K-pop phenomenon BTS calls on the youth to make a stand and take action through some of their hit songs.

“Sabi nila: ‘If what you see on the news is nothing to you … You’re not normal, you’re abnormal,’” Pangilinan said, referring to the lyrics of the K-Pop group’s hit song “Am I Wrong.”

And in their song Wishing on a Star, Pangilinan said BTS said something like “it’s okay to take small steps, as long as one continues to move forward.”

In parting, Pangilinan challenged the youth to be inspired by others and find what they can do, then run with it.

Giawhag ni Pangilinan ang mga kabatan-onan nga magpadayon sa pakigbisog alang sa kamatuoran, kagawasan, hustisya Nagsaulog ang nasud sa upat ka adlaw nga ika-35 nga tuig sa Edsa People Power 1, si Senador Francis “Kiko” Pangilinan kaniadtong Martes nahinumdom nga bahin sa una nga malinawon nga pag-alsa sa kalibutan sa panahon nga siya usa ka pinuno sa estudyante sa University of the Philippines (UP).   “Ang pagkahimong ‘nahigmata’ usa ka nagpadayon nga proseso. Malipayon ako nga didto ako ug naapil sa una nga malinawon nga pagpukan sa gobyerno sa usa ka kagamhanan,” ingon ni Pangilinan sa usa ka online forum nga gilakip ang chairman sa UP University Student Council (USC) nga si Chito Gascon (https: // www .facebook.com / CenterForLiberalismAndDemocracy).   Tungod kay ang kalihukan kontra-diktadura naa sa kinapungkayan niadto, giingon ni Pangilinan nga ang iyang posisyon isip konsehal sa USC alang sa tuig tingtungha 1985-1986 parehas nga dali ug lisud sa mga panahon.   “Sa usa ka paagi, ang pagpaminaw sa uban sa ato, nga moapil nato, nga maghimo sa daghang mga aksyon sa amo kay dali. Apan ang dalan padulong sa Edsa sementado sa mga sakripisyo ug pagkabayanihon, kadaghanan sa mga batan-on. Ang pila sa mga nag-antus sa rehimeng Marcos mga higala,” ingon sa usa ka kanhi nanguna nga lider sa ka-estudyantehan.   Pagkahuman sa pagpukan sa diktador nga si Ferdinand Marcos, giingon ni Pangilinan nga lisud ang hagit sa pagtukod pag-usab sa nasud gikan sa abohan sa diktadura tungod sa pagkaanaa sa mga galamhan sa nalupig sa burukrasya ug sa lawom nga nakagamot nga kultura sa korapsyon.   Samtang gitan-aw niya ang  kahimtang karun, giingon sa beteranong magbabalaod nga ang kabatan-onan karon nag-atubang sa usa ka parehas nga hagit ug parehas nga tawag.   “Kaniadto ug karon, ang mga batan-on nagatubang sa parehas nga panawagan – nga pagbarog sa ilang mga katungod, aron dili talikdan ang away. Ang Edsa [People Power 1986] ensakto nga simbolo sa pagtindog, pagsulti, ug dili pagtugot nga magpadayon ang pag-abuso,” ingon ni Pangilinan, nga nagdugang mga batan-on kanunay nga nanguna sa pagbag-o sa sosyal.   Giingon ni Pangilinan nga bisan ang K-pop scenario nga BTS nanawagan sa mga kabatan-onan nga mobarug ug mohimog aksyon pinaagi sa pipila sa ilang mga hit songs.   “Ingon nila: ‘Kung unsa ang nakita nimo sa balita kay wala ra sa imo … Dili ka normal, abnormal ka,’” ingon ni Pangilinan, nga nagtumong sa mga liriko sa hit song sa grupong K-Pop nga “Sayop Ba Ako. ”   Ug sa ilang kanta nga Wishing on a Star, giingon ni Pangilinan nga giingon sa BTS nga “okay lang nga mohimo gamay nga mga lakang, basta magpadayon ang usa ka tawo sa unahan.”   Sa panapos sa pakigsulti, gihagit ni Pangilinan ang kabatan-onan nga madasig sa uban ug pangitaon kung unsa ang mahimo nila, pagkahuman modagan uban niini.