Pahayag ng mga senador sa oposisyon ukol sa 6.7% inflation rate ng Setyembre

October 5, 2018

Patuloy ang pagtaas ng mga bilihin nitong nakaraang buwan, kung kailan 6.7% ang naging inflation rate. Patuloy din ang paggigiit ng administrasyon na hindi raw ito problema. Walang intensyon ang mga economic managers na suspendihin ang ikalawang round ng buwis sa langis, kahit pa ba umabot na ang presyo nito sa P60 kada litro. Hindi pa naipapatupad nang buo o maayos ang ipinangakong unconditional cash transfer — isang panakip-butas na solusyong kakasya lang sa iilang plato ng pagkain.

Malinaw na panahon ngayon ng solusyon: kongkreto, agaran, at tinanggalan ng karaniwang pamumulitika. Iminumungkahi namin: Gawing abot-kamay ang bigas para sa lahat. Tanggalin ang napakataas na NFA retailers’ fees sa pagbebenta ng NFA rice sa mga supermarket. Tigilan ang pagpapataw ng ikalawang tranche ng buwis sa langis. Ipatupad at itaas ang mga cash transfer. Dinggin ang panukalang ibaba ang VAT sa 10%. Imbestigahan ang lahat ng alegasyon ng katiwalian, at panagutin ang maysala.

Kapag nasusunog ang pambansang tahanan, kailangan natin ng mga pinunong papatay sa sunog, o di kaya’y ituturo sa atin ang daan tungo sa kaligtasan — hindi mga pinunong uunahin ang insulto o intriga. Kailangan natin ng gobyernong nagtatrabaho; gobyernong tutugon sa ating mga pangangailangan — hindi gobyernong akala yata ay mawawala ang problema kung bubusalan mo ang mga nagsasabi nito. Tama na ang paranoia, tama na ang ingay, tama na ang paglilihis ng isyu. Kailangan ng taumbayan ng daan palabas sa pagdurusang ito, at kailangan ito ngayon.

Statement of opposition senators on the 6.7% September Inflation Rate

Prices of goods have continued to go up in the past month with a 6.7% inflation rate last September. Still, the administration insists this is not a problem. Economic managers have no intention of suspending the second round of fuel excise taxes despite gas prices reaching P60 per liter. The promised unconditional cash transfer — a palliative that in itself is enough only for a handful of meals — has not been fully or properly implemented.

Clearly, now is a time of solutions — concrete, immediate, and devoid of the usual politicking. We propose that government make rice available to all. Do away with the exorbitant NFA retailers’ fees for the sale of NFA rice in the supermarkets. Stop the implementation of the second tranche of fuel excise tax. Release and raise the government cash transfers. Hear the proposal to lower VAT to 10%. Investigate all allegations of official misconduct and hold the corrupt accountable.

When the national house is burning, our people need leaders who can stop the fire, or to show them the way to safety — not leaders whose priority is to sow intrigue and hurl insults.

We need a government that truly works; one that responds and addresses our needs — not one whose idea of solving problems is to silence those who point it out. Enough paranoia, enough noise, enough distractions. Our people need a way out of this hardship, and they need it now.