Pangilinan suggests that govt buy food ‘ayuda’ from local farmers, fisherfolk

March 29, 2021

AS THE budget department recommends that “ayuda” during this stricter lockdown be given in kind, Senator Francis “Kiko” Pangilinan on Monday suggested that national government agencies and local government units that will provide assistance buy food for food packs from local farmers and fisherfolk at fair market prices.

“Kung food packs ang ipapamigay, tulong ito para hindi magutom ang pinaka-apektado (If in the form of food packs, this is still assistance that will address the matter of hunger for the most vulnerable),” said Pangilinan.

“Suggestion ko, ituloy yung ginawa nung unang mga lockdown na bumili sa ating mga magsasaka at mangingisda ang gobyerno. Bumili ng bigas at iba pang pagkain ang DA, DSWD, DILG, at mga LGU sa ating mga magsasaka at mangingisda sa tamang presyo para rin kumita sila (My suggestion is to continue what was done during the first lockdowns when government bought from our farmers and fisherfolk. Let the Departments of Agriculture, Social Welfare and Development, Interior and Local Government, and local government units buy rice and other food items at fair market prices so that our farmers and fisherfolk would also earn),” he added.

Pangilinan, who was former food security secretary, said this system of buying directly from farmers and fisherfolk is embedded in the 2021 General Appropriation Act.

Section 22 of the 2021 GAA reads: “Procurement of Agri-Fishery Products. In order to ensure the availability of food for all sectors and to increase the income of our farmers and fisherfolk, the government, as procuring entity, shall directly  purchase available agricultural and fisheries products from local farmers, fisherfolk, or their associations or cooperatives, pursuant to R.A. No. 11321 or the ‘Sagip Saka Act’ and consistent with R.A. No. 11494 or the ‘Bayanihan to Recover as One Act’: PROVIDED, That direct purchase of agri-fishery products shall be compliant with Section 11 of the Sagip Saka Act and existing procurement laws and rules.

To this end, the DA, DSWD, DepEd, DOH, DILG, LGUs, and other relevant government agencies shall implement this as a policy in their feeding programs, relief operations, rice subsidy, and other programs.”

Pangilinan said the 2021 national budget has over 41 billion pesos worth of feeding and rice subsidy programs available for the direct purchase from local farmers and fisherfolk.

“Gamit ang Sagip Saka formula, panalo ang lahat. Merong access ang gobyerno sa pagkain, ang mga magsasaka at mangingisda ay kikita, at ang taumbayang naka-lockdown ay hindi magugutom (It’s a win-win solution. Government has access to food staples while at the same time, our farmers and fisherfolk will earn, and the locked-down citizens will not go hungry),” Pangilinan said.

Pangilinan’s Sagip Saka Act, which was signed into law in 2019, seeks higher incomes for farmers and fisherfolk through enterprise development and direct purchases by government agencies, LGUs, and the private sector.

The farmer-senator encourages Filipino farmers and fisherfolk to organize into groups and cooperatives so that they would have economies of scale and can readily respond to bigger demands.

“Pag ganito, lalaki ang kita nila at mas ma-e-engganyong magtanim at mangisda. Nasisiguro natin na meron tayong kakainin at naaalagaan pa natin ang kabuhayan ng ating mga food front-liners (This way, their incomes will grow and they will be encouraged to plant and fish. We ensure that we will have food and we take care of the livelihood of our food front-liners),” Pangilinan said.

Pangilinan misugyot nga mangkompra gobyerno sa mga mag-uuma, mangingisda sa pagkaong hinabangang  SAMTANG ang Dept. of Budget and Management mirekomenda og “ayuda” panahon lockdown, si Senador Francis “Kiko” Pangilinan sa Lunes misugyot nga ang mga nasudnong ahensya sa gobyerno ug mga lokal nga pangagamhanan mangompra sa mga hinabang nga pagkaon direkta sa mga mag-uuma sa maki-angayon nga presyo.    “Kung pakete sa pagkaon ang ihatag. Makatabang kini pagbatok sa kagutom sa nga pinaka apektado,” nagkanayon si Pangilinan.   “Ang akong sugyot, ipadayun katong gibuhat niadtong unang mga pagsirado nga mupalit sa atong mga mag-uuma ug mananagat ang gobyerno. Mupalit ug bugas ug uban pang pagkaon ang DA, DSWD, DILG, ug mga LGU sa atong mga magbalaol ug mananagat sa hustong presyo aron usab makakwarta sila,” dugang niya.   Si Pangilinan, kinsa kanhing sekretarya sa seguridad sa pagkaon, nag ingon kining sistema sa pagpalit direkta gikan sa mga mag-uuma ug mga mananagat kalabot sa 2021 General Appropriation Act.   Seksyon 22 sa 2021 GAA nagbasa: “Procurement sa mga Agri-Fishery nga produkto. Aron masiguro ang pagka aduna sa pagkaon alang sa tanang sektor ug sa pagpasaka sa halin sa atong mga mag-uuma ug mananagat, ang gobyerno, angay mudirekta sa pagkuha sa aduna nga mga agrikultural ug gikan sa dagat nga mga produkto gikan sa lokal nga mga magbalaol, mananagat, ug ilahang assosasyon o mga kooperatiba, sunay sa R. A. No. 11321 o ang ‘Sagip Saka Act’ ug konsistado sa R. A. 11494 o ang ‘Bayanihan to Recover as One Act’ : GETUGYANAN, Nga direkta ng pagkuha sa mga Agri-Fishery nga produkto angay nga susama sa Section 11 sa Sagip Saka Act ug ang anaa nga prokyuryang mga balaod.   Ang DA, DSWD, DepEd, DOH, DILG, LGUs, ug ubang sakop nga mga ahensya sa gobyerno angay mag implemento niini isip polisiya sa ilang programa sa pagkaon, subsidiya sa bugas, ug ubang mga programa. ”   Nag ingon si Pangilinan ang 2021 nga nasudnong badyet anaay 41 bilyones nga kantidad sa pagkaon ug subsidiya sa bugas nga mga programa aduna alang sa direktang pagkuha gikan sa lokal nga mga magbalaol ug mananagat.   “Gamit ang Sagip Saka nga pormula, daug ang tanan. Naay pagtugot ang gobyerno sa pagkaon, ang mga mag-uuma ug mananagat naay mahalin, ug ang katawhan nga naka-lockdown dili magutman,” ingon ni Pangilinan.   Ang Sagip Saka Act ni Pangilinan, nangita og pamaagi nga musaka ang kita sa mga mag-uuma ug mananagat pinaagi sa nagkalain-laing kalambuan ug direktang pagkuha sa mga ahensya sa gobyerno, mga LGU, ug ang pribadong sektor.   Ang mag-uuma nga senador nag awhag sa mga mag-uuman nga Pilipino ug mananagat nga maghugpong ngadto sa grupo ug mga kooperatiba aron sila makabaton sila og taas nga ginansya ug maka tubag dayon sa dagkong panginahanglan.   “Kung sama niini, mudako ang kita nila ug mas ma-engganyong mananom ug mangisda. Nasiguro nato na naa kitay makaon ug naampingan pa nato ang panginabuhisn sa atong mga tigbuhat ug pagkaon sa unang linya,” ingon si Pangilinan.