Lower pork import tariff and quota is victory of vigilance: Pangilinan

May 7, 2021

SENATOR Francis “Kiko” Pangilinan welcomes the government’s revisions on the prevailing tariff and minimum access volume (MAV) for pork imports.

“Tagumpay ito ng ating sama-sama at tulong-tulong na pagbabantay. Nagpursigi tayo para marinig ang hinaing ng mga apektado ng ASF at ang sobra-sobrang pag-angkat ng baboy,” said Pangilinan, who has raised the effects of African swine fever (ASF) and massive pork importation in a Senate Resolution urging the declaration of a State of Calamity to, among others, free up funds needed to respond to the ASF.

“Umalma ang industriya ng magbababoy dahil luging-lugi sila sa pagpapatupad ng EO 128. Matapos ang ilang pagdinig sa Senado kung saan nag-usap-usap ang lahat at na-present ang kanya-kanyang panig, naging malinaw kung ano ang dapat gawin: Suportahan ang lokal,” he added.

Last month, President Rodrigo Duterte signed Executive Order (EO) 128 that dramatically reduced the tariff rates for pork importation in a bid to rapidly bring down the price of pork. An EO on increasing the MAV is also pending the President’s signature.

(MAV refers to the volume of a specific agricultural product that is allowed to be imported with a lower tariff as committed by the Philippines to the World Trade Organization.)

This, however, was met with severe criticisms from local hog raisers, who said that over-reliance on pork importation will kill the local industry that has already suffered losses of around 68 billion pesos due to ASF.

Under the economic team’s revised proposal, instead of the 5 percent tariff under EO 128 for in quota importation of pork, it will be increased to 10 percent during the first three months, and 15 percent for the fourth to 12th month.

For pork imports outside of quota, tariff will be increased to 20 percent from EO 128’s 15 percent for the first three months, and 25 percent for the fourth to 12th month.

Additionally, instead of increasing the current MAV of pork by 350,000 metric tons (MT) for a total of 404,000 MT, the DOF instead proposes to lower the addition to 200,000 MT for a total of 254,000 MT.

According to the economic team, this will bring down pork prices by 23.1 percent.

“Malapit na ito sa proposal ng ating mga magbababoy na wag masyadong babaan ang taripa at lakihan ang MAV. The next step should be how to capacitate and support the local hog industry as they try to recover from ASF. Hindi sila dapat mapabayaan habang umaasa tayo sa pandagdag sa suplay mula sa importation,” Pangilinan said.

State of Calamity Declaration needed

The local hog industry also supports Pangilinan’s call for a declaration of a State of Calamity, saying that the funds are badly needed in order for them to recover, protect unaffected areas, and freeze interest rates on hog raisers’ loans.

As of April 27, a resolution has already been cleared and is only pending approval of the President.

With the threat of ASF knocking at their doorstep, hog raisers from Visayas and Mindanao expressed support for Pangilinan’s call for a declaration of State of Calamity due to ASF in an online dialogue held Thursday. 

 “Ang sa atin sana ay ang specific need namin dito ay madagdagan dapat ang gawin ng gobyerno para ma-proteksyunan ‘yung mga areas na hindi pa tinatamaan. Kung tatamaan talaga tayo, babahain tayo (ng imported). Mawawala talaga ang industry,” said Nonon Tambago, chairman of the Central Visayas Pork Producers.

Pangilinan stressed that the declaration would free up funds to address the problems caused by the disease and the much-needed biosafety protocols implementation in the areas would have its funding.

The private sector also laments that its members are spending funds from their own pockets just to ensure that ASF does not reach their regions.

Pangilinan explained that as long as a State of Calamity is declared nationwide, funding should be available for biosafety protocols even in the unaffected areas to avert its spread there.

“Kapag nationwide ang declaration ng State of Calamity, kahit sa Visayas, kahit sa Mindanao, pwede nang pwede nang umpisahan ang paggastos ng biosafety protocol budget,” Pangilinan added.

The group also expressed concerns about pork landing in their areas, which are almost ASF-free and are therefore sufficient in terms of supply.

Pangilinan said he would demand from DA strict monitoring of the imports through a resolution to create a sub-committee within the department that would submit monthly reports on the status of the importations, as well as the status of their implementation of the campaign against ASF.

“Ang i-introduce ko rin sa resumption ng hearing ng Senado ay kung papaano natin babantayan ang importation nung karne para hindi ito aabusuhin, hindi ito gagawing kasangkapan para may kumita o ma-cartelize, at mababantayan natin,” he said.

Insaktong taripa sa importasyon sa karneng baboy kadaugan sa pagkamabinantayon: Pangilinan 

MALIPAYONG gidawat ni Sen. Francis “Kiko” Pangilinan ang pag-usab sa gobyerno sa nagaluntad nga taripa ug minimum access volume (MAV) alang sa pag-import sa kareng baboy.

“Kadaugan kini sa atong hiniusa ug tinabangay nga pagbantay. Nagpursigi kita aron madunggan ang mga yangongo sa mga apektado sa ASK ug sa naghinobra nga pagpamalit sa baboy,” miingon si Pangilinan, kinsa mipagawas sa epekto sa African Swine Fever (ASF) ug dinagko nga pagpamalit sa karneng baboy sa gawas sa nasud sa usa ka resolusyon sa Senado nga nag-aghat sa pagpatuman sa State of Calamity, aron mapagawas ang pundo nga kinahanglan sa pagrespondi sa ASF.

“Mipalag ang industriya sa baboy tungod sag rabe nga pagka alkanse sad hang gipatuman ang EO 128. Pagkahuman sa pipila ka pagdungog sa Senado diin nagka-istorya ang tanan ug nakapagawas sa ilang mga panig, napaklaro kung unsa ang angay buhaton: Suportahan ang local,” ingon niya.

Sa miaging bulan, si Presidenti Rodrigo Duterte mipirma sa Executive Order (EO) 128 nga mipaubos sa taripa sap ag-angkat gawas sa nasud sa importasyon sa karneng baboy aron mapa ubos presyo sa karneng baboy. Usa ka EO laraw magpataas sa MAV naghulat lamang sa pirma sa president.

(Ang MAV nagtumbok sa gidaghanon sa produktong agrikultura nga tugotan paliton gawas sa nasud sa ubos nga taripa subay sa pasalig sa Pilipinas ngadto sa World Trade Organization.)

Kini gatabo sa grabi nga pagsaway gikan sa mga lokal ng tigbuhi og baboy, kinsa miingon nga ang sobrang pagsalig sa karneng baboy nga inangkat gawas sa nasud mupatay sa lokal nga industriya sa baboy nga nakatagamtam na og mukabat sa P68 billion tungod sa ASF.

Ubos sa gi-rebisang sugyot sa economic team, imbes 5% ang taripa ubos sa EO 128 alang sa ‘in quota’ nga importasyon sa karneng baboy, kini patas-an ngadto sa 10% sulod sa tulo ka bulan ug 15% sa ika-upat ngadto sa ika 12 nga bulan.

Alang sa pork importation ‘outside quota’, ang taripa ipataas sa 20% gikan sa 15% sa EO 128, sa unang tulo ka bulan, ug 25% sa ika upat ngadto sa ika 12 nga bulan.

Dugang pa, imbis patas-an ang patas-an ang kasamtangan nga MAV sa karneng baboy og 350,000 metric tons aron mahimong 404,000 metric tons, ang DOF misugyot nga 200,000 MT lamang ang idugang aron muabot sa 254,000 MT.

Matud pa sa economic team, kini moduot paubos sa presyo sa karneng baboy sa 23.1%.

“Kini doul ra sa sugyot sa mga tigbuhi og baboy nga dili unta kayo paubsan ang taripa ug padak-an ang MAV. Ang sunod nga lakang mao ang giunsa pag ugmad sa kapasidad ug suporta ang atong lokal nga industriya sa baboy samtang sila mamawi gikan sa ASF. Dili sila angay pasagdan samtang kita magsalig sa suplay gikan sa gawas sa nasud,” matud pa ni Pangilinan.

Kinahanglan ang deklarasyon sa Estado sa Kalamidad

Ang lokal nga industriya sa baboy misuporta usab sa panawagan ni Pangilinan sa deklarasyon sa Estado sa Kalamidad, miingon nga ang pundo gikinahanglan pag-ayo aron makabawi, mapanalipdan ang wala ma apektohan nga mga lugar ug ang pag-freeze sa interest rates sa mga utang sa tigbuhi og baboy.

Sa Abril 27, usa ka resolusyon makapasar na ug naghulat na lamang sa pirma sa presidenti.

Ang hulga sa ASF nanuktok sa atong ganghaan, mga tigbuhi sa baboy gikan sa Visayas ug Mindanao nagpagawas sa ilang suporta sa panawagan sa deklarasyon sa Estado sa Kalamidad tungod sa ASF sa usa ka online nga panagsulti niadtong Huwebes.

“Ang amo lang unta mao ang piho nga panginahanglan namo mao nga madugangan ang bulohaton sa gobyerno aron mapanalipdan ang mga lugar nga wala pa maigo. Kung maigo kita, mubaha ang mga imported. Mawala gayud ang industriya,” matud pa ni Nonon Tambago, pangulo sa Central Visayas Pork Producers.

Si Pangilinan nanghingusog nga ang deklarasyon mupagawas sap undo aron matubag ang problema nga hinungdan sa sakit ug sa gikinahanglan nga biosafety protocols implementation makakuha og pundo.

Ang pribadong sector nasubo nga ilang mga membro migasto sa ilang kaugalingong pundo aron lang maseguro nga ang ASF dili muabot sa ilang rehiyon.

Si Pangilinan mipasabot nga samtant deklarado ang estado sa kalamidad tibuok nasud, ang pundo angay magamit alang sa biosafety protocols bisan diha sa mga lugar nga dili apektado aron malikayan ang pagkuyanap didto.

“Kung tibuok nasud ang deklarasyon sa estado sa kalamidad, bisan sa Visayas, bisan sa Mindanao, pwedi na sugdan ang paggasto sa biosafety protocols budget,” dugang ni Pangilinan.

Ang grupo nagpagawas usab sa kabalaka sa mga landinganan sa karneng baboy nga halos wala pay ASF ug busa igo-igo ang suplay.

Si Pangilinan miingon iyang pangayuon sa DA ang istrikto nga monitoring sa importasyon pinaagi sa resolusyon nga mohimo sa sub-committee sulod sa departamento nga mosumite sa taho matag ublan sa kahimtang sa importasyon, apil na usab ang kahimtang sa pagpatuman sa kampanya kontra ASF.

“Akong ipasaka sa pagbalik sa pagdungog sa Senado kung unsaon nato pagbantay ang importasyon sa karme, aron usab dili ma abusaran, nga dili himuong pamaagi aron dunay mukita o ma monopolisa, ug atong mabantayan,” siya miingon.