ON INTERNATIONAL MIGRANTS DAY

December 18, 2017

As we celebrate International Migrants Day, we draw attention to the millions of overseas Filipino workers (OFWs) who have courageously braved new worlds and overcome adversity to try and give their families better lives.

OFWs have been regarded as paragon of heroism. Their lives tell of stories of endurance, tough grind, and struggle, but also of hope, dynamism, and triumphs.

Every day, but especially today, we say thank you to our OFWs. They are the original idols, or as the millennial slang calls it — Lodi! Every simple good deed in the workplace or outstanding feat in their communities confirms to the world that indeed the Philippines is home to the great Filipino worker.

They are not only our heroes, but our saviors. For the foreseeable future, the Philippine economy will continue to be heavily dependent on overseas worker remittances. The domestic economy has been insulated from external shocks because of the steady supply of dollars in the system.

As a nation grateful to our OFWs, we have the responsibility to protect them while abroad, and make them feel and see that the families they have left behind are in good hands.

It’s time the promises of many administrations for the OFWs welfare turn into reality. Government agencies in charge of migrant workers should strengthen their capacity to attend to the needs of the OFWs, especially those in distress. Philippine offices abroad should be prompt and efficient in assisting the OFWs in all their concerns.

The government should fully implement the laws related to migrant workers such as the Migrant Workers Act by giving them adequate budget to be able to respond to the needs of OFWs — from recruitment to employment to reintegration.

Migration and remittances are only temporary measures toward the long-term goal of self-sufficiency. With hope and action, we still look forward to the day when Filipinos no longer have to see migration as a forced option, but just one of the choices. This is the legacy that every government should strive hard for its people.

Habang ipinagdiriwang natin ang International Migrants Day, bigyang pansin natin ang milyun-milyong mga overseas Filipino workers (OFWs) na buong tapang na sumasabak sa mga bagong mundo at napagtatagumpayan ang mga hamon upang sikaping mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya.

Kinikilala ang mga OFW bilang mga huwaran ng kabayanihan. Sinasalamin ng kanilang buhay ang mga kwento ng katatagan, katibayan, at pakikibaka, pati na rin ng pag-asa, dinamismo, at tagumpay.

Araw-araw, ngunit lalo na ngayong araw, pasalamatan natin ang ating mga OFW. Sila ang orihinal nating mga idol, o sa pananalita ng mga millennial — Lodi! Ang bawat mabuting gawain nila sa kanilang mga pinagtatrabahuhan o ang mga kahanga-hangang mga tagumpay sa kanilang komunidad ay nagpapatunay sa mundo na ang Pilipinas ay tahanan ng dakilang manggagawang Pilipino.

Hindi lamang sila mga bayani, kundi mga tagapagligtas. Sa nakikitang hinaharap, patuloy na nakaasa ang ekonomiya ng Pilipinas sa mga padala ng ating mga manggagawa sa ibang bansa. Protektado ang ating local na ekonomiya mula sa mga external shocks dahil sa matatag na suplay ng dolyar mula sa kanila.

Bilang isang bansang lubos ang pasasalamat sa mga OFW, mayroon tayong responsibilidad na protektahan sila habang sila ay nasa ibang bansa, at iparamdam at ipakita sa kanila na ang kanilang mga naiwang pamilya ay nasa mabuting kamay.

Oras na para isakatuparan ang mga naging pangako ng maraming nang nagdaang administrasyon para sa kapakanan ng mga OFW. Dapat palakasin ang kapasidad ng mga ahensyang namamahala sa mga migrant workers para tugunan ang mga pangangailangan ng mga OFW, lalo na iyong mga nasa peligro. Dapat mabilis at mahusay ang ating mga tanggapan sa pagtulong sa mga OFW sa lahat ng kanilang mga pangangailangan.

Kailangang ganap na ipatupad ng pamahalaan ang mga batas na may kaugnayan sa mga manggagawa sa ibang bansa tulad ng Migrant Workers Act sa pamamagitan ng pagbigay sa kanila ng sapat na budget upang makatugon sa mga pangangailangan ng mga OFW — mula sa recruitment hanggang sa employment hanggang sa reintegration.

Ang pangingibang bansa at pagpapadala ay panandaliang mga hakbangin lamang tungo sa pangmatagalang layunin na maging self-sufficient. Umaasa tayo na darating ang panahon na hindi na kailangan pang mangibang-bansa ang mga Pilipino dahil sa pangangailangan, sa halip isa lamang sa mga pagpipilian. Ito ang pamanang dapat pagsumikapan ng bawat pamahalaan para sa mamamayan nito.

*Photographs courtesy of: Mr. Dong Rivera