Eid Mubarak to all of us: Sen. Kiko

June 5, 2019

Coming from the time of renewal and reflection in the holy month of Ramadan, may the joyful occasion of Eid’l Fitr usher in peace, health, and prosperity to all.

Let’s use this opportunity to draw strength from the teachings of Islam to be brave and persevering amid the everyday challenges we face.

Together in faith and shared values, let us continue to pursue a more just and more progressive society, to make better the plight of our less fortunate brothers and sisters.

A happy and meanigful Eid to all!

Galing sa panahon ng pagbabago at pagninilay sa banal na buwan ng Ramadan, nawa’y maghatid ng kapayapaan, kalusugan, at kasaganaan sa lahat ang maligayang pagdiriwang ng Eid’l Fitr.

Gamitin natin ang pagkakataong ito para humugot ng lakas mula sa mga aral ng Islam na maging matatag at matiyaga sa harap ng mga hamon na ating kinakaharap araw-araw.

Kasama sa pananampalataya at pinagsasalunang pinahahalagahan, patuloy tayong maghangad ng isang mas makatuwiran at mas progresibong lipunan, upang lalo pa nating mapabuti ang kalagayan ng ating mga mas kapos na kapatid.

Isang maligaya at makabuluhang Eid sa ating lahat!