Karumal-dumal na pagpatay at pagnakaw sa bangkay ni Randy Echanis, imbestigahan: Pangilinan

August 11, 2020

“We condemn the savage murder of NDFP consultant and peasant leader Randy Echanis and his neighbor Louie Tagapia.

It’s incomprehensible how anybody can carry out such brutality to a 72-year-old helpless man, who is also a peace adviser. 

As allegations that the police may be involved, we call on the National Bureau of Investigation to get into the scene and begin a fair and impartial probe.  

Releasing a truthful account of the murder, including pertinent details would be a credible first step into the investigation.

We also call on the PNP to respect the dead and his family by releasing his remains. Whatever evidence that is needed should have been gathered at the crime scene, if the police has diligently done its duty, and not when the dead is in the coffin in front of his grieving loved ones.”

“Kinukundena natin ang karumal-dumal na pagpaslang sa NDFP consultant at lider-magsasaka na si Randy Echanis at ang kanyang kapitbahay na si Louie Tagapia.

Hindi natin lubos maisip kung paano nagawa ang kalupitang ito sa isang 72 taong gulang na lalaking walang kalaban-laban, na kilala ring peace adviser.

Dahil may mga alegasyon na maaaring sangkot ang pulis, ipinapanawagan natin sa National Bureau of Investigation na makialam at magsimula ng isang patas at walang-kinikilingang pagsisiyasat.

Ang paglabas ng makatotohanang ulat ng pagpatay kabilang na ang mahahalagang detalye ay kapani-paniwalang unang hakbang sa imbestigasyon.

Nananawagan din tayo sa PNP na bigyang-galang ang patay at pamilya niya, at ibalik na ang kanyang mga labi sa kanila. Anumang ebidensya ang kailangan ay dapat na kinalap na sa crime scene — kung maayos na ginawa ng pulis ang kanilang trabaho, at hindi kung kailan nasa ataul na ang bangkay niya at pinagdadalamhatian ng kanyang mga mahal sa buhay.”