WITH DISEASE OUTBREAKS: Sen. Kiko bats for fixed allowance for front-liners barangay health workers

September 28, 2019
Photo source: AP

MANILA — As various disease outbreaks increasingly challenge the country’s health care system, front-liner barangay health workers should be included in the list of barangay officials who receive a fixed allowance, Senator Francis “Kiko” Pangilinan said Saturday.

Pangunahin ang kalusugan sa pamilyang Pilipino, lalo na ngayong bumabalik ulit ang mga maiiwasang mga sakit na mga sanggol at bata ang napipinsala. Sa barangay health worker umaasa ang maraming di nakakapunta sa ospital o doktor, lalo na yung mga nasa mga malalayong lugar (Health is a priority for the Filipino family, especially in these times when preventable diseases that harm babies and children are back. Many who can’t go to the hospital and doctor, especially those in remote areas, rely on the barangay health worker),” Pangilinan said.

Over the past year, the country has been visited by a series of outbreaks of vaccine-preventable diseases like measles, dengue, and polio. Cases of another vaccine-preventable disease, diphtheria, have been confirmed by the Department of Health recently.

Ang mga barangay health worker ang pangunahing nangangalaga sa kalusugan sa mga komunidad. Nasa front-line talaga (Barangay health workers are the primary health-care providers in communities. They’re really in the front-line),” the senator added, enumerating their services that include maternal, newborn, and child healthcare; health and nutrition education; family planning services; and promotion of good hygiene and sanitation practices. In barangay health centers, they assist and support to physicians, nurses, and midwives.

In Senate Bill 261, Pangilinan seeks to amend the Local Government Code — and effectively Republic Acts 6942 (Increasing Insurance Benefits of Local Government Officials Act of 1990), and 7883 (Barangay Health Workers Benefits and Incentives Act of 1995) — to expand the coverage of benefits and incentives for barangay officials to include barangay health workers, who provide health-care services and serve as health educators.

Sa panukalang ito, bibigyan ang mga barangay health workers ng mga benepisyo at insentibong tulad ng sa ibang barangay officials (In this measure, barangay health workers will enjoy the same benefits and incentives as other barangay officials),” he said of the almost 200,000 barangay health workers (government figures as of 2009).

Republic Act 7883 defines barangay health workers as those who have been trained and accredited and who voluntarily renders health-care services in accordance with guidelines of the Department of Health.

The same law enumerates their rights to include being entitled to hazard and subsistence allowance, training programs, civil service eligibility, free legal services, and access to loan services.

However, the law has not provided a fixed rate for their allowances, and local government units vary in the rates and benefits they provide. As a result, many become underpaid and receive far less than what their other counterparts get.

The law is already 24 years old, pero wala pa ring fixed rate para sa allowance nila. Hindi pa rin pantay-pantay ang natatanggap ng ating mga barangay health worker sa bansa (There is still no fixed rate for their allowances. There is still no uniformity to what the country’s barangay health workers receive),” said Pangilinan.

Front-line vs diseases

Senate Bill 261 has been filed to enhance the benefits and incentives of barangay health workers in recognition of their important role and work, especially during disease outbreaks and calamities.

Senator Nancy Binay filed a similar version of this bill in the 17th Congress.

Pangilinan said ensuring remuneration of barangay health workers is part of the vision to provide universal health-care access to all Filipinos. He said it is also consistent with the government’s duty to protect and promote the health of its citizens.

Front-liner ang barangay health workers sa laban para sa kalusugan, pero kulelat naman sa benefits at incentives. Pag maayos ang kalagayan nila, mas aayos ang kalusugan nating lahat (Barangay health workers are our front-liners for health, but they are behind in benefits and incentives. When their work conditions are OK, our health conditions will be better),” said Pangilinan.

[googlepdf url=”http://app-predovic.lwxofnhref-ewl6n89pw652.p.runcloud.link/wp-content/uploads/2019/09/SBN-261.pdf” ]

MANILA – Ang nagkalain-laing mga outbreaks o pagkaylap sa nagkadaiyang sakit, hagit sa health care system sa nasud.

Angayan lamang nga ang mga front-liners, ang mga barangay health workers kinahanglan nga ilakip sa listahan sa mga opisyal sa barangay nga makadawat sa usa ka allowance, giduso ni Senador Francis “Kiko” Pangilinan niadtong Sabado.

“Ang Health mao ang usa ka prayoridad alang sa pamilyang Pilipino, ilabi na samga panahon sa diha nga mapugngang sakit nga makadaot sa mga masuso ug mga bata nga nibalik. Daghan nga dili maka-adto sa ospital ug sa doktor, ilabi na sa mga hilit nga mga dapit, mosalig sa health worker sa barangay,” si Pangilinan miingon.

Sulod sa milabay nga tuig, ang nasud gibisita sa serye sa mga outbreaks sa vaccine-preventable mga sakit sama sa tipdas, dengue, ug polio. Mga kaso sa laing vaccine-preventable nga sakit, dipterya, nga gipamatud-an pinaagi sa Department of Health bag-o lang.

“Ang mga Barangay health workers mao ang mga nag-unang mga healthcare providers sa mga komunidad. Sila gayud ang naa sa front-line, “ang senador midugang, naghisgot sa ilang mga serbisyo nga naglakip sa maternal, bag-ong natawo, ug sa bata nga healthcare; panglawas ug nutrisyon sa edukasyon; sa pamilya nga pagplano nga mga serbisyo; ug pagpalambo sa maayong hygiene ug sanitation nga mga buhatan. Sa barangay health centers, sila motabang ug mosuporta sa mga doktor, nurses, ug mga mananabang.

Sa Senate Bill 261, si Pangilinan nagtinguha nga usbon ang Local Government Code – ug epektibo nga Republic Acts 6942 (Pagdugang Insurance nga Kaayohan sa Local Government nga mga opisyales Act sa 1990), ug ang 7883 (Barangay Health Workers nga Kaayohan ug Incentives Act sa 1995) – sa pagpalapad sa coverage sa mga benepisyo ug mga insentibo alang sa mga barangay opisyal sa paglakip sa barangay health workers, nganaghatag og mga serbisyo sa panglawas-pag-atiman ug pag-alagad ingon nga mga magtutudlo sa panglawas.

“Sa sulod niini, barangay health workers makatagamtam sa sama nga mga kaayohan ug mga insentibo sama sa uban nga mga opisyales sa barangay,” siya miingon sa hapit 200,000 barangay health workers (gobyerno numero sa 2009).

Republic Act 7883 nagsaysay nga ang mga barangay health workers sama sa mga tawo nga gibansay ug accredited ug kinsa boluntaryong naghatag serbisyo sa panglawas-pag-atiman subay sa sumbanan sa Department of Health.

Ang sama nga balaod naglista sa ilang mga katungod, apil na sa katungod pagdawat sa hazard ug subsistence allowance, mga programa sa pagbansay, sibil nga pag-alagad nga eligibility, free legal nga serbisyo, ug access ngadto sa mga serbisyo nga loan.

Apan, ang balaod wala naghatag sa usa ka natudlong rate alang sa ilang mga allowances, ug mga local government units vary sa mga rates ug mga benepisyo sila sa paghatag. Ingon sa usa ka resulta, daghan nga mga nahimong gamay rag suweldo ug makadawat sa halayo nga ubos pa kay sa unsa ang ilang ubang mga katugbang.

“Ang balaod 24 anyos na ang kadugayon, pero wala pa gihapon igong rate para sa allowance nila. Dili pa gihapon patas ang nadawat sa atong mga barangay health worker sa nasud,”.miingon si Pangilinan.

Frontloners batok sa mga sakit

Ang Senate Bill 261 nga gisang-at sa pagpalambo sa mga benepisyo ug mga insentibo sa mga barangay health workers sa pag-ila sa ilang importante nga papel ug buhat, ilabi na sa panahon sa disease outbreaks ug mga kalamidad.

Senador Nancy Binay nga nagsang-at sa usa ka susama nga bersyon sa balaodnon niini sa ika-17 nga Kongreso.

Si Pangilinan miingon pagsiguro nga bayad sa mga barangay health workers mao ang bahin sa panan-awon sa paghatag og universal health-care access sa tanan nga mga Pilipino. Siya miingon nga kini mao ang nahisubay sa katungdanan sa gobyerno sa pagpanalipod ug pagpalambo sa panglawas sa mga lungsoranon niini usab.

“Barangay health workers mao ang atong atubangang-mga naglinya alang sa panglawas, apan sila ubos sa mga kaayohan ug insentibo. Kung ang ilang mga kahimtang sa buhat kay maayo, ang atong mga kahimtang sa panglawas mahimong mas maayo, “miingon si Pangilinan.