On Sen. Leila’s bday, Sen. Kiko presses SC to allow her to take part in ICC withdrawal hearings

August 28, 2018

Senator Leila de Lima’s birthday will not go unmarked. In celebration of her birthday, we are thankful for having Sen. Leila in our midst, who has shown us what courage and fortitude is.

We commit these to Sen. Leila:

* To continue pressing the courts to allow her to take part in the hearings on the Philippines’ withdrawal from the International Criminal Courts through a video or teleconference;

* To pursue requests that she be allowed to exercise her duties as legislator, such as conducting hearings, despite being behind bars;

* To be unceasing in our position that she did not commit any wrongdoings and that the charges against her were all fabricated;

* To continue praying for her safety and good health.

Happy birthday, Sen. Leila!

Hindi lilipas ang kaarawan ni Sen. Leila De Lima nang walang pagkilala. Sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan, nagpapasalamat tayo na ating nakakasama si Sen. Leila, na nagpakita sa atin ng pagiging matapang at pagkakaroon ng malakas na loob.

Ipinapangako natin ang mga ito kay Sen. Leila:

* Patuloy na ididiin sa korte na payagan siyang makilahok sa mga pagdinig ukol sa pag-withdraw ng Pilipinas mula sa International Criminal Courts sa pamamagitan ng video o teleconference;

* Pagsumikapan na mabigyan siya ng pahintulot na gampanan ang kanyang mga tungkulin bilang mambabatas, tulad ng pagsasagawa ng mga pagdinig, sa kabila ng kanyang pagkakabilanggo;

* Hindi titigil na idiin ang ating posisyon na wala siyang ginawang anumang pagkakasala at dahil sa gawa-gawa lamang ang mga kasong ipinaparatang laban sa kanya;

* Patuloy na ipagdasal ang kanyang kaligtasan at kalusugan

Maligayang kaarawan, Sen. Leila!