Use DIY organic fertilizers, pesticides during COVID-19 — Pangilinan

July 9, 2020

HOUSEHOLDS who took to urban gardening during lockdown in the time of the coronavirus pandemic can take their venture to the next level by making their own organic fertilizers and pesticides that will protect and grow their plants, Senator Francis Pangilinan said Thursday.

In a livestreamed episode of #AgriTayo entitled Meet Your (urban) Garden II (https://www.youtube.com/watch?v=bZxy37PNlfE ), Pangilinan, who tends his own farm, gathered agriculturists and urban gardeners who shared their knowledge about whipping up their own fertilizers and pesticides from natural ingredients to improve their harvest and garden experience.

“Papalakasin nito ang halaman. Pag lumakas ang tanim, mas pest-resistant at disease-resistant,” he said.

He added that organic fertilizers replenish the soil’s nutrients depleted during harvest time.

“Ang halaman parang tao, pag na-stress, hindi yayabong, hindi lalaki, pero pag tender loving care ang binigay maganda ang magiging resulta,” he said.

The senator noted that in the time of pandemic, families who have their own urban garden are able to harvest food for their consumption, which are safe and translates to big savings.

During the virtual conversation, Pangilinan was joined by actress Mylene Dizon, who tends her urban garden in Cavite; Romer Peñamora, an agriculturist from the Agricultural Training Institute, Diego Roxas of the Bureau of Plant Industry, and urban gardener Ivan Picazo.

Peñamora introduced the Fermented Plant Juice fertilizer made from kangkong leaves, camote tops, banana shoots, molasses or brown sugar. Another type of fertilizer is the Fish Amino Acid, a liquid made from fish trash.

Pangilinan showed a video of his home-made fertilizer composed of neem leaves, siling labuyo, turmeric, coconut vinegar, and molasses.

Dizon shared her experience of growing vegetables such as lettuce using the healthy organic fertilizers. She said the lockdown offered her an opportunity to focus on her plants and grow them to add food on the table.

Pangilinan started the social media conversations about agriculture last month to encourage urban gardening and bring to fore the critical role the country’s farmers play in food production.

“Hindi ito malapit sa bituka, nasa bituka mismo kaya napaka-esensyal ng agrikultura,” he said.

“Mahalaga ang abugado, ang doktor, pero di natin sila kailangan araw-araw. Ang magsasaka, kailangan natin araw-araw dahil araw-araw tayong kumakain, kaya dapat bjgyan natin sila ng respeto,” Pangilinan added.

Gamiton ang ‘home-made’ nga organikong abono, pestisidyo sa panahon sa COVID-19 – Pangilinan   Mga panimalay nga mikuha sa urban gardening sa panahon sa lockdown tungod sa pandemyang coronavirus mahimo nga mumugna sa ilang kaugalingon nga mga organiko nga abono ug pestisidyo alang sa ilang mga talamnon, nagkanayon si Senador Francis Pangilinan niadtong Huwebes.   Sa usa ka livestream nga episode sa #AgriTayo nga nag-ulohang Meet your (urban) Garden II (https://www.youtube.com/watch?vbZxy37PNlfE), si Pangilinan, nagbaol sa iyang kaugalingong umahan nagtigum og agriculturists ug urban nga mga hardinero nga mipakigbahin sa ilang kahibalo bahin sa pagmugna sa ilang kaugalingon nga mga abono ug pestisidyo gikan sa natural nga sagol sa pagpalambo sa ilang pag-ani ug sa tanaman nga kasinatian.   “Ipahimsug niini ang tanom. Kung mu kusog ang tanom, mas makasukol sa mga pesti ug makasukol sa sakit, “siya miingon.   Dugang pa niya nga ang organiko nga abono mu puno’g sustansiya sa yuta na gihurot sa panahon sa ting-ani.   “Ang tanom murag tawo, kung na-stress, dili mo labong, dili mo dako, pero kung malumo nga mahigugmaong pag-atiman ang gihatag nindot ang mahimong resulta,” siya miingon.   Ang senador nakamatikod nga sa panahon sa pandemya, ang mga pamilya nga adunay ilang kaugalingon nga mga urban nga tanaman makahimo sa pag-ani ug pagkaon alang sa ilang konsumo, nga luwas ug naghubad sa dagkong pondo.   Atol sa virtual nga panag-istoryahanay, si Pangilinan miduyog sa actress nga si Mylene Dizon, nga nihilig usab sa iyang urban garden sa Cavite; Romer Peñamora, usa ka agriculturist nga gikan sa Agricultural Training Institute, Diego Roxas sa Bureau of Plant Industry, ug urban nga hardinero Ivan Picazo.   Si Peñamora mipaila sa fermented plant juice nga abono nga gihimo gikan sa tangkong nga dahon, tumoy sa kamote, saha sa saging, molasses o brown sugar. Ang laing matang sa abono mao ang fish amino acid, usa ka liquid nga gihimo gikan sa mga isda nga basura.   Si Pangilinan gapakita sa usa ka video sa iyang balay-nga hinimo nga abono nga gilangkuban sa neem leaves, siling labuyo, dulaw, suka sa lubi, ug molasses.   Si Dizon mipaambit sa iyang nasinati sa nagtubo nga mga utanon sama sa lettuce sa paggamit sa himsog nga organikong abono. Siya miingon nga ang lockdown kay gatanyag kaniya sa usa ka oportunidad sa pag-focus sa iyang mga tanom ug mitubo kanila sa pagdugang sa pagkaon diha sa lamesa.   Pangilinan nagsugod sa social media nga panag-istoryahanay bahin sa agrikultura sa miaging bulan sa pagdasig sa urban gardening ug dad-on sa atubangan sa mga kritikal nga papel nga mga mag-uuma sa nasud nagbuhat sa produksyon sa pagkaon.   “Dili kini duol sa tiyan, naa sa tiyan mismo mao nang importanti kaayo ang agrikultura,” siya miingon.   “Importanti ang abugado, ang doktor, pero dili nato sila kinahanglan kada adlaw. Ang mag-uuma, gikinahanglan nato kada adlaw tungod kay kada adlaw kitang mo kaon, mao nang kinahanglan hatagan nato sila ug respeto, “Pangilinan midugang.