MAGNA CARTA AMENDMENTS Pangilinan seeks P10,000 monthly hazard pay, raise in OT and night differential for public health workers

April 21, 2021

AIMING to respond to the severe gaps in the already struggling healthcare system revealed by the Covid-19 pandemic, Senator Francis “Kiko” Pangilinan files several amendments to the Magna Carta for Public Health Workers.

“Malinaw na hindi sapat ang compensation para sa ating public health workers lalo na ngayong pandemya. Sila na nga ang nahaharap sa panganib, hindi pa mapunan ang kanilang mga pangangailangan upang, unang una, maging ligtas habang nasa frontlines at pangalawa, mabigyan ng katumbas na pasahod ang kanilang serbisyo,” Pangilinan said.

“Front-line workers ang tawag sa kanila dahil sa giyera laban Covid, sila ang unang nakaumang sa panganib. Deserve nila ang buong suporta at benepisyo mula sa gobyerno, hindi sapat na tawagin silang bayani,” he added.

Senate Bill No. (SBN) 2142 seeks to amend the Magna Carta of Public Health Workers or Republic Act 7305 by institutionalizing an increase in allowances and additional compensation of public health workers.

“The old Magna Carta for Public Health Workers is almost 30 years old. There are needs at the present that cannot be met anymore by the old law. And the pandemic has revealed that it is severely lacking in ensuring our public health care workers are adequately compensated in the face of a global health emergency. It has to be updated to respond to the call of the times,” Pangilinan said.

Under SBN 2142, the night differential of public health workers will be increased from 10 percent to 20 percent of their regular wage for each hour of night-shift work. Overtime rate will also be increased from 10 percent to 20 percent.

“Given the difficulty of compensating our front-liners during this pandemic, we want to make sure that hazard allowances are properly and swiftly distributed. We aim to mandate that public health workers will be paid a hazard allowance of 10,000 pesos per month or more, depending on the need and especially when there’s an emergency,” Pangilinan said, noting that the base amount of 10,000 pesos can be increased through the mandate of the Secretary of Health.

“We also want to provide a subsistence allowance of at least 300 pesos per day, and an additional laundry allowance of 500 pesos (from 125 pesos) that will be reviewed periodically and to be increased as needed. Our front-liners deserve all these and more,” Pangilinan said.

SBN 2142 also strengthens the anti-discrimination clause in the Magna Carta by further adding that no public health worker will be discriminated against with regard to sex, sexual orientation and gender identity, civil status, age, disability, religious or political beliefs and affiliations, or ethnicity.

A recent dialogue between public health workers and the Department of Health (DOH) revealed that there are still unpaid benefits for front-line health workers under the extended Bayanihan Law.

According to the Alliance of Health Workers (AHW), most hospitals paid these benefits only until December 19, 2020, while some local government hospitals haven’t received said benefits until now.

Reports in late 2020 indicate that over 16,000 healthcare workers have yet to receive their hazard pay under the Bayanihan to Heal as One Act.

AHW is calling for an increase in Special Risk Allowance of 15,000 pesos per month and Active Hazard Duty Pay of 5,000 pesos per month starting January 2021 until the duration of the pandemic.

While the DOH has committed to follow up with the Department of Budget and Management regarding the 16 billion pesos requested for the delayed hazard pay of front-line health workers, Pangilinan said that the amendments to the Magna Carta will lessen, if not eliminate, current bureaucratic roadblocks.

“We have to do better now, and do even better next time. Kailangang mabilis kapag usapin ng buhay at kaligtasan. This is but one of the many necessary changes and updating that our health care system needs,” Pangilinan said.

While the Philippines reported 7,379 additional Covid-19 cases as of April 20, the country moves closer to 1 million with a total of 953,106 reported cases.

A total of 1,562,563 vaccines have so far been administered at 3,263 vaccination sites in 17 regions.

MGA AMYENDA SA MAGNA CARTA

Pangilinan nangita ug P10,000 nga binulang hazard pay, pagsaka sa OT ug panaglahi alang sa mga pampublikong trabahante sa panlawas

ARON mga tubag sa nagka-grabe nga mga kal-ang sa naglisud na nga sistema sa panglawas nga nabutyag sa pandemyang Covid-19, si Sen. Francis “Kiko” Pangilinan nipasaka og pipila ka kausaban sa Magna Carta for Public Health Workers.

“Tataw nga dili pasigo ang suholan sa atong mga mamumuo sa pampublikong panglawas, ilabina karun nga nag atubang kita sa pandemya. Sila na ang nag-unang nangatubang sa kakuyaw, dili gyud sila makatagbaw sa tanan nilang panginahanglan, aron, una, mahimong luwas samtang anaa sa frontlines, ug ikaduha, mahatagan sila og igo-igo nga suholan bugti sa ilang serbisyo,” miingon si Pangilinan.

“Frontline workers ang tawag kanila tungo sa gyera batok sa Covid, sila ang unang muatubang sa kakuyaw. Angayan lamang nga hatagan sila sa tibuok suporta ug benepisyo gikan sa gobyerno, dili igo ra nga tawagon sila nga bayani,” dugang sa senador.

And Senate Bill no. (SBN) 2142 adunay katoyuan nga mausab ang Magna Carta for Public Health Workers o ang Republic Act 7305, pinaagi sa pagpahimutang sa institusyon sa pagdugang sa mga allowance ug bayad sa mga mamumuo sa pampublikong panglawas.

“Karaan na ang Magna Carta for Public Health Workers, hapit na mga 30 anyos. Adunay mga panginahanglan sa karon nga dili na matubag sa kaaran nga balaod. U gang pandemya mibutyag sa grabe nga kakulangon sa pagseguro nga ang atong mga mamumuo sa pampublikong panglawas adunay igong suholan atubangan sa pangkalibutang emerhensya sa panglawas. Angay gayud kini mabag-o aron makatubag sa panawagan sa panahon,” miingon si Pangilinan.

Ubos sa SBN 2142 ang night differential sa mamumuo sa pampublikong panglawas madugangan gikan sa 10 porsyento ngadto sa 20 porsyento sa regular nga sweldo sa kada oras sa trabaho sa gabie. Ang overtime rate pasakaan usab gikan sa 10 porsyento ngadto sa 20 porsyento.

“Kon huna-hunaon ang kalisud sa pagbayad sa atong frontliners panahon sa pandemya, gusto nato mahimo nga sigurado ang hazard allowances insakto ug tulin ang pagapod-apod. Atong tumong nga mahimong mandato nga ang mga mamumuo sa pampublikong panglawas mabayaran sa hazard allowance ballot P10,000 kada bulan o dugangan pa, depende sa panginahanglanon ug ilabina sa panahon nga adunay emerhensya,” miingon si Pangilinan, nga mipunting nga pinaka base nga kantidad sa P10,000 kada bulan o dugangan pa, pinaagi sa mandato sa Kalihim sa Panglawas.

“Gusto usab nato mahatagan og subsistence allowance nga labing menus P300 matag adlaw, ug dugang nga laundry allowance nga P500 (gikan sa P125) nga pwedi repasohon matag-karun-ug-unya ug patas-an pa kung kinahanglan. Ang atong frontlines angayan lamang makadawat niining tanan ug uban pa,” miingon si Pangilinan.

Ang SBN 2142 nagpahugut usab sa pagbatok sa diskriminasyon sa Magna Carta pinaagi sa pagdugang sa probisyon batok sa pagsalikway sa aplikante tungod lamang sa iyang sex, oryentasyong sekswal ug kasarian, estado sibil, edad, disabilidad, relehiyoso o politikal nga pagtou ug mga apilyasyon, o etnesidad.

Sa niaging panag panagpulong tunga tunga sa mga publikong trabahante sa panlawas ug ang Departament of Health (DOH) maipahayag nga naa pay wala mabayare nga mga benepisyo alang sa atong mga naa sa unhan nga linya nga mga trabahante ilalom sa gepataas nga Bayanihan Law.

Matud pa sa Alliance of Health Workers (AHW), halos ang hospital nagbayad niining mga benepisyo hangtud Desyembre 19, 2020, samtang ubang lokal nga hospital sa gobyerno wala nakadawat sa maong benepisyo hangtud karun.

Mga sumbong sa niaging 2020 nagpakita nga halos 16,000 ka mga trabahante sa panlawas ang wala pa kadawat sa ilahang bayad ilalom da Bayanihan to Heal as One Act.

AHW nanawagan ug pagpasaka sa Special Risk Allowance sa 15,000 pesos kada bulan ug Active Hazard Pay nga 5,000 pesos kada bulan sugud Enero 2021 hangtud sa kadugayon sa pandemya.

Samtang ang DOH kay nakabuhat ug pagtan aw sa Departament of Budget and Management mahitungud sa 16 bilyones pesos nga gepangayu alang sa nadugay nga bayad sa trabahante sa unahan nga linya, ingon ni Pangilinan nga ang mga amyenda sa Magna Carta madyutay, ug dili mawala.

“Mas maayu atong buhaton karun, ug mas maayu pa sa sunod. Kinahanglan nga paspas kung isturyahan ang kinabuhi ug ka luwasan. Kini usa  sa daghang mga kausaban ug pag usab atong sistema sa pag atman sa panlawas,” ingon ni Pangilinan

Samtang ang Pilipinas nakatala og 7,379 nga mga dugang nga kaso sa Covid sa Abril 20, ang nasud nagkadoul sa 1 milyon nga total sa nga 953, 106 ka mga kaso.

Ang total nga 1,562,563 ka mga bakuna kay nabahin na sa 3,263 ka mga bakunahan nga lugar sa 17 ka rehiyon.