Life, livelihood, rights essential in Filipinos’ fight to preserve freedom, independence: Pangilinan

June 12, 2020

Statement of Sen. Francis “Kiko” Pangilinan on 122nd Philippine Independence Day

Life, livelihood, rights essential in Filipinos’ fight to preserve freedom, independence: Pangilinan


“From our homes, our workplaces, the streets, the hospitals and quarantine centers, and via online, we celebrate our 122nd year of Independence inspired by the heroism of our ancestors and the greatness of every Filipino pivotal to nation-building.

With the COVID-19 pandemic hovering over us and the rest of the world, the kind of freedom we desperately need could come from the vaccine that will shield us all from infection and secure people’s health.

But as we hope for the cure, we must not let our guard down in discerning the signs and symptoms threatening our civil liberties and fundamental rights.

We must continue to resist the looming enactment into law of the anti-terrorism bill, which portends iron-hand suppression of freedom of expression and assembly, infringes on privacy, and justifies arrests and surveillance of critics.

As we have witnessed prior to the bill’s passage, slight infractions of quarantine protocols can be met with the most brutal force by police and military. Our democratic right to question and dissent are faced with harassment of paid trolls and threats of martial rule.

We must be unflinching in raising our voice against attempts to curtail our right to information and expression, as can be gleaned from the shutdown of ABS-CBN network.

We must persist in demanding for our right to live decently and to avail of government succor, especially as we grapple with this pandemic.

There should be no let-up in providing cash assistance to all needy families, who are right now hard-pressed to feed their children and give them education amid joblessness and restrictions to mobility.

Workers braving everyday commute to eke out a living should not be left to fend for their own without means of transportation, exposing them to risk of contagion and dangers on the streets.

Efficient transportation is also called for that would ferry OFWs and locally stranded individuals to their homes and spare them from the inhumane conditions of waiting on the streets to catch a ride or flight to their destinations.

Repatriated overseas Filipino workers and thousand others who have lost their source of income, and micro and small enterprises should be high on government’s focus for assistance to help them become productive anew and find means of survival for their families.

We must urge government to ramp up mass testing to ensure quick identification of cases, treatment and control of the spread of infection. This should be complemented by the speedy processing of the test and release of results to decongest quarantine centers and allow people to return home.

Life. Livelihood. Rights. These are the most essential elements that every Filipino should fight for to preserve our freedom and independence.

Guided by the past struggles and triumphs of our forefathers and foremothers, we move forward with a strong sense of solidarity and human compassion to face these trying times.”

Mula sa ating mga tahanan, opisina, lansangan, ospital, quarantine centers, at sa online din, ipinagdiriwang natin ang ika-122 taon ng Kasarinlan na pinukaw ng kabayanihan ng ating mga ninuno at kadakilaan ng bawat Pilipinong napakahalaga sa pagpapanday ng bayan.

Dahil sa pandemyang nagbabanta sa ating lahat at sa buong mundo, ang kalayaang lubos nating kailangan ay manggagaling sa bakuna na magiging panangga nating lahat sa impeksyon at magpapatibay sa kalusugan ng taong-bayan.

Ngunit habang tayo’y umaasa sa lunas na ito, huwag tayong magpapabaya sa pagtukoy ng mga senyales at sintomas na nagbabanta sa ating kalayaang sibil at pangunahing mga karapatan.

Patuloy nating labanan ang napipintong pagsasabatas ng anti-terrorism bill, na naghuhudyat ng kamay na bakal na susupil sa kalayaang magpahayag at magtipon, na manghihimasok sa privacy, at magbibigay-katuwiran sa pag-aresto at pagmamanman sa mga kritiko.

Gaya ng ating nasaksihan bago pa man ipasa ang panukalang batas, ang simpleng pagsuway sa mga quarantine protocol ay maaaring tumbasan ng pinakamalupit na puwersa ng kapulisan at militar. Ang ating demokratikong karapatan na kumwestyon at tumutol sa panliligalig ay tinatapatan ng mga bayarang troll at banta ng batas militar.

Hindi tayo magpapatinag sa pagsasalita laban sa mga pagtatangkang supilin ang ating karapatan sa impormasyon at pagpapahayag, tulad ng natutunan sa pagpapasara ng ABS-CBN network.

Dapat nating patuloy na igiit ang ating karapatang mamuhay nang disente at madama ang tulong ng gobyerno, lalo’t habang kinakaharap natin itong pandemya.

Dapat walang paghinto sa paglaan ng tulong pinansyal sa mga pamilyang nangangailangan, na sa ngayon ay hirap na hirap na mapakain ang kanilang mga anak at mapaaral sila sa gitna ng kawalan ng trabaho at paghihigpit sa paglalakbay.

Hindi dapat pabayaan na lang ang mga manggagawang nahihirapan araw-araw dahil walang masakyan, na naglalapit sa kanila sa peligro ng sakit at panganib sa mga lansangan.

Pinapanawagan din ang maayos na transportasyon sapagkat iyon ang maghahatid sa mga OFW at mga locally stranded na indibiduwal sa kanilang mga tahanan at maglalayo sa kanila mula sa hindi-makataong kondisyon ng paghihintay sa mga lansangan makakuha lang ng masasakyan o makalipad sa kanilang patutunguhan.

Dapat unang tututukan ng gobyerno ang pamimigay ng tulong sa mga pinauwing overseas Filipino workers at libu-libo pang iba na nawalan ng mapagkakakitaan, at mga micro and small enterprises, para matulungan silang maging produktibo muli at mahanapan sila ng paraang makapamuhay para sa kanilang mga pamilya.

Dapat nating himukin ang gobyerno na lalo pang dagdagan ang mass testing para matiyak ang pagtukoy sa mga kaso, sa paggamot, at sa pag-kontrol sa pagkalat ng impeksyon. Dapat kaakibat nito ang mabilis na pagproseso ng mga test at paglabas ng mga resulta para lumuwag-luwag ang mga quarantine center at mapayagang makauwi ang mga tao sa kanilang mga tahanan.

Buhay. Kabuhayan. Karapatan. Ito ang pinakamahahalagang elemento na dapat ipaglaban ng bawat Pilipino para mapag-ingatan ang ating kalayaan at kasarinlan.

Sa gabay ng pakikibaka at tagumpay ng ating mga ninuno, susulong tayo nang may matinding pagkakaisa at pakikiramay sa isa’t isa para harapin itong pagsubok ng ating panahon.

Pahayag ni Senador Francis “Kiko” Pangilinan sa Ika-122 nga Philippine Independence Day   Kinabuhi, panginabuhian, katungod nga mahinungdanon sa mga Pilipino ‘away sa pagpreserbar sa kagawasan, kagawasan: Pangilinan   “Gikan sa atong mga panimalay, sa atong mga trabahoan, sa kadalanan, sa mga ospital ug sa quarantine centers, ug pinaagi sa online, kita nagsaulog sa atong ika-122 nga tuig sa kagawasan; dasig kita sa kabayanihon sa atong mga katigulangan ug ang pagkadaku sa mga Filipino.   Ubos sa pandemyang COVID-19, naglihok sa ibabaw kanato ug sa uban sa kalibutan, ang matang sa kagawasan kita nagkinahanglan nga moabut gikan sa bakuna nga manalipod kanato tanan gikan sa impeksyon ug mu luwas sa panglawas sa katawhan.   Apan sa atong gilauman alang sa tambal, kinahanglang dili nato pasagdan nga ang atong magbalantay ma ubos sa mga ilhanan ug mga sintomas nga naghulga sa atong sibil ug batakang mga katungod.   Kinahanglan gayud kita nga magpadayon sa pagsukol sa nagbung-aw nga enactment ngadto sa balaod sa anti-terorismo bill, nga grabe puthaw nga kamot pagpanumpo sa kagawasan sa pagpadayag ug sa katilingban, molapas sa privacy, ug magamatarung aresto ug surveillance sa mga kritiko.   Ingon nga kita nakasaksi sa wala pa matudling sa balaodnon, gamay nga kalapasan sa quarantine protocols mahimong maabot sa labing bangis nga puwersa sa kapulisan ug militar. Democratic nga katungod sa pangutana ug pagsupak sa mga nag-atubang sa pagpanghasi sa gibayad © ug mga hulga sa balaud militar.   Kita kinahanglan gayud nga walay pagsibog sa pagpadako sa atong mga tingog batok sa mga pagsulay sa pagpugong sa atong katungod sa impormasyon ug ekspresyon, ingon nga nanghagdaw gikan sa pagsira sa ABS-CBN network.   Kita kinahanglan gayud nga magpadayon sa pagpangayo alang sa atong katungod nga mabuhi sa katarung ug mopahimulos sa gobyerno nga panabang, ilabi na nga kita nagsagubang uban sa niini nga tibuok-kalibotang epidemya.   Walay kinahanglan nga dili makadawat sa paghatag og cash assistance ngadto sa tanang nanginahanglan nga mga pamilya, nga karon, lisud nga-napugos sa pagpakaon sa ilang mga anak ug paghatag kanila sa edukasyon, taliwala sa pagka walay trabaho ug mga pagdili sa paglihok.   Ang mga trabahante nagsagubang sa matag adlaw nga pagsakay aron sa panglimbasog nga mabuhi dili kinahanglan nga  mabiyaan ngadto sa pag atiman sa ilang kaugalingong mga walay paagi sa transportasyon, pagbutyag kanila sa ipameligro sa pagtakod ug kapeligrohan sa mga kadalanan.   Hapsay nga transportasyon gitawag usab alang sa nga pagdala sa OFWs ug sa lokal nga natanggong sa mga indibidwal sa ilang mga panimalay ug mopagawas sa kanila gikan sa dili-makitawhanong mga kahimtang sa paghulat sa mga kadalanan aron sa pagdakop sa usa ka sakyanan o pagkalagiw ngadto sa ilang mga destinasyon.   Pagpauli sa mga Filipino overseas workers ug libo ka mga uban nga nawad-an sa ilang tinubdan sa kita, ug micro ug sa gagmay nga mga negosyo kinahanglan nga hatag-as diha sa focus sa gobyerno alang sa hinabang sa pag tabang kanila nga mahimong produktibo usab ug makakaplag paagi nga mabuhi alang sa ilang mga pamilya.   Kita kinahanglan gayud nga mag-awhag sa gobyerno aron mapabarog ang mga masa testing aron sa pagsiguro sa dali nga pag-ila sa mga kaso, pagtambal ug pagkontrolar sa pagkaylap sa impeksyon. Kini kinahanglan nga tugbangan sa mga paspas nga pagproseso sa mga pagsulay ug sa pagpagawas sa resulta sa pagpaluag sa mga sentro quarantine ug motugot sa mga tawo sa pagbalik sa balay.   Kinabuhi. Panginabuhian. Katungod. Kini mao ang mga labing importante nga mga elemento nga sa matag Filipino kinahanglan makig-away alang sa pagpreserbar sa atong kagawasan.   Gigiyahan sa nangagi nga pakigbisog ug kalampusan sa atong mga katigulangan, kita mopadayon sa unahan uban sa usa ka lig-on nga pagbati sa panaghiusa ug kalooy sa tawo sa pag-atubang niini nga mga pagsulay nga mga panahon. “