Govt response to millions of Filipinos going hungry is arrest opposition leader: Pangilinan

September 6, 2018

Over 100 million Filipinos eat rice daily. Some 25 million Filipinos live in poverty line levels today. Close to 70 percent of their meager income goes to food expenses and the bulk of that is spent on rice.

When rice prices go up unabated, it means 25 million Filipinos will either have one less meal a day or no meal at all. Millions are going hungry today because of the corruption and incompetence of this administration and its failure to ensure a stable and steady supply of rice in the market.

The Administration’s response in the middle of the rice crisis? Arrest a vocal leader of opposition.

Mahigit 100 milyong Pilipino ang kumakain ng kanin araw-araw. Mga 25 milyong Pilipino ang buhay mahirap. Halos 70 porsyento ng kanilang maliit na kita ang napupunta sa pambili ng pagkain, at malaking bahagi nito ay pinambibili ng bigas.

Kapag hindi napigilan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas, ibig sabihin nito ay 25 milyong Pilipino ang nababawasan ng pagkain o kaya ay wala na talagang kakainin sa araw-araw. Milyun-milyon ang nagugutom ngayon dahil sa korapsyon at kapalpakan ng pamahalaan, at ang kabiguan nitong siguruhin na mayroong sapat na suplay ng bigas sa merkado.

Ano ang naging sagot ng Administrasyon sa gitna ng isang krisis sa bigas? Utusing arestuhin ang isang lider ng oposisyon.