EXPLANATION OF ‘NO’ VOTE ON HOUSE BILL 7332 RENEWING THE FRANCHISE OF DITO TELECOMMUNITY CORPORATION

EXPLANATION OF VOTE ON HOUSE BILL NO. 7332 RENEWING THE FRANCHISE OF DITO TELECOMMUNITY CORPORATION

Senator Francis N. Pangilinan

Mr. President, my dear colleagues:

We recognize the crucial role of fast, reliable, accessible, and cheap internet and telecommunications services in the daily lives of our citizens, most especially during this pandemic. Online classes and work from home setups amplify the need for more quality and affordable telecommunications providers. We understand that a third telco or a fourth or a fifth or a sixth telco, these are vital to improve our telco industry, but we should not close our eyes to the national security issues as well as the threats to our sovereignty surrounding this particular telco.

In previous committee hearings and the Department of National Defense budget deliberations as early as 2019, we have consistently raised concerns about State-owned China Telecom’s forty percent (40%) ownership in Dito. The Chinese Government, through the Chinese National Intelligence Law (CNIL) of 2017 and the Chinese Counter-Espionage Law (CEL) of 2014, has the power to compel China Telecom to monitor and investigate foreign individuals and institutions and conduct espionage activities on them. This is especially concerning because Dito and the Armed Forces of the Philippines have agreed to put up cell sites in our military bases. Precisely because of these national security concerns and concerns on [the] possible infringement on our sovereignty, I requested to have an executive session with Dito and our national security officials during the December 7, 2020 Committee on Public Services hearing. Unfortunately, Senate lockdown, the increase in Covid cases, [have] prevented us from undertaking this executive session.

Earlier this month, the Philippine Coast Guard spotted over two hundred (200) Chinese vessels at the Julian Felipe Reef in the West Philippine Sea — within our country’s exclusive economic zone (EEZ). The Chinese are already — if the Philippines was a home — the Chinese are already in front of our doorsteps. We cannot allow them to enter.

For these reasons, Mr. President, I regret to vote NO to House Bill No. 7332.

Maraming salamat.

PAGPATIN-AW SA BOTO MAHITUNGUD SA HOUSE BILL NO. 7332 PAGBAG-O BALIK SA PRANGKISA SA DITO TELECOMMUNITY CORPORATIONSenador Francis N. Pangilinan   Mr. Presidente, akong pinalanggang mga kauban:   Atong giila ka importante sa paspas, kasaligan, makab-ot ug barato nga serbisyo sa  internet ug telekomunikasyon sa adlaw-adlaw nga panginabuhi sa atong mga katawhan, ilabi na karung pandemya. Online nga mga klase ug trabaho sa balay nag nagpadaku sa pangihanglan sa mas dekalidad ug barato nga mutugyan sa telekomunikasyon.    Nakasabot kita nga ang ikatulong telco o ang ika upat, o ang ika lima, o ang ika unom, kini maayu aron sa pagpalambo sa atong industrya sa telco, apan dili nato angay ipiyong ang atong mga mata ngadto sa nasudnung seguridad nga isyu ug sama usab sa mga hulga ngadto sa atong soberanya nga nagpalibot niining partikular nga telco.   Sa niaging panagdungog sa komite ug ang Department of National Defense, panahon nga deliberasyon sa badyet sa sayo sa 2019, malanunayon kiya mipasaka sa mga pahinmangno mahitungud sa kompanyang gipang-iyahan Estado nga China, ang China Telecom og kwarenta porsyento (40%) nga gipanag-iyahan sa DITO.    Ang Gobyerno sa China, pinaagi sa Chinese National Intelligence Law (CNIL) sa 2017 ug ang Chinese Counter-Espionage Law (CEL) sa 2014, naay gahum sa pagpugos sa China Telecom sa pag-atiman ug pag imbestigar sa mga langyaw nga indibidwal ug mga institusyon ug pagbuhat ug esponihiyang mga aktibidad ngadto kanila. Kini makabalaka pag-ayo tungod ang DITO ug ang Armed Forces of the Philippines nagkasinabot sa pagbutang og mga cellsite sa atong mga kampo sa militar. Klaro kaayo tungud niining mga nasudnung seguridad nga kabalaka ug mga kabalaka sa posibleng pagyatak ngadto sa atong soberanya.    Ako  maghangyo nga anaay eksekutibong panagtapok sa DITO ug atong nasudnung seguridad nga mga opisyal dungan sa Desyembre 7, 2020 nga Committee on Public Services nga panagdungog. Walay palad, ang pagsarado sa Senado, ang pagsaka sa mga kaso sa Covid, [kay] nakapugung kanato sa pagbuhat niining eksekutibong sesyon.   Sayo niining bulana, ang Philippine Coast Guard nakabantay ug halos dosentos (200) nga mga sakayan sa Chino sa Julian Felipe Reef sa West Philippine Sea — sulod sa atoang nasud nga Exclusive Economic Zone (EEZ). Ang mga Tsino na kalugar na –kung ang Pilipinas usa ka balay – – ang mga Tsino anaa na atubangan sa atong pultahan. Dili kita makatugut nga makasulod sila.     Alang niining mga rason, Mr. Presidente, ako miuyon the sa pagboto sa NO saHouse Bill No. 7332.   Daghang salamat.


Share