Pangilinan: Failure to discipline Parlade damaging to the entire AFP as a highly disciplined, professional institution

April 25, 2021

“The AFP top brass should censure NTF ELCAC spokesperson Lt. Gen. Antonio Parlade for conduct unbecoming an officer and for violating civilian supremacy over the military specified in Section 3, Article II of the Constitution which partially reads: Civilian authority is, at all times, supreme over the military.

Respect and obedience to the chain of command is a sacred and fundamental principle in the military. Despite a standing order from his superiors, Parlade’s red-tagging ordinary citizens and name-calling elected officials sow division and disunity in the military hierarchy.

Ang kabastusan ng isang militar sa mga binotong kinatawan ng Pilipino ay kabastusan sa milyon-milyong karaniwang Pilipino. Walang puwang ang ganitong kabastusan sa isang institusyong kilala sa pagpapatupad ng disiplina at propesyunalismo. Maling halimbawa ang pinapakita niya.

Aside from tarnishing the image of the AFP as an institution that adheres to the strictest tenets of discipline and professionalism, Parlade’s misconduct conveys to junior military officers the message that a subordinate senior military officer can disregard the basic law of the land, ignore the AFP chief of staff’s order and operate outside the chain of command, and get away with it.

If the AFP can discipline intel chief Major General Alex Luna and remove him as intel chief for the red-tagging of UP alumni in January this year, why can’t it discipline Parlade? This AFP inaction may be misconstrued as the AFP playing favorites and that some are more favored than others. Again, this sows disunity within the ranks. Why punish Luna and allow Parlade to go scot-free? Is Parlade untouchable?

I also support the call of fellow senators to review the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict budget and realign it for cash aid. Its P19-billion budget for 2021 may be used to provide financial assistance of P5,000 per household to 3.8 million poor households. Our calculations also show that NTF ELCAC’s P19-billion budget could increase the P1,000 financial assistance per individual provided to 22.9 million residents of Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna, and Cavite by 80 percent or almost double.”

Pangilinan: Pagkapakyas sa pagdisiplina ni Parlade  nakadaot sa tibuuk AFP isip usa ka disiplinado, propesyonal nga institusyon.     “Ang kadagkuan sa AFP kinahanglan badlungon ang tigpamaba sa NTF ELCAC nga si Lt. Gen. Antonio Parlade alang sa pagpanghimo og dili angay nga boluhaton sa usa ka opisyal sa militar ug sa paglapas sa pagkasupremo sa sibilyan nga awtorodad sa militar, subay sa Seksyon 3, Artikulo II sa Konstitusyon nga miingon: Ang awtoridad sa sibilyan, kanunay, supremo sa militar.   Ang respeto ug pagsunod sa kadena sa kamandoan usa ka sagrado ug sukaranan nga prinsipyo sa militar. Bisan pa sa usa ka mando gikan sa iyang mga labaw, ang red-tagging ni Parlade sa yano nga mga lungsuranon ug nagtawag sa mga piniling opisyal nagpugas sa pagkabahinbahin ug wala pagkahiusa sa organisasyon sa militar.   Ang kabastusan sa usa ka militar sa mga binuhat nga kinatawan sa Pilipino usa ka kabastusan sa milyon-milyon nga kasagarang Pilipino. Wala’y lugar kini nga kabastusan sa usa ka institusyon nga ilado sa pagpatuman sa pagdisiplina ug propesyunalismo. Sayop nga pananglitan ang gipakita niya.   Gawas sa pagdaut sa imahe sa AFP isip usa ka institusyon nga nagsunod sa labing higpit nga prinsipyo sa disiplina ug propesyonalismo, ang dili maayong pamatasan ni Parlade nagpahibalo sa mga junior nga opisyal sa militar ang mensahe nga ang usa ka sakop nga tigulang nga opisyal sa militar mahimong ibaliwala ang batakang balaud sa nasud, ibaliwala ang punoan sa AFP sa han-ay sa mga kawani ug mag-operate sa gawas sa kadena sa mando, ug maka layo niini.   Kung mahimo usan, angay pod disiplinahon sa AFP ang pangulo sa intel nga si Major General Alex Luna ug tangtangon siya ingon intel chief alang sa red-tagging sa alumni sa UP kaniadtong Enero karong tuig, ngano nga dili niini madisiplina si Parlade? Kini nga kawala’y mahimo’g lakang sa AFP ingon usa ka dula nga paborito sa AFP ug ang pipila mas gipaboran kaysa uban. Pag-usab, kini nagpugas sa pagkabungkag sa sulud sa mga han-ay. Ngano nga gisilotan si Luna ug gitugotan si Parlade nga mag-scot-free? Dili ba mahikap si Parlade?   Gisuportahan ko usab ang panawagan sa mga isigka senador nga repasuhon ang National Task Force nga Tapuson ang badyet sa Lokal nga Komunista nga Armed Conflict ug ipahiangay kini alang sa tabang sa salapi. Ang P19-bilyon nga badyet alang sa 2021 mahimong magamit aron mahatagan og pinansyal nga tabang nga P5,000 matag panimalay sa 3.8 milyon nga mga kabus nga panimalay. Gipakita usab sa among pagkwenta nga ang P19-bilyon nga badyet sa NTF ELCAC mahimong madugangan ang P1,000 nga tabang pinansyal matag indibidwal nga gihatag sa 22.9 milyon nga mga residente sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna, ug Cavite nga 80 porsyento o hapit doble. ”