P2.4B direct LGUs’ food buy from farmers should be part of new, better normal: Pangilinan

May 24, 2020

P2.4B direct LGUs’ food buy from farmers should be part of new, better normal: Pangilinan

THE COVID-19 pandemic crisis is an opportunity for our farmers to increase their incomes and for the country to become food secure, Senator Francis “Kiko” Pangilinan said Sunday.

Pangilinan, former Presidential Assistant on Food Security and Agricultural Modernization, was reacting to Agriculture Secretary William Dar’s report to the Senate that local government units (LGUs) bought P2.4-billion worth of food directly from Filipino food producers to distribute as food packs among their respective constituents. 

“Ito na dapat ang bagong normal o ang mas mabuting normal para sa ating mga magsasaka at mangingisda: Diretso nang bumibili sa kanila ang mga LGU ng mga pangangailangan sa pagkain,” Pangilinan said. 

“At kapag na-engganyo nang mas magtanim pa ang ating mga magsasaka dahil sa mas mataas na kita rito, mas dadami ang pagkain, mas mumura para sa ating mga mamimili at mas magiging secure tayong may kakainin tayo araw-araw,” he added. 

“Lahat tayo panalo sa Sagip Saka,” Pangilinan said. 

The direct purchase of farm produce and fish catch from farmers and fishermen, and the subsequent bypassing of middlemen is at the core of Pangilinan’s brainchild Sagip Saka, enacted into law last year. 

In his report to the Senate Committee of the Whole, Dar said, “Malaking tulong po iyong Sagip Saka niyo.”

From the beginning of the enhanced community quarantine, Pangilinan advocated that the implementation of his Sagip Saka Law be fast-tracked, pushing for, among others, classifying as front-liners farmers, fishers, and workers in food manufacturing and logistics, as well as issuing quarantine passes to them. 

To ensure that farmers and fishers thrive during this time of the pandemic, Pangilinan wrote local executives, including the league of governors and mayors, informing them of Sagip Saka Law and the enabling circular from the Department of Budget and Management’s Government Procurement Policy Board (GPPB). 

The GPPB circular details how LGUs can tap farmers and farmers’ groups as government suppliers. It says that a farmer needs only to have a barangay certificate affirming that he or she is indeed a farmer will be enough for the LGU to purchase food from him or her. 

“Because now we have Sagip Saka at itong GPPB resolution na pwede nang bumili direkta sa mga farmers, dapat tuloy tuloy na nating gawing new normal ito — na ang gobyerno ay direktang bumibili sa farmers sa maayos na presyo,” Pangilinan said. 

“We cut out the middlemen, we increase the income of our farmers. That will be the biggest incentive for them to keep planting,” Pangilinan said. 

At the Senate hearing on government efforts during the pandemic, the agriculture secretary also appealed for the Senate’s help on their proposed stimulus package for agriculture which funds for an updated logistics, wholesale, retail, and storage systems.

“We have this idea of having food markets na malalaki dito sa Metro Manila. Maybe four quadrants for big food markets, na may malalaking warehouses, mga cold storages at retail. Dito rin yung wholesale na galing probinsya. We are detailing this plan and this is part of our proposal for the stimulus package,” Dar said.

Pangilinan said he supports the plan, saying that this is part of the farmers’ “handholding” phase.

“Handholding pa rin po ito dahil new normal for the farmers. So we have to give them the capacity to be able to follow through and sustain. Pagtulungan na natin dahil ito naman ang kaligtasan natin. Pagtulungan na po natin,” Pangilinan said.

P2.4B direktang LGUs nga pagkaon mupalit gikan sa mga mag-uuma kinahanglan nga apil sa bag-o, mas maayo nga normal: Pangilinan


ANG COVID-19 pandemic nga krisis mao ang usa ka oportunidad alang sa atong mga mag-uuma sa pagpalambo sa ilang kita ug alang sa nasud nga mahimong may seguridad sa pagkaon , Senador Francis “Kiko” Pangilinan miingon sa Dominggo.

Pangilinan, kanhi Presidential Assistant sa Food Security ug sa Agricultural Modernization, nga mi reak sa taho ni Agriculture Secretary William Dar ngadto sa Senado nga ang mga local government units (LGUs) nagpalit ug P2.4-bilyon nga kantidad sa pagkaon direkta gikan sa Filipino producers alang sa pag-apod-apod sama sa pakete nga pagkaon sa tanan nilang mga tagsa-tagsa ka katawhan.

“kini na angay ang Bag-ong normal o ang mas maayong normal para sa atong mga mag-uuma ug Mangingisda: Diretso nang mu palit sa ilaha ang mga LGU sa mga panginahanglan sa Pagkaon,” Pangilinan miingon.

“Ug kung ma-engganyo na nga mas magtanom pa ang atong mga mag-uuma tungod sa mas taas na kita niini, mas mudaghan ang Pagkaon, mas mu barato para sa atong mga mamalitay ug mas mahimong luwas kita nga naay ta’y kan-on kada adlaw,” dugang pa niya.

“Kita tanan madaogon sa Sagip Saka,” Pangilinan miingon.

Ang direkta nga pagpalit sa uma nga abot ug isda gikan sa mga mag-uuma ug mangingisda, ug ang sunod-sunod nga nakalatas sa mga middlemen anaa sa kinauyokan ni Pangilinang brainchild Sagip Saka, nga nahimong balaod sa miaging tuig.

Sa iyang report ngadto sa Senate Committee sa Whole, si Dar miingon, “dakong tabang ang imong Sagip Saka.”

Gikan sa sinugdanan sa enhanced komunidad quarantine, si Pangilinan nagduso nga ang pagpatuman sa iyang Sagip Saka nga Balaod kay ma pas-pas sa pagduso alang sa, taliwala sa uban, nagklasipikar ingon front-liners nga mga mag-uuma, mangingisda, ug mga trabahante sa pagkaon manufacturing ug logistics, ingon man usab sa paghatag ug quarantine pass kanila.

Aron sa pagsiguro nga ang mga mag-uuma ug mga mangingisda mabuhi sa ani nga panahon nga panahon sa mga tibuok-kalibotang epidemya, Pangilinan misulat sa lokal nga ehekutibo, lakip na sa liga sa mga gobernador ug sa mga mayor, nga nagpahibalo kanila sa Sagip Saka nga Balaod ug sa makaabag nga circular gikan sa Department of Budget and Management sa Government Procurement Policy Board (GPPB ).

Ang GPPB circular nga detalye kon sa unsang paagi nga ang LGUs mahimong magamit ang mga mag-uuma ug mga grupo sa mag-uuma ‘sama sa suppliers sa gobyerno. Kini nag-ingon nga ang usa ka mag-uuma nagkinahanglan lamang nga adunay usa ka barangay certificate nagmatuod nga siya sa pagkatinuod mao ang usa ka mag-uuma mahimong igo alang sa LGU aron sa pagpalit sa kalan-on gikan kaniya.

Tungod kay karon kita adunay Sagip Saka ug kining GPPB nga resolusyon na pwede nang mupalit direkta sa mga mag-uuma, kinahanglan padayon na nato nga himoong bag-o nga normal kini – na ang gobyerno kay direktang mupalit sa mga mag-uuma sa insakto na presyo, “Pangilinan miingon.

“Atong giputol ang middlemen, kita sa pagdugang sa income sa atong mga mag-uuma. Nga mahimong pinakadako nga insentibo alang kanila sa pagpadayon sa pagtanum, “Pangilinan miingon.

Sa pagdungog sa senado sa mga paningkamot sa gobyerno sa panahon sa tibuok-kalibotang epidemya, ang agrikultura secretary usab ni apelar alang sa tabang sa Senado sa ilang gisugyot nga stimulus nha pakete alang sa agrikultura nga diin ang pundo alang sa usa ka updated logistics, wholesale, retail, ug storage nga sistema.

“Kita naay ideya ani aron kita anaay merkado sa pagkaon na dako dinhi sa Metro Manila. Tingali mga upat ka kwadrado alang sa dagkong mga merkado sa pagkaon, nga naay dakong mga bodega, mga pabugnawan nga sudlanan ug retail. Dinhi usab tong wholesale na gikan sa probinsya. Kita nag detalye ani nga plano ug kini mao ang bahin sa atong proposal alang sa stimulus package, “Dar miingon.

Pangilinan miingon nga siya mo suporta sa plano, nga nag-ingon nga kini mao ang bahin sa mga mag-uuma ‘ “handholding” nga hugna.

“Handholding Pa gihapon po kini tungod kay bag-o nga normal alang sa mga mag-uuma. Busa kita kinahanglan sa paghatag kanila sa kapasidad para sa pagsunod pinaagi sa ug pagpaluyo. Tabangan na nato tungod kay kini man ang kaluwasan nato. Tabangan na nato, “Pangilinan miingon.