Women are agents of positive change: Pangilinan

March 7, 2020

On International Women’s Day, we celebrate the many milestones on the road to women empowerment, and we recommit ourselves to continue the fight for the rights and equal opportunities of women and girls around the world.

We sometimes wonder what the future would look like if it were led by women. 

Through the years, whether it’s leading needed conversations about education, gender equality, self-esteem, or climate change, an increasing number of young women are stepping forward as change agents.

There’s climate crisis activist Greta Thunberg, transgender activist Nisha Ayub, former Miss Universe title holders Pia Wurtzbach and Catriona Gray, among other young women who have stormed the world with their advocacies.

And there are young women as well, who are simply aware of their society and unflinching in their beliefs and are not afraid to speak out, like my own daughter, Frankie.

Girls and young women are simply unstoppable. 

Half the world is women, and half the world is under 25 years of age. Imagine the potential if we invest in women and girls, when we allow them to rise and achieve their full potential. The world would be brighter, more peace, more prosperous for all.

An empowered and empowering Women’s Day to all!

Kinakatawan ng babae ang nakabubuting pagbabago: Pangilinan

Sa Pandaigdigang Araw ng Kababaihan, ipinagdiriwang natin ang napakaraming tagumpay sa pagpapalakas sa mga babae. At inuulit natin ang ating pangakong ipagpatuloy ang laban para sa mga karapatan ng mga babae sa buong mundo.

Ano kaya ang hitsura ng kinabukasang pinangunahan ng mga babae?

Sa paglipas ng mga taon, sa mga usapin tungkol sa edukasyon, pagkakapantay-pantay ng kasarian, pagpapahalaga sa sarili, o pagbabago ng klima, mas maraming batang babae ang nagsusulong ng mga ito bilang mga kinatawan ng pagbabago. 

Andyan ang climate crisis activist na si Greta Thunberg, transgender activist na si Nisha Ayub, dating mga Miss Universe na sina Pia Wurtzbach at Catriona Grey, kasama ang iba pang mga kabataang kababaihan na pinamamangha ang mundo sa kanilang mga ginagawa.

At meron ding sadyang mulat sa ginagalawang lipunan at matatag sa kanilang mga paniniwala at hindi natatakot na magsalita, tulad ng anak kong si Frankie. 

Sadyang hindi mapipigilan ang mga babae.

Kalahati ng mundo ay babae, kalahati rin ng mundo ay mas bata pa sa 25 years old. Ano na lang ang pwede nating maabot kapag pagtutuunan ng pansin ang babae, kapag papayagan silang lumarga at makamit ang kanilang buong potensyal? Tiyak, mas magiging maliwanag, mapayapa, maunlad ang mundo para sa lahat.

Isang malakas at nagpapalakas na Araw ng Babae sa lahat!