ON DEFYING THE SUPREME COURT AND CONGRESS

May 29, 2017

The President swore to uphold and defend the Constitution, not willfully defile it and do only as he wants. We call on patriotic and sober cabinet members as well as armed forces leadership to assert themselves, to speak truth to the President, to caution and urge him not to violate the Constitution and his oath of office. We urge all our cabinet members and the Armed Forces to be true to their own respective oaths of office. Do not allow yourselves to be used as instruments in acts of reckless disregard of our constitutional democracy.

No one is above the law, not even the President. We oppose any violation of the Constitution on matters pertaining to the martial law declaration. To allow the President to disregard the Constitution is to open the gates to dictatorship. This we vigorously oppose. Might is not right. We call on all citizens to come together and unite to defend the Constitution, our democracy, and the rule of law. We call for courage, for bearers of light to stand against the looming tide of darkness upon our land.

SA PAGSUWAY SA KORTE SUPREMA AT KONGRESO

Nanumpa ang Presidente na itaguyod at ipagtanggol ang Konstitusyon, hindi sadyang dungisan at gawin lamang ang kanyang ninanais. Tayo ay nananawagan sa mga makabayan at kalmadong miyembro ng gabinete, maging ang liderato ng sandatahang lakas na manindigan, na magsabi ng katotohanan sa Presidente, na balaan at pakiusapan siya na huwag ipasawalang-bahala ang Konstitusyon at ang kaniyang sinumpaang tungkulin. Hinihimok natin ang lahat ng miyembro ng gabinete at ang Sandatahang Lakas na maging tapat sa kanilang mga sinumpaang tungkulin. Huwag niyong hayaang kayo’y gamiting mga instrumento sa pagsasawalang-bahala sa ating constitutional democracy.

Walang sinuman ang nakakahihigit sa batas, maging ang Presidente. Tinututulan natin ang anumang paglabag sa Konstitusyon na may kinalaman sa mga usapin sa pagdeklara ng batas militar. Ang pagpapahintulot sa Pangulo na ipasawalang-bahala ang Konstitusyon ay nangangahulugang pagbukas ng mga pintuan patungo sa diktadurya. Labis natin itong tinututulan. “Might is not right.” Tayo ay nananawagan sa lahat ng mamamayan na magsama-sama at magkaisa na ipagtanggol ang Konstitusyon, ang ating demokrasya, at ang rule of law. Tayo ay nananawagan para sa katapangan, para manindigan ang mga maydala ng liwanag laban sa napipintong pagbalot ng kadiliman sa ating bayan