Pangilinan: Govt agencies, LGUs can now directly buy food for relief from farmers

April 16, 2020

National government agencies and local government units (LGUs) can now directly buy food for their relief operations from farmers and farmers’ organizations, Senator Francis Pangilinan said Thursday.

The senator, who is a small-scale vegetable farmer himself, said this is made possible by the approval of the Government Procurement Policy Board (GPPB) circular* detailing how national government and LGUs can directly procure from farmers and farmers’ organizations, particularly for their food requirements during the enhanced community quarantine period.

Pangilinan said he is constantly in touch with the Department of Agriculture and the Union of Local Authorities of the Philippines in institutionalizing a mechanism for LGUs “to go directly and purchase directly through negotiated contracts with farmers’ organizations for produce which they need as they monitor the enhanced quarantine in Luzon and other areas.”

He said the system will also get rid of the middlemen who purchase the farmers’ produce at lower prices yet sell them high in the commercial market.

“Government is stepping in. Dati ang ating mga farmers, hawak sa leeg ng mga traders and middlemen. But now, with government coming in and needing these agricultural products whether it’s livestock, whether it’s chicken, pork, or agricultural products, rice, they will get it at a negotiated price or a fair market price,” he said.

With a support mechanism in place, Pangilinan said farmers will also continue to plant.

Helping farmers continue farming

“If this is going to be a prolonged quarantine — qualified or transitioning into a semi-quarantine situation because until we have a vaccine precisely, we are going to have to maintain social distancing — we are going to have to maintain a new normal which is very different from how it was before this pandemic and food will be critical,” he said.

“And so this is strategically important in the long run. As we face this new normal, how do we secure our food? And therefore direct purchases to our farmers and farmers’ organizations is an opportunity for them to up their income but at the same time to sustain their planting practices,” he explained.

While the cash aid that farmers should get from the Bayanihan Law will be a big help, the more sustainable support would come in the form of having a steady market for their produce, so that they can continue with their planting cycle.

“Hindi biro ang pagtatanim. You stop planting for two to three weeks, one month later, two months later, delayed ang supply natin. I think the best support is, apart from cash assistance which is part of the law — the Bayanihan Law provided for cash assistance to rice farmers — I think precisely upping their incomes by purchasing directly from them will really be the biggest incentive for them to continue planting and that they know that their products will not be sold — hindi sila malulugi or babaratin sa presyo at magtatanim at magtatanim ‘yan,” Pangilinan said.

Under Section 6 of the GPPB circular, the barangay captain can certify that a farmer is a bona fide farmer of the area and that certification will be enough basis for a purchase contract for the procurement entity with either the LGU or the DA for their purchase of products.

Vegetables and farm supplies have become part of the relief packs being distributed by some local government units to their constituents amid the quarantine period.

Pangilinan said that as COVID-19 slowly creeps into communities, food has never been more important in securing the health and safety of families.

He said Filipino farmers can help stave off a pandemic-related food crisis in the country as a result of the COVID-19 lockdown in many parts of the world.

Pangilinan said government intervention should always be in place to allow farmers and agricultural workers to continue their work and to provide channels for marketing their produce to mitigate the risk of food shortage and high prices.

“This enhanced quarantine has disrupted our food supply and the longer this stays disrupted, hunger will step in and this is something we really need to face squarely,” Pangilinan said.

###

* https://www.gppb.gov.ph/issuances/Resolutions/GPPB%20Resolution%20No.%2006-2020.pdf

Pangilinan: Mga ahensya sa Gobyerno, mga LGU pwede nang maka direkta pagpalit ug pagkaon alang sa pagpanghatag gikan sa mga maguuma

Ang mga nasudnong mga ahensya sa gobyerno ug mga lokal nga yunit sa gobyerno (LGU) pwede nang direktang makapalit og pagkaon alang sa ilang hamugaway nga operasyon gikan sa mga maguuma ug sa ilang mga organisasyon, si Senador Francis Pangilinan nagkanayon niadtong Huwebes.

Ang Senador, kinsa adunay gamayng lawak nga umahan sa mga utanon, mi ingon nga kini mahimong posible sa pag aprubar sa Government Procurement Policy Board (GPPB) nga direktiba nga nagdetalye unsaon sa nasudnong gobyerno ug mga LGU ngadirektang makapamalit gikan sa mga maguuma ug organisasyon sa mga magbalaol, ilabi na ilang mga kinahanglang pagkaon panahon sa gepalawig ang kwarentinas sa komunidad.

Si Pangilinam nag ingon nga siya kanunay’ng naay koneksyon sa Department of Agriculture ug sa Union of Local Authorities of the Philippines sa pag institusyunalisa sa mekanismo alang sa mga LGU ” sa pag adto direkta og pagkuha direkta pinaagi sa negosyadong mga kontrata sa mga organisasyon sa magbalaol arun matigayon ang ilang gikinahanglan samtang ilang pag monitor sa mas gipalawig nga kwarentinas sa Luzon ug uban pang lugar.” 

Siya nag ingon nga ang sistema magwala usab sa mga middle mem o kumprador kinsa nagkuha sa mga na buhat sa mga magbalaol sa hamunong presyo og ibaligya kini nga mahal sa komersyan nga merkado.

“Ang gobyerno misulod na. Kaniadtoang atong mga magbalaol gigunitan sa liog sa mga negosyante ug mga mamalitay. Apan karon, sa pag abot sa gobyerno ug pagkinahanglan niining mga agrikultural nga produkto kon kini ba mga buhi, kini ba manok, baboy, o mga agrikultural nga produkto, bugas, ila kining makuha sa negosyadong presyo o angay nga presyo,” ingon niya.

Kauban ang mekanismong suporta sa lugar, si Pangilinan nag ingon ang mga magbalaol magpadayun sa pagpananom.


Pagtabang sa mga magbaol sa pagpadayun sa pagtanum

“If this is going to be a prolonged quarantine — qualified or transitioning into a semi-quarantine situation because until we have a vaccine precisely, we are going to have to maintain social distancing — we are going to have to maintain a new normal which is very different from how it was before this pandemic and food will be critical,” he said.

“Kung lugwayan pa sa taas nga panahon ang kwarentinas – pagpasa o pagbalhin ngadto mala-kwarentinas nga sitwasyon tungod kay hangtud aduna nay bakuna, kita magpadayon sa paghimo sa pisikal nga pagbulag-bulag – kita magpadayon sa bag-ong normal nga sahi kaayo sa atong kahimtang sa wala pa ang pandemya ug ang pagkaon kritikal,” siya miingon.

“Ug kini mao ang importantend estratehiya sa madugay ngs panahon. Samtang kits nag atubang niining bag-ong normal, unsaon nato pagseguro sa atong pagkaon? Mao nga ang direktang pag kompra ngadto sa atong maguuma ug organisasyon sa mga maguuma oportunidad ngadto kanila aron mapatas-an ang ilang kita, apan sa samang higayon magmalungtaron ang ilang pagpananum,” iyang gisaysay.

Samtang ang hinabang nga kwarta ngadto sa maguuma kinahanglan makuha gikan sa Bayanihan nga balaud daku kaayo nga tabang, ang malungtarun nga suporta magsukikad sa pagkab-ot og lig-on nga merkado sa ilang mga produkto, aron mapadayonon ang ilang pananum.

“Dili lalim ang pagpananum. Kung ikaw moundang sa pagtanum sulod sa duha o tulo ka semana, pagkahuman sa isa ka bulan, magkulang o maulahi ang atony suplay. Sa akong panglantaw, ang pinaka maayo nga suporta, gawas sa kwartang hinabang nga kabahin sa Bayanihan Law — ang maong balaud naghatag og kwarta sa maguuma sa humay — ang pagseguro nga patas-an ang ilang kita pinaagi sa direktanh pagkompra gikan kanila mao ang pinakadung insentiba aron mupadayon sila pagpanguma kay aduna may kasegurohan nga mahalin ilang abot – dili ma alkansya tungod sa kabarato sa presyo,” miingon si Pangilinan.

Ubos sa section 6 sa GPBB nga circular, ang kapitan sa barangay pwedi muhatag sa sertipiko ngadto sa maguuma nga lumolupyo sa barangay. Ug kana nga sertipiko igo na nga basehan sa pagsulod sa kontrata sa pagkompra sa usa ka ahensya kauban ang LGU o DA sa pagkompra sa ilang mga produkto.

Ang utanon ug suplay sa umahan nahimong kabahin sa mga pakete sa hinabang nga gi apod apod sa pipila ka LGUs ngadto sa ilang katawhan taliwala sa panahon sa kwarentinas.

Si Pangilinan nagkanayun nga samtang ang COVID-19 nagahulga pa sa mga komunidad, ang pagkaon mao ang pinaka importante sa pagseguro sa maayonh panglawas g kasegurohan sa mga pamilya.

Ang mga maguimang Pilipino makatabang sa pagkontra sa krises sa pagkaon sa nasud dala sa pandemya sa COID-19 nga miparalisa sa daghan bahin sa kalibutan, dugang ni Pangilinan.

Ang himuon sa gobyerno kinahanglan nakaplastar pirme aron matugotan ang mga maguuma ug mamumuo sa agrikultura padayon sa pagtrabaho ug sa paghatag sa mga agianan sa merkado sa ilang mga produkto aron masumpo ang kakulangon sa pagkaon ug hataas nga presto.

“Ang gipakusgan nga kwarentinas naka sumpo sa atong suplay sa pagkaon ug kung molungtad pa kini, ang kagutom moabot ug kini usa ka realidad nga angay natong atubangon,” miingon si Pangilinan.