Pangilinan honors farmers, fishers, OFWs, entrepreneurs, taxpayers as heroes in nation-building

April 9, 2022

“We remember our Bataan heroes with gratitude for the lives that they led, and with determination to honor them through the work we carry on.

As we face our everyday battles, we look up to our everyday heroes — farmers, fisherfolk, entrepreneurs, OFWs and all taxpayers — for their everyday work and sacrifice that are crucial role in nation-building.

We are a nation that endures because of the courage and tenacity of the Filipino people — which we are seeing in thwarting the return of threats to democracy and progress.

It is for our people that we aspire to serve, and serve we will with all honesty, competence, and compassion for a better future that leaves no one behind.”

“Ginugunita at pinasasalamatan natin ang ating mga bayani sa Bataan para sa kanilang buhay. Buong paninindigan nating pararangalan sila sa pamamagitan ng ating gawa.

Habang kinakaharap natin ang ating pang-araw-araw na laban, tinitingala natin ang ating pang-araw-araw na bayani — mga magsasaka, mangingisda, negosyante, OFW at lahat ng nagbabayad ng buwis — para sa kanilang araw-araw na trabaho at sakripisyo na napakahalagang papel sa pagbuo ng bansa.

Matiisin tayo bilang bansa. May tapang at tiyaga ang Pilipino — na nakikita natin ngayon sa paghadlang sa pagbabalik ng mga banta sa demokrasya at pag-unlad.

Naglilingkod tayo, at naglilingkod nang buong katapatan, kakayahan, at pakikiramay para sa ating kapwa, para sa isang mas magandang kinabukasan na walang iwanan.”