Our faith, tenacity make us overcome life’s hurdles, realize our dreams, reach our goals: Kiko

January 9, 2019

This occasion bears witness to the Filipinos’ fervent devotion to the Black Nazarene and the deep faith that guides their everyday living.

As we join the Traslacion or the procession of the image, let’s whisper a simple prayer for peace, unity, and less hardship for the Filipino people.

It is our faith and tenacity that make us overcome life’s hurdles, realize our dreams, and reach our goals.

May the spirit of solidarity during this celebration rouse us all into collective action towards uplifting the lives of our people.

Patunay ang okasyong ito sa maalab na debosyon ng mga Pilipino sa Itim na Nazareno at ang malalim na pananampalataya na gumagabay sa kanilang araw-araw na pamumuhay.

Sa ating pagsali sa Translacion o ang prusisyon ng imahe ng Poong Nazareno, ipagdasal natin ang kapayapaan, pagkakaisa, at maayos na buhay para sa ating mga Pilipino.

Ang ating pananampalataya at pagpupursigi ang dahilan kung bakit natin nalalampasan ang mga pagsubok sa buhay at naaabot ang mga pangarap at inaasam. Nawa’y pukawin tayo ng diwa ng pakikipagkapwa na sama-samang kumilos para mapabuti ang buhay ng ating mga kababayan.

Para sa hinanaling pagpaguwa

Ang pagtuo, nahatag kanato ang katakos sa pagbuntog sa mga babag sa kinabuhi; sa pagkab-ot sa atong mga damgo og tinguha: Kiko

Ang traslacion sa debuto sa Itum nga Nazareno, nagpakita sa lawom og matinud-anon nga debusyon sa mga Filipino ngadto sa Itum nga Nazareno, og sa relihiyosong pagtuo nga nag giya sa atong adlaw adlaw nga panginabuhi.

Sa atong pagsalmot sa Traslacion o sa prosesyon sa debuto, maglitok kita sa hilum sa pag ampo alang sa kalinaw, panaghiusa, ug katawhay sa kinabuhi sa katawhang Filipino.

Pina-agi sa atong hugot nga pagtuo, nahatag kanato ang katakos sa pagbuntog sa mga babag sa kinabuhi; sa pagkab-ot sa atong mga damgo og tinguha.

Unta, ang espiritu sa panaghiusa panahon sa atong paghudyaka maka pahigmata kanato sa hiniusang lihuk ngadto sa pagpalambo sa kinabuhi sa katawhang Pilipino.