Pangilinan to social media platforms: Go after child porn, hate speech, fake news

October 11, 2020

EVERYONE who cares about expressing themselves should fight the hate messages flooding social media now, says Senator Francis “Kiko” Pangilinan as he urges social media platform owners to go after purveyors of hate speech and fake news. 

“The media, non-government organizations, public leaders, private sector leadership, the owners of these social media platforms, should all come together, and hopefully move towards a direction, a common direction to address, and put a check on hate speech,” Pangilinan said.

“We can counter hate messages with our collective vigilance, and by standing for truth,” he added.

At the 2020 Hate Speech Conference organized by the Council of Asian Liberals and Democrats over the weekend, Pangilinan also urged social media platform owners to act on the rampant child pornography that utilizes their technologies and networks. 

“It has been said that [these social media platforms] are crime scenes,” he said.

Pangilinan also proposes to create properly contextualized journalism pieces and facilitate discussions that are “intelligent, based on law, and based on a healthy and critical discussion” on social media, especially amid the ongoing health crisis of the COVID pandemic.

Even then, he said, “Let us continue to engage social media users politely by pointing out facts from opinion.”

The senator warns that when hate speech is echoed and legitimized by the powerful, it can be weaponized to incite violence and chaos since such utterances can be interpreted as official policies. 

However, while hate speech is a serious concern, regulation from the government and the state may lead to censorship of dissenting voices instead of the actual perpetrators themselves, Pangilinan said.

“It [is] always dangerous to allow governments and states to try and enforce action because that can lead to censorship, and, of course, the very biggest problem that we face is when hate speech [is] actually initiated by people linked to the state [in] the first place,” he said.

Pangilinan, who is Liberal Party president, also links hate speech to fake news, which has been used to taint the image of all opposition forces in an effort to silence any legitimate criticism. 

He said false information and utterances of hatred benefit only those who have something to hide as well as the resources to sow fear.

In 2018, the Liberal Party had also been accused, through some false information online, to be part of an alleged Red October ouster plot. 

Pangilinan said everyone must be concerned because everyone’s dignity and rights are at stake.

“When we counter hate speech, we are not only protecting…civil peace, we are also protecting our dignity and rights as people,” he said.

Pangilinan ngadto sa mga plataporma sa social media: Gukdon ang pornogapiya sa bata, madumtanong sinultihan, peke nga mga balita TANAN nga nahingawa sa pagpahayag sa ilang mga kaugalingon kinahanglan mosalmot sa paggukod batok sa madumtanon nga sinultihan nga nagbaha sa social media karon, nag-ingon si Sen. Francis “Kiko” Pangilinan sa iyang pag-awhag sa mga tag-iya ug tigdumala sa mga plataporma sa social media nga pakgangon na madumtanong sinultihan ug peke nga mga balita.   “Ang media, non-government organizations, publiko nga mga lider, pribado nga sektor sa pagpangulo, ang mga tag-iya niini nga mga sosyal media nga plataporma, kinahanglan tanan sa tingub, ug unta mobalhin ngadto sa usa ka direksyon, usa ka komon nga direksyon sa pag address, ug pagbutang ug usa ka pag susi sa pagdumot nga sinultihan, “Pangilinan miingon.   “Kita maka kontra sa madumtanon nga mga mensahe uban sa atong kolektibong  pagbantay, ug pinaagi sa nagatindog alang sa kamatuoran,” dugang pa niya.   Sa 2020 nga Hate Speech Conference nga gipasiugdahan sa Konseho sa Asian Liberals ug Democrats sa miaging mga semana, si Pangilinan  nag-awhag sa mga tag-iya social media sa pagpakgang sa kaylap nga batang pornograpiya nga migamit sa ilang mga teknolohiya ug networks.   “Kini nga miingon nga [kini nga mga social media platform] mga krimen nga talan-awon,” miingon siya.   Pangilinan usab naghanyag sa paghimo og ika insakto nga mga piraso journalism ug pagpasayon ​​sa mga panaghisgutan nga “intelihenteng, base sa balaod, ug base sa usa ka himsog ug kritikal nga diskusyon” sa social media, ilabi na taliwala sa nagpadayon nga krisis sa panglawas sa COVID tibuok-kalibotang epidemya.   Bisan pa niana, siya miingon, “kita magpadayon sa paghimo nga tiggamit sa social media nga matinahoron pinaagi sa pagtudlo sa mga kamatuoran gikan sa opinyon.”   Ang senador nagpasidaan nga sa diha nga ang pagdumot nga sinultihan ang gipalanog ug gi legitimized sa mga gamhanan, kini mahimong hinagiban diin gidasig ang kapintas ug kagubot tungod kay ang maong mga pulong mahimong hubaron sama sa opisyal nga mga polisiya.   Apan, samtang ang pagdumot nga sinultihan mao ang usa ka seryoso nga kabalaka, regulasyon gikan sa gobyerno ug sa estado sa mga mahimong mosangpot sa censorship sa pakigsumpaki tingog imbes sa aktuwal nga sad sa ilang kaugalingon, Pangilinan miingon.   “Kini [mao] kanunay nga delikado nga sa pagtugot sa gobyerno ug sa estado aron sa pagsulay ug sa pagpatuman sa aksyon tungod kay nga modala ngadto sa censorship, ug, siyempre, ang pinakadako nga problema nga atong gi atubang sa diha nga ang pagdumot nga sinultihan [ang] sa pagkatinuod gisugdan sa mga tawo nga nalambigit sa estado [sa] sa unang dapit, “miingon siya.   Pangilinan, nga mao ang Liberal Party presidente, nga naapil usab sa dumot nga sinultihan ug peke nga mga balita, nga gigamit sa paghugaw sa larawan sa tanan nga mga pwersa sa pagsupak sa usa ka paningkamot aron sa pagpahilom sa bisan unsa nga lehitimong pagsaway.   Siya miingon sa bakak nga impormasyon ug mga pulong sa pagdumot kaayohan lamang niadtong kinsa adunay usa ka butang nga gitago ingon man sa mga kapanguhaan sa pagpugas sa kahadlok.   Sa 2018, ang Liberal Party usab na akusahan, pinaagi sa pipila ka bakak nga mga impormasyon sa internet, nga mahimong bahin sa usa ka giingong Pulang Oktubre pagpalagpot nga luna.   Pangilinan miingon nga tanan kinahanglan adunay kabalaka tungod kay ang dignidad sa tanan ug katungod anaa sa stake.   “Sa diha nga kontrahon nato ang pagdumot nga sinultihan, kita dili lamang sa pagpanalipod sa … sibil nga kalinaw, kita usab nagpanalipod sa atong dignidad ug mga katungod ingon nga mga tawo,” siya miingon.