Let’s celebrate workers, athletes in SEA Games: Pangilinan

November 30, 2019
Photo by: Michael Varcas

ON 156th BIRTHDAY OF BONIFACIO

Let’s celebrate workers, athletes in SEA Games: Pangilinan

“As the country kicks off the SEA Games on the 156th birthday of Andres Bonifacio, we are reminded of the toil and sacrifice of the thousands of workers and athletes of working-class roots who make the country’s hosting and participation possible.

The Great Plebeian is hero of the regular Filipino working person. Like many Filipino workers, Bonifacio had to work at an early age. It fell on him to raise his siblings after they were orphaned when he was 14.

Bonifacio’s strong sense of responsibility and optimistic attitude are traits that many Filipino workers and athletes live by. Sa kabila ng maliit na suweldo at madalas ay hindi kanais-nais na mga kondisyon sa paggawa o sa sports, patuloy ang mga manggagawa at atletang Pilipino na nagsusumikap, madalas di lang para sa sarili kundi para rin sa pamilya.

Sa likod ng pagtatayo ng New Clark City at renovation sa Rizal Memorial Stadium at iba pang mga venues para sa pagho-host ng Southeast Asian Games (SEA Games) ay ang madalas nag-o-overtime na mga manggagawa sa construction, hospitality, transportation, at logistics. One worker had an accident and is recuperating in the hospital. We hope that assistance will be extended to him for the duration of his recovery.

Tuloy-tuloy rin ang ating mga atleta, lalung-lalo na yung mga galing sa grassroots tulad nina Efren Bata at Hidilyn Diaz, sa pag-e-ensayo at pagpapagaling sa kanilang piniling sport para sa ikagagaling ng sarili at ng bayan.

Inaasahan din natin na ang lahat ng mga manggagawa at atleta ay mabayaran nang maayos, mabigyan ng mga safety gear at tamang mga kasangkapan, at makatanggap ng mga nararapat na benepisyo at karangalan lalo na para sa sakripisyong kanilang ibinahagi para sa SEA Games na ito.

Araw-araw ay pagkakataon na maging Bonifacio, si Bonifaciong walang balak maging bayani, ngunit dahil sa pagkamakabayan at pagkamasipag ay nagbago sa landas ng kasaysayan ng Pilipinas.”

Sa ika-156 nga adlaw’ng natawhan ni Andres Bonifacio

Atong pagsaulog sa mga mamumuo, mga atleta sa SEA Games: Pangilinan

“Samtang ang nasud opisyal nga nag abri sa SEA Games sa ika-156 nga adlaw nga natawhan ni Andres Bonifacio, gipahinumduman kita sa mga paningkamot ug paghalad sa mga linia mga mamumuo ug atleta sa pagtrabaho samtang ga eskwela nga mga gamot sa paghimo sa nasud sa pag host ug partisipasyon sa pagka posibli.

Gi ila isip The Great Plebeian bayani sa hut-ong mamumuo nga Filipino. Sama sa daghang mga mamumuong Filipino, si Bonifacio nagtrabaho sa sayo nga edad. Kini nahulog kaniya sa pagpadako sa iyang mga igsoon human sila nailo sa diha nga siya 14 anyos.

Lig-on nga pagbati sa responsibilidad ug malaumon nga kinaiya ni Bonifacio salamin sa kinaiya sa daghan nga mga Filipino nga mamumuo ug atleta. Bisan sa gagmay na suweldo ug kasagaran nga dili angayan na mga kondisyon sa pag buhat o sa sports, padayon ang mga trabahante ug atletang Pilipino nga naningkamot, kasagaran dili lang para sa kaugalingon kundi para sab sa pamilya.

Sa likod sa pagtukod sa New Clark City ug sa pag-usab sa Rizal Memorial Stadium ug uban pang mga lugar para sa pag-host sa Southeast Asian Games (SEA Games) ang sagad nag-overtime kay mga trabahante sa pagtukod, hospitality, transportasyon, ug logistics. Usa ka trabahante diin usa na- aksidente ug nagpaayo sa ospital. Kami naglaum ug tabang nga gitunol ngadto kaniya alang sa gidugayon sa iyang pagkaayo.

Padayon sab ang atong mga atleta, ilabi na kadtong mga gikan sa grassroots parehas nilang Efren Bata ug Hidilyn Diaz, sa pag-praktis ug pagpabansay sa ilang gipiling sport para sa ika maayosa kaugalingon ug sa nasud.

Gilaoman sab nato na ang tanang mga trabahante ug atleta kay mabayran og tarong, mahatagan ug mga safety gear ug saktong mga gamit, ug makadawat ug mga igong benepisyo ug pasidungog ilabi na para sa sakripisyong ilang gipa-ambit para sa kini nga SEA Games.

Adlaw-adlaw o sa bisan unsang panahon mahimong Bonifacio, si Bonifaciong walay planong mahimong bayani, apan tungod sa pagkamakabayan ug pagka makugihon maoy nakapabag-o sa landas sa Kasaysayan sa Pilipinas. “