ON GOVT CALL FOR ALL-OUT WAR

February 8, 2017

This communist insurgency, which has resulted in the killing of Filipino by fellow Filipino, has been going on for nearly half a century. He has been President just six months. Giving up on peace and declaring all-out war just six months into his Presidency, I believe, with due respect, is being rash and impulsive. It is crucial that the administration take a broader view of the challenges and demands of peace negotiations. We need greater patience and understanding rather than anger and the ease to resort to violence and more killings.

In the path to peace, we all need to exercise greater restraint, patience, and tolerance rather than be quick to allow anger, intolerance, and the violence of war to overcome us all.

Halos kalahating siglo na itong pag-aalsang komunista, na pinaglalaban ang Pilipino sa kapwa Pilipino. Anim na buwan pa lamang siyang nakaupong Pangulo. Ang pagtalikod sa kapayapaan at ang pagpahayag ng “all-out war” sa loob lamang ng anim na buwan sa kanyang pagka-Pangulo, sa aking paniwala po, ay padalus-dalos at pabigla-bigla. Mahalaga sa pamunuan na maging malawak ang paningin sa mga pagsubok at mga kinakailangan sa mga usaping pangkapayapaan. Kailangan natin ng mahabang pasyensiya at pang-unawa sa halip na galit at pagkiling sa karahasan at pagpatay pa.

Sa daan patungong kapayapaan, kailangan nating lahat maging mahinahon, mapagpasyensiya, at mapagparaya sa halip na hayaang manaig ang galit, pagkainip, at karahasan.