Keeping our lawyers safe and alive will help keep ordinary citizens safe and alive: Pangilinan

March 24, 2021

AS CO-EQUAL branches of government, Senate’s support of the Supreme Court’s position against the spread of threats and killings of lawyers and judges will help keep them safe and alive which in turn will help keep ordinary citizens safe and alive, Senator Francis “Kiko” Pangilinan said Wednesday.

“Gusto lang nating ligtas at buhay ang lahat, mapa-abogado man o huwes o karaniwang mamamayan. Makakatulong ang resolution ng Senado at ang statement ng Supreme Court para mangyari ito,” he said.

“Pero mas makakatulong talaga, tulad ng sinabi sa resolution at sa Supreme Court statement, ang mahuli, mausig at mapakulong ang mga may sala,” he added.

In practical terms, Pangilinan, whose Senate Bill 427 is still pending at the committee level, pushed anew for the use of body cameras by the police in law enforcement operations.

“Immediately, pwede nang ipatupad ito dahil may budget na rin itong body cam para sa mga pulis. Una, maiiwasan ang pang-aabuso. Pangalawa, masisiguro ang karapatan ng mga suspect at ang due process. Pangatlo, ebidensya ang video sa totoong nangyari sa mga raid,” said Pangilinan.

According to news reports, the Philippine National Police has already procured 2,600 body cameras with a budget of 287 million pesos. The units will be issued to police personnel after passing the tests done on October 12, 2020.

Led by Minority Leader Franklin Drilon, Pangilinan and six other lawyer-senators on Wednesday filed Proposed Senate Resolution 691 strongly condemning the killings and acts of violence against judges, prosecutors, and lawyers, and urging the President to ensure the safety of the members of the legal profession.

In a rare move by the judiciary, the high tribunal on Tuesday moved to investigate the red-tagging of Mandaluyong Regional Trial Court Branch 209 Judge Monique Quisumbing-Ignacio.

Pangilinan was among the UP College of Law alumni who signed a public petition early this March calling the Supreme Court’s attention to “the deeply disturbing action widely reported in the media that the Philippine National Police has asked trial courts to compile a list of “lawyers who represents [sic] Communist Terrorist Group (CTG) personalities.”

The Supreme Court also designated its Public Information Office to receive and collect data on threats to those in the legal profession, and to start deliberations on the use of body-cameras for the service of search and arrest warrants, among others.

Pagpabilin sa atong mga abogado nga luwas ug buhi kay makatabang sa pagpabilin sa mga ordinaryong tawo nga buhi ug luwas: Pangilinan   Isip susama nga sanga sa gobyerno, ang supurta sa Senado sa posisyon sscKorte Suprema nga batok sa pagkatag sa mga hulga ug mga pagpatay sa mga abogado ug mga huwes kay magpabilin kanila nga luwas ug kinabuhi diin ang sukli makatabang sa mga ordinaryong tawo nga luwas ug buhi, Senador Francis “Kiko” Pangilinan ingon sa Miyerkules.   “Gusto lang nato nga luwas ug buhi ang tanan, mapa-abogado man o huwes o ordinaryong tawo. Makatabang ang resolusyon sa Senado ug ang pahayag sa Korte aron mahitabo kini,” puna niya.   *Apan mas makatabang jud, ang sama sa goingon sa resulosyon ug sa Korte Suprema nga pahayag, ang masakpan, mausig, ug mapapriso ang mga nay sala,” puna niya.   Sa mga practical nga termino, Pangilinan kinsang Senate Bill 427 kay naghuwat pa gihapon sa lebel sa komite, nitulod ug bag o alang sa paggamit sa mga kamera sa lawas sa mga police sa mga kalihukan mahitungud sa balaod nga operasyon.     ” Dali-dali pwede nang ipatuman kini tungud naay badyet na usab kining kamera sa lawas alang sa mga pulis. Una, malikayan ang pang-abuso. Ikaduha, masiguro ang katungud sa mga suspect ug ang proseso. Ikatulo, ebidensya ang bidyo sa tinoud nga nahitabo sa mga pag ronda, ” ingon ni Pangilinan.   Matud sa mga tahp, ang Philippine National Police kay naka kumpra ug 2,600 nga mga kamera sa lawas nga anaay badyet nga 287 milyones pesos. Ang mga yunit ma isyu ngadto sa kapulisan human ipasar ang eksaminasyon nga gubuhat niadtong Oktobre 12, 2020.   Gipanguluhan ni Minority Leader Franklin Drilon, Pangilinan ug ang unom ka mga laing abogado nga senador sa Miyerkules miapila ug Proposed Senate Resolution 691 nga kusug nga mikondenar sa mga pagpatay ug mga lihok nga mapintas batok sa mga huwes, prosecutor, ug mga abogado, ug mag awhag sa Presidente sa pagseguro sa seguridad sa mga membro sa legal nga propesyon.   Sa usa ka dili ordinaryong lihok sa hudisyaryo, ang taas nga tribunal sa Martes milihok sa pag imbestigar sa red-tagging sa Mandaluyong Regional Trial Court Branch 209 Judge Monique Quisumbing-Ignacio.     Si Pangilinan usa sa mga UP College of Law graduate mipirma sa publikong petisyon sayo niining Marso nanawagan sa atensyon sa Supreme Court nga “ang lalom nga makadisturbo kaayung aksyon nga  nataho sa media nga ang Philippine National Police  nangutana sa mga korte sa pag bahig og mga lista sa mga” abogado kinsa mirepresentar [sic] Communist Terrorist Group (CTG) nag mga personalidad.   Ang Korte Suprema usab nagsogo sa iyang Public Information Office sa pag dawat ug pag kolekta ug mga datos sa mga hulga sa katong naa sa legal nga propesyon, ug katong nagsugud ug deliberasyon sa paggamit sa mga kamera sa lawas alang sa serbisyo sa pagpangita ug paga aresto nga warantiya, gawas sa uban.