Govt should heed call of international community: Kiko

July 11, 2019

Sen. Francis Pangilinan on UN rights council adopting resolution vs PH drug war killings

Govt should heed call of international community: Kiko

Thank you Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Fiji, Iceland, Italy, Mexico, Peru, Slovakia, Spain, Ukraine, UK Great Britain and Northern Ireland, and Uruguay for caring about the thousands of our poor countrymen who have been killed in the Philippine government’s deadly war on drugs.

These countries have called for the Philippine government to “take all necessary measures to prevent extrajudicial killings and enforced disappearances, to carry out impartial investigations and to hold perpetrators accountable, in accordance with international norms and standards, including on due process and the rule of law.”

We urge the government to heed the call of the resolution of the United Nations Human Rights Council which also calls on it to cooperate with UN offices and mechanisms by facilitating country visits and “refraining from all acts of intimidation or retaliation.”

We hope this resolution will convince the Executive department, the AFP and the PNP, leaders of both Houses of Congress to rethink its drug war policy and find real, long-lasting solutions to the drug menace that places a premium on respect for human life. Daily killings while failing to go after drug syndicates is not the solution to eradicating the menace of illegal drugs.

We also urge the Supreme Court to view this resolution as a signal that the international community is deeply concerned about the deteriorating human rights situation in the country, and to act swiftly to correct the situation by ruling on the tokhang cases still pending before it.

Long after the Duterte administration is gone we will all be judged as to where we stood as mass murder of our hapless poor was taking place in our country.

Salamat Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Fiji, Iceland, Italya, Mexico, Peru, Slovakia, Espanya, Ukraine, UK Great Britain at Northern Ireland, at Uruguay para sa pag-aalala sa libu-libo naming mahihirap na mamamayan na pinatay sa war on drugs ng Philippine government.

Ang mga bansang ito ay nananawagan sa gobyerno ng Pilipinas na “gawin ang lahat ng kinakailangang hakbang upang maiwasan ang mga extrajudicial killings at enforced disappearances, upang isagawa ang mga pagsisiyasat na walang kinikilingan at panagutin ang may pananagutan, alinsunod sa mga internasyonal na pamantayan, kabilang ang angkop na proseso at ang patakaran ng batas.”

Hinihimok namin ang pamahalaan na pakinggan ang panawagan ng resolusyon ng United Nations Human Rights Council na hinihimok itong makipagtulungan sa mga tanggapan at mga mekanismo ng UN sa pamamagitan ng pagpapagana ng mga pagbisita sa bansa at “pag-iwas sa lahat ng mga aksyong pananakot o paghihiganti.”

Umaasa kaming makukumbinsi ng resolusyong ito ang mga nasa Executive department, ang AFP at ang PNP, at ang liderato ng parehong kapulungan ng Konggreso na pag-isipang muli ang drug war policy at humanap ng mga tunay at pangmatagalang solusyon sa problema ng iligal na droga na nagbibigay-halaga sa paggalang sa buhay ng tao. Hindi solusyon sa problema ng illegal drugs ang mga araw-araw na pamamaslang habang hindi sinusugpo ang mga sindikato ng droga.

Hinihikayat din natin ang Korte Suprema na tingnan ang resolusyong ito bilang isang senyales na ang international community ay lubos na nag-aalala tungkol sa lumalalang sitwasyon ng karapatang pantao sa bansa, at na kumilos nang mabilis upang itama ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagdidisisyon sa mga kaso ng tokhang na nakabinbin pa rin sa kanila.

Matagal nang natapos ang Duterte administration hahatulan tayong lahat kung nasaan tayo tumayo habang ang walang-awang pagpatay sa ating mahihirap na kababayan ay nagaganap sa ating bansa.