Pangilinan: Certify anti-political dynasty bill as urgent

July 19, 2020

CERTIFYING the anti-political dynasty bill as urgent is a tangible proof of the administration’s desire to dismantle the rule of political dynasties, Senator Francis Pangilinan said in making the call Sunday.

“Tagal na nitong nakabinbin. Nakasaad pa sa Saligang Batas. Kailangang sumulong ito sa Kongreso, at mangyayari lang ito kung sasabihin ng Pangulo (It’s long overdue. It is ordered by the Constitution. It has to progress in Congress, and it will only do so with the President’s imprimatur),” said Pangilinan, chairperson of the Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes.

The senator said he agrees with Senate Minority Leader Franklin Drilon’s observation that there should be a ban on political dynasties to effectively remove the oligarchs in the country.

President Duterte earlier boasted of dismantling oligarchy when a committee at the House of Representatives rejected the franchise application of ABS-CBN resulting in the shutdown of the network.

Pangilinan said an oligarchy is usually characterized by the control of one family and transfer of power from one generation to the next. As wealth means power and political control, the political elites in the country perpetuate themselves by means of political dynasties.

Pangilinan filed Senate Bill 264 in July last year defining and prohibiting political dynasties. However, as in the past initiatives of some senators, the bill has hardly moved.

The senator stressed that Congress has the constitutional duty to enact a law defining and prohibiting the establishment of political dynasties in accordance with the intent of Section 26, Article 2 of the 1987 Constitution.

“Three decades later and despite numerous attempts to enact such legislation, there is still no enabling law prohibiting political dynasties in the country. Thus, its existence has undermined the checks and balance in government, weakened the competition in the political system, resulting in less access for alternative leaders to be part of the political arena, and perpetuated personality-based politics by prompting politicians to invest in their relatives,” he said in his bill.

Various data also show that dynasties are pervasive in the 10 poorest provinces in the country, Pangilinan said.

“While several bills have been filed in the past — with the Senate even coming up with a committee report on the anti-dynasty bill in the 17th Congress — these were never really acted upon and advanced to become a law,” he said.

“We challenge this administration to make a difference and certify the anti-political dynasty bill as urgent, so that it will move in Congress,” Pangilinan added.

Pangilinan: Sertipikahan ang anti-political dynasty bill nga dinalian

Ang pagduso sa presidente sa anti-political dynasty bill isip dinalian nga balaudnon magpamatuod sa tinguha sa administrasyon sa pagbungkag sa mga pamilyang nagdominar sa politika o political dynasties, sigon ni Sen. Francis Pangilinan niadtobg Domingo.

“Dugay na kining naghulat. Nahabutang pa sa Batakang Balaud. Kinahanglan mupadayon kini sa Kongreso, ug mahitabo lang kini kung isulti sa Pangulo,” miingon si Pangilinan, chairperson sa Senate Committee sa Constitutional Amendments ug Rebisyon sa mga Codes.

Ang senador miingon nga siya miuyon sa obserbasyon sa pangulo sa minorya sa Senado Sen. Franklin Drilon nga kinahanglan adunay usa ka epektibo nga pagdili sa political dynasties diin naggumikan ang mga oligarkiya sa nasud.

Si Presidente Duterte bag-o pa lamang nanghambog sa pagbungkag sa oligarkiya sa diha nga ang usa ka komitiba sa Kamara nagsalikway sa prangkosa sa ABS-CBN nga miresulta sa pagsira sa pinakadakung network sa telebisyon sa nasud.

Si Pangilinan miingon nga ang  oligarkiya nga kasagaran gihulagway pinaagi sa pagkontrolar sa usa ka pamilya ug sa pagbalhin sa gahum gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa sunod. Ingon nga ang bahandi paagi sa gahum ug sa politikal kontrol. Ang politikaipabilin sa ilang kaugalingon pinaagi sa political dynasties.

Si Pangilinan nag duso ug Senate Bill 264 sa Hulyo sa miaging tuig nag estorya ug nagdili sa politika nga dinastiya. Apan, sama sa nangagi nga mga inisyatibo sa pipila ka mga senador, ang balaodnon kay gahi ang paglihok.

Ang senador nagpasiugda nga ang Kongreso kay adunay konstitusyonal nga katungdanan aron sa paghimo og usa ka balaod sa pag-ila ug pagdili sa pagtukod sa politikanhong dinastiya sa subay sa tuyo sa Section 26, Article 2 sa Konstitusyon sa 1987.

“Tulo ka dekada ang milabay, ug bisan pa sa daghang paningkamot sa paghimo niana nga balaod, wala gihapoy makaabag nga balaod nga nagdili sa politikanhong mga dinastiya sa nasud. Busa, ang iyang paglungtad naay paghugno sa mga tseke ug balanse sa gobyerno, nagpaluya sa mga kompetisyon sa politikanhong sistema, nga miresulta sa dili kaayo access alang sa alternatibo nga mga lider sa bahin sa natad sa politika, ug magpadayon nga personalidad-based politika pinaagi sa pag-aghat sa mga politiko nga mamuhunan sa ilang mga paryente , “miingon siya sa iyang bill.

Tungod kay ang bahandi nagdala og gahum ug politikanhong pagbuot, ang nasa hataas nga hut-ong sa politika nagpabilin sa gahum pinaagi sa politikanhong dinastiya

Si Pangilinan miduso sa Senate Bill 264 nga nagpasabot ug nagdumili sa politikanhong dinastiya niadtong Hulyo sa miaging tuig. Apan, susama sa milabay’ng mga inisyatiba sa pipila ka senador, ang maong balaudnon wala gihatagan og pagtagad.

Ang senador mipasabot nga ang Kongreso adunay tulobagon ubos sa batakang balaud nga ipasabot ug idumili  sa political dynasties, subay sa seksyon 26, artikulo 2 sa Batakang Balaud sa 1987.

Tulo ka dekada na ang milabay ug bisan pa sa pipila ka pagsulay og panday sa balaud, wala pa gihapon ang balaud kontra sa politikanhong dinastiya. Ang pagtunhay sa mga politikanhong dinastiya nakapahuyang sa pagbantay ug balansi sa gahum sa gobyerno, nagpahuyang sa kompetisyon sa politikanhong sistema. Ang resulta dili makagahum pagkab-ot sa politikanhong gahum ang mga alternatibong mga lider og padayon ang pagtunhay sa politika nga nakabasi lamang sa kung kinsa ang sikat, dili sa kapas, tungod kay ang mga sapiang ug daan nang gamhanan nga pamilya maneguro man nga dili mawala kanila ang paghupot sa poder sa pangagamhanan.

Ang datos nagpakiya nga kaylap kaayo ang mga dinastiya sa 10 ka pinaka kabus nga probinsya sa nasud, sigon ni Pangilinan.

“Tinuod daghan nang balaudnon ang nasang-at sa miaging panahon – ang Senado gani aduna nay taho gikan sa komitiba mahitungid sa anti-dynasty bill sa 18th Congress – kini wala gayud na aksyunan arun muabanti pagkabalaud.” miingon si Pangilinan.

“Atong giaghat ang administrasyon nga muhimo og kalainan, i-sertipiko nga dinalian ang anti-political dynasty nga balaudnon aron mulihok kini sa Kongreso, dugang ingon ni Pangilinan.