Rosy GDP forecasts sans COVID component is ‘rearranging furniture in Titanic’: Pangilinan

September 9, 2020

THE recovery of Philippine economy is anchored on how well the government manages the spread of the COVID-19 pandemic, said Senator Francis “Kiko” Pangilinan at the briefing of the Development Budget Coordinating Committee on the Proposed 2021 National Expenditure Program.

“Are we progressing [in containing COVID-19]? Where are we headed? I think we have to answer these questions first before we talk about [economic] projections in the budget and how much are we going to spend where. The elephant in the room is: where is our campaign to address the COVID spread headed?” Pangilinan asked the government economic managers who presented the assumptions for the P4.5-trillion government budget for next year.

In his presentation, Director General Karl Chua of the National Economic and Development Authority (NEDA) said the Philippines has a promising outlook for the next two years with GDP growth assumptions of 6.5% to 7.5% in 2021 and 2022. “Sabi nga ni Senator [Imee] Marcos, very rosy yung projections. But the response of Secretary Chua is it was based on their assessment of how we are progressing on our campaign against COVID,” Pangilinan said.

But, the senator said, “Given that we have 241,987 cases as of yesterday and 3,281 new cases. Is the Economic Team happy with the situation in terms of how we are managing the spread of the disease? Are we content? What are our benchmarks in terms of establishing that we are actually effectively managing the spread of the disease? As pointed out by Senator [Ralph] Recto and Senator [Franklin] Drilon, do we have the confidence of investors and consumers?”

Over the last several years, consumer spending and services has driven Philippine economic growth. With the pandemic, economic decline coincided with the drop in people’s mobility and the service sector. Record-high unemployment has paralyzed consumption because of consumers’ lack of income.

Pangilinan also pointed out that the proposed 2021 budget of the Department of Health of P131 billion is lower than this year’s P181 billion when the impact of the pandemic is still expected to carry over to next several years.

“We have reduced the health budget for 2021…Number 5 sa budget hierarchy ang DoH (Department of Health). How do we re-imagine the [COVID] campaign? The Senate has already asked for the resignation of Secretary [Francisco] Duque since last April. The Committee of the Whole has found him liable and negligent and we are still projecting a rosy picture for 2021 with this kind of management,” he said.

“The future of the economy depends precisely on how we are going to manage COVID in the next several months or years. And if that is the elephant in the room, I hope the Economic Team could come up with a stronger position on how we are going to manage the spread of the disease. If we don’t address that, sad to say we are just re-arranging the chairs in the Titanic,” he added.

The Philippine GDP has dropped by 16.5% in the second quarter of 2020, the biggest drop on record and the worst downturn since World War II. It is the worst performer in ASEAN for the second quarter of 2020.

Pagdayandayan sa banabana sa GDP apan gihikling ang Covid, sama sa pagbahig sa muwebles sa Titanic: Pangilinan   ANG pagpahibalik sa ekonomiya sa Pilipnas naka angkla kon sa unsang pama-agi ang pagdala sa gobyerno sa pag undang sa pagkaylap sa COVID-19, miingon si Senador Francis “Kiko” Pangilinan didto sa briefing sa Development Budget Coordinating Committee sa proposed 2021 National Expenditure Program.

“Nag-uswag ba kita sa pagpugong sa Covid 19? Asa man kita paingon? Ako nagtuo nga kinahanglan matubag ta kini nga mga pangutana ayha kita maghisgut og ekonomikanhong pagbanabana sa budget ug pila man ang atong gastuhan sa asa. Ang elepante sa kwarto mao ang pangutana asa ang kampanya batok sa pagkaylap sa Covid paingon?” Pangilinan asked the government economic managers nga nagpresenta sa mga basihanan sa P4.5 trillion nga budget sa sunod tuig.

Sa iyang presentasyon, si Director General Karl Chua sa National Economic and Development Authority (NEDA) nagkanayon nga ang Pilipinas adunay masaligan nga panglantaw sa sunod duha ka tuig diin 6.5% ngadto sa 7.5% ang gipangagpas nga pagtubo sa tuig 2021 ug 2020.

“Matud pa ni Senator Imee Marcos, madayandayon ra kaayo ang mga banabana. Apan ang tubag ni Kalihim Chua, kini naka-basi sa ilang pakisusi kun giunsa ang atong paglambo sa kampanya batok Covid,” miingon si Pangilinan.

Apan, matud pa sa senador, “Aduna na kitay 241,987 ka kaso sa Covid sa Sept 8 ug 3,281 ang bag-ong kaso. Ang team sa ekonomiya, malipayon ba niini kun ang hisgutan ang pagpakunhod sa gidakhanon sa sakit? Kontento na ba kita? Unsa man atong mga sumbanan sa pag-establisar nga epektibo ang pagsumpo sa sakit? Sa gipunting ni Senador Ralph Recto ug Senador Franklin Drilon, aduna ba kitay nakuhang pagsalig sa mga mamohunan ug kunsomidor?

Sa milabay nga pipila ka tuig, ang gigasto sa mga konsumidor ug serbisyo mao ang nagtulod sa pagtubo sa ekonomiya sa nasud. Ang pandemya, pagbulosok sa ekonomiya, kadungan sa pagkahagba sa paglihok-lihok sa katawhan ug sa sekor sa serbisyo. Pinaka-taas nga kakulang sa trabaho nakapahunong sa konsumo sa mga konsumidor tungod sa kakulangon sa kita.

Si Pangilinan mipunting usab nga ang gidusong 2021 budget sa Dept. of Health anaa sa P131 billion, ma ubos sa P181 billion niini nga tuig, nga ang grabi nga epekto sa pandemya gipaabot man nga molungtad sa pipila pa ka tuig.

“Kita mikunhod sa budget sa panglawas sa 2021… Number 5 sa budget ang Dept. of Health. Giunsa paghuna-huna usab ang kampanya batok sa Covid? Ang Senado nanawagan na sa pagluwat sa katungdanan ni Kalihim Francisco Duque sa Abril pa. Ang Komitiba sa Kinatibuk-an adunay nakita nga tulobagon ug pagpasagad, ug kita makahimo gihapon sa madayandayanon imahin para sa 2021 kauban niini nga klase sa pagdumala,” siya miingon.

“Ang umalabot nga ekonomiya mag-depende kung giunsa nato pagdumala ang Covid sa mga mosunod nga mga bulan ug katuigan. Ug mao man kana ang ‘elepante sa sulod sa kwarto’, ako naglaum nga ang Economic Team maka pagawas ug lig-on nga baruganan kung unsaon nato pagdumala ang pagkaylap sa sakit. Kung kita mapakyas, subo nga pamalandongon nga ato lang gibalhin-balhin ang mga muwebles sa Titanic,” siya midugang.

Ang GDP sa nasud mikunhod og 16.5% sa ikaduhang kwarter sa 2020, ang pinakadaku nga pagkahulodg ug pinaka-dautan nga pagkunhod sukad sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Kini ang pinaka-dautan nga gipakitang ekonomiya sa ASEAN sa ikaduhang kwarter sa 2020.