Message of Sen Francis Pangilinan for April 9, Araw ng Kagitingan and Maundy Thursday

April 8, 2020

“Today, April 9, is both Day of Valor and Maundy Thursday. It is both a celebration of those who collectively defended our freedom and fought for our better future, and a reminder that leadership is about service.

Ngayon, sa gitna ng pagdurusa at pagkabalisa, isang bagong lahi ng mga bayani ang lumilitaw, nagpapakita ng lakas ng loob at katatagan sa pakikipaglaban upang malagpasan ang pandemya ng COVID-19.

These are the workers who keep the health and food supply chains moving: The health workers who take care of the sick; the supermarket staff and suppliers who make sure we have access to essential items; the delivery service crew who bring the goods to our doorsteps; the security guards who keep establishments secure; the farmers who work in the fields to make sure we have food in the coming days; the garbage collectors who keep our communities clean; the local government officials and all other front-liners who try to make the best with what they have — we honor them for fighting for our future, for serving with humility and in a sense, washing our feet.

Saludo rin sa lahat ng mga OFW health workers, lalong-lalo na ang mga nars, sa lahat ng bahagi ng buong mundo, sa kanilang serbisyo para sa kalusugan ng sangkatauhan.

Ngayon at araw-araw pagkatapos ng quarantine, patuloy nating pasasalamatan ang mga bayani at lingkod-pinunong mga ito, at makikipagtulungan sa kanila upang matiyak ang kapakanan at kinabukasan ng lahat.”

Mensahe ni Sen Francis Pangilinan alang sa Abril 9, Araw ng Kagitingan ug Huwebes Santo

“Karon, Abril 9, mao ang Adlaw sa Kaisog (Araw ng Kagitingan) ug Huwebes Santo. Kini mao ang duha sa usa ka selebrasyon sa mga tawo nga nanalipod sa atong kagawasan ug nakig-away alang sa atong mas maayo nga kaugmaon, ug ang usa ka pahinumdom nga ang pagpangulo mahitungod sa pag-alagad.

Karun, sa taliwala sa pag antos ug pagka balaka, usa ka bag-ong liwat sa mga bayani ang ni lutaw, nagpakita ug kusog sa boot ug kagahi sa pakipag batok aron malagpasan ang pandemya sa COVID-19.

Kini mao ang mga mamumuo nga nagabantay sa panglawas ug pagkaon talikala pagbalhin: Ang mga health workers nga nag-atiman sa masakiton; ang supermarket staff ug suppliers nga nagseguro naa kitay access sa importante nga mga butang; ang delivery nga pag-alagad crew nga nagdala ug mga butang sa atong pultahan; ang guwardiya nga nagabantay sa mga establisamento sa pagsiguro; ang mga mag-uuma nga nagtrabaho sa mga kaumahan aron sa pagsiguro nga kita adunay kalan-on sa umaabot nga mga adlaw; ang mga maniningil sa basura nga nagpabilin sa ka limpyo sa atong mga komunidad; ang lokal nga mga opisyal sa gobyerno ug sa tanan nga uban nga mga front-liners nga nisulay sa paghimo sa labing maayo sa kon unsay naa nila – kita nagpasidungog kanila alang sa pagpakig-away alang sa atong umaabot, sa pag-alagad uban sa pagpaubos ug sa usa ka diwa, paghugas sa atong mga tiil.

Saludo sab sa tanan nga mga OFW nga mga trabahante sa panglawas, ilabi na ang mga NARS, sa tanang parti sa tibuok kalibutan, sa ilang Serbisyo para sa kahimsog sa panglawas sa katawhan. Sa mga membro sa prensa nga nagdala sa balita ug impormasyon sa atong palibot samtang nag kwarentinas kita sa tagsa-tagsa ka panimalay.

Karun ug kada adlaw pagka human sa kwarentinas, padayon natong pasalamatan ang mga bayani nga mga lingkod-pinuno niini, ug makipag tinabangay sa ilaha aron maseguro ang kaayohan ug Kaugmaon sa tanan. “