Senate welcomes dialogue over UP-DND Accord

January 26, 2021

THE Senate on Tuesday afternoon adopted Senate Resolution 616 as amended, welcoming the Department of National Defense’s (DND) decision to answer the various calls for dialogue with the University of the Philippines on the termination of the 1989 UP-DND Accord.

Initiated by former UP Student Regent Senator Francis “Kiko” Pangilinan, the resolution was co-authored by Senators Sonny Angara, Nancy Binay, Leila De Lima, Franklin Drilon, Richard Gordon, Risa Hontiveros, Grace Poe, Ralph Recto, Joel Villanueva, and Migz Zubiri.

The amended Senate Resolution 616 also “[expresses] the sense of the Senate…to urge both parties to revisit the Accord, and to further urge the DND to hold dialogues with other academic institutions and find a common ground that promotes the rule of law, peace and security, and protects academic freedom and the pursuit of excellence.”

The adoption of the resolution followed the unilateral termination of the UP-DND Accord that regulates police and military presence in UP campuses.

In his sponsorship of the resolution, Pangilinan said the issue, as with Covid vaccine rollout and rising food prices, is best resolved through dialogue.

“Kailangan na talagang mag-usap. Lumalaki na ang gulo,” the senator said in his sponsorship speech.

“Pwedeng kasama sa dialogue ang sinasabing ‘hot bed’ di umano ng mga rebelde ng mga pamantasan. Totoo ba ito? Kung totoo maiiwasan ba ito sa pag-terminate ng sinasabing Accord? Ano pa ang mga ibang paraan para hindi mag-armas ang mga estudyante? Ano ang mga dahilan ng pag-aaklas ng mga estudyante? What are the root causes of insurgency, among others?” he added. 

Pangilinan said that he himself was a student activist and that activism was the defining moment of his life. He said that activism was what brought him to the Senate to serve the country.

“Activism was my love language for our country and for our people,” he said.

Pangilinan also said that the academic freedom in UP, which includes the freedom to think, speak, move, and dissent critically, is a freedom that everyone is entitled to. 

“We hope that this resolution will inspire an open and transparent, as well as participatory and inclusive dialogue among all parties,” he said.

Earlier, Pangilinan filed two bills seeking to include Accord safeguards in the 2008 UP Charter as well as expand them to all state universities and colleges (SUC) nationwide.

As former UP Diliman University Student Council chair, Pangilinan championed as principal author and sponsor the passage of the UP Charter law in 2008 that lists safeguards for the welfare of UP students, faculty, and staff.

“April 2008 nang pinasa natin ang UP Charter. It will be 13 years since then and it’s a good time to introduce amendments that would better cater to the needs of the UP community, especially following the attacks it has been experiencing lately. We want to ensure that any accord that UP will enter into in the future cannot be abrogated unilaterally,” Pangilinan said.

Among other things, Senate Bill No. 2014 amending the UP Charter of 2008 prohibits soldiers, policemen, and other law enforcement agency personnel from entering UP campuses except in hot pursuit and other emergency situations.

Relatedly, Pangilinan’s Senate Bill No. 2016 or Academic Freedom Act of 2021 aims to protect and guarantee the academic freedom by also requiring prior notification before police action inside public campuses, among other things.

“Napakarami ngayong reported incidence of red-tagging sa ating mga estudyante. The red-tagging of students has been widespread and pervasive. Kami mismo sa Senado ay nag-hearing na tungkol dito. It is a harsh reality that students face: a climate of fear mongering and intimidation designed to curb critical thinking and freedom of expression. It is unjust and unproductive,” Pangilinan said.

SBN 2014 – Amendment to the UP Charter of 2008_Pangilinan

Explanatory Note – SBN 2014_Pangilinan

SBN 2016 – Academic Freedom Act of 2021_Pangilinan

Explanatory Note – SBN 2016_Pangilian

Gikalipay sa Senado ang dayalogo bahin sa UP-DND Accord    Gihangop sa Senado kaniadtong Martes sa hapon ang Senate Resolution 616 nga giamendar, nga giabiabi ang desisyon sa Department of National Defense (DND) nga tubagon ang lainlaing panawagan alang sa dayalogo sa University of the Philippines sa pagtapos sa 1989 UP-DND Accord.   Gisugdan ni kanhi UP Student Regent Senador Francis “Kiko” Pangilinan, ang resolusyon kauban sa pagsulat ni Senador Sonny Angara, Nancy Binay, Leila De Lima, Franklin Drilon, Richard Gordon, Risa Hontiveros, Grace Poe, Ralph Recto, Joel Villanueva, ug Migz Zubiri.   Ang gibag-o nga Resolusyon sa Senado 616 usab “[nagpahayag] sa kahulugan sa Senado… aron awhagon ang duha nga partido nga duawon pag-usab ang kasabutan, ug aron labi nga awhagon ang DND nga maghimo og mga dayalogo uban ang uban pang mga institusyong pang-akademiko ug pangitaon ang usa ka managsama nga sukaranan nga nagpasiugda sa pagmando sa balaod, kalinaw ug kasiguroan, ug giprotektahan ang kagawasan sa akademiko ug ang pagpangita sa kahusayan.”   Ang pagsagop sa resolusyon gisundan ang unilateral nga pagtapos sa UP-DND Accord nga nagkontrol sa presensya sa pulisya ug militar sa mga campus sa UP.   Sa iyang pag-sponsor sa resolusyon, giingon ni Pangilinan nga ang isyu, sama sa paglansad sa bakuna sa Covid ug pagtaas sa presyo sa pagkaon, labi nga masulbad pinaagi sa dayalogo.   “Kinahanglan na gyud mag-estorya. Nidako na ang gubot,” ang senador miingon sa iyang sponsorship speech.    “Pwedeng kauban sa dayalogo ang giingon nga ‘hot bed’ kuno sa mga rebelde nga unibersidad. Tinuod ba kini? Kung tinuod malikayan ba kini sa pagtapos sa giingong Accord? Unsa pa ang ubang paagi aron dili mag armas ang mga estudyante? Unsa ang mga hinungdan sa pag-aklas sa mga estudyante? Unsa ang mga hinungdan sa insurhensya, ug uban pa?” dugtong pa niya.   Gisulti ni Pangilinan nga siya mismo usa ka aktibista nga estudyante ug ang aktibismo mao ang nagpiho nga panahon sa iyang kinabuhi. Giingon niya nga ang pagkaaktibismo mao ang nagdala kaniya sa Senado aron magserbisyo sa nasud.   “Ang aktibismo mao ang akong sinultian nga hinigugma alang sa atong nasud ug sa atong mga tawo,” ingon niya.   Gisulti usab ni Pangilinan nga ang kagawasan sa pang-akademiko sa UP, nga apil ang kagawasan sa paghunahuna, pagsulti, paglihok, ug pagsupak nga kritikal, usa ka kagawasan nga adunay katungod ang matag usa.   “Gilauman nato nga ang kini nga resolusyon makahatag inspirasyon sa usa ka abli ug transparent, maingon usab ang mga partisipante ug lakip nga dayalogo sa tanan nga mga partido,” ingon niya.   Sa sayo pa, nag-file si Pangilinan og duha ka mga balaudnon nga nagtinguha nga maapil ang mga panalipod sa Accord sa 2008 UP Charter ug ingon usab palapdan kini sa tanan nga state unibersidad ug kolehiyo (SUC) sa tibuuk nasod.   Isip kanhi UP Diliman University Student Council chairman, si Pangilinan nag-kampeon isip punoan nga tagsulat ug tigpasiugda sa pagpasar sa balaod sa UP Charter kaniadtong 2008 nga naglista sa mga panalipod alang sa kaayohan sa mga estudyante, magtutudlo, ug kawani sa UP.   “Abril 2008 nang napasa nato ang UP Charter. Paglabay sa 13 ka tuig gikan niadto ug maayong panahon nga ipaila ang mga pag-usab nga labi nga makahatag katagbawan sa mga panginahanglanon sa komunidad sa UP, labi na ang pagsunod sa mga pag-atake nga nasinati niining ulahi. Gusto nato masiguro nga ang bisan unsang kasabutan nga pagasudlan sa UP sa umaabot dili mahimong makapawalag unilaterally, ”ingon ni Pangilinan.   Lakip sa ubang mga butang, ang Senate Bill No. 2014 nga nag-usab sa UP Charter kaniadtong 2008 nagdili sa mga sundalo, pulis, ug uban pa nga ahensya nga nagpatuman sa balaod sa pagsulud sa mga kampus sa UP gawas sa mainit nga paggukod ug uban pang mga emerhensya nga sitwasyon.   Kalabotan, ang Senate Bill No. 2016 o Academic Freedom Act of 2021 ni Pangilinan nga nagtumong pagpanalipod ug paggarantiya sa kagawasan sa akademya pinaagi usab sa paghangyo nga pauna nga pahibalo sa wala pa ang aksyon sa pulisya sa sulud sa mga publiko nga campus, ug uban pa.   “Daghan kaayo karon nga gi-report nga insidente sa red-tagging sa atong mga estudyante. Ang red-tagging sa mga estudyante ni lapad ug kaylap. Kami mismo sa Senado kay nagdungog na bahin dinhi. Usa kini ka mabangis nga reyalidad nga giatubang sa mga estudyante: usa ka klima nga kahadlok nga nagbagutbot ug pagpanghadlok nga gilaraw aron mapugngan ang kritikal nga panghunahuna ug kagawasan sa pagpadayag. Dili kini matarong ug dili produktibo, ”pahayag ni Pangilinan.

SBN 2014 – Amendment to the UP Charter of 2008_Pangilinan

Explanatory Note – SBN 2014_Pangilinan

SBN 2016 – Academic Freedom Act of 2021_Pangilinan

Explanatory Note – SBN 2016_Pangilian