Pangilinan pushes bigger role for private sector, LGUs bigger role in Covid-19 response

May 15, 2021

FOLLOWING the government’s announcement of new quarantine rules starting today (May 15), Senator Francis “Kiko” Pangilinan said the private sector and the local government units (LGUs) should be given a bigger role in Covid-19 response especially when it comes to vaccination.

Pangilinan stressed that the government’s vaccination efforts are inadequate and slow, and that government needs to speed up its efforts with the help of LGUs and the private sector.

“We have to speed it up. The private sector also wants the vaccination to step up, asking that they be allowed to go ahead with their own vaccinations,” Pangilinan said.

“We saw this from day one. As early as January, we are already saying that unless the private sector takes a bigger role as well as the LGUs, we’re never going to be able to roll it out effectively,” he added.

Pangilinan challenged the Inter-Agency Task Force (IATF) to enable LGUs by giving up some of its powers so that it could reach its goal of 70 million vaccinated Filipinos by year-end.

“Don’t keep it to yourselves. To reach 70 million, you need an army on the ground. You cannot just rely on the DOH; its army of health personnel on the ground would be the private sector as well as the LGUs,” said Pangilinan.

While he expressed optimism that the government would reach its goal of 70 million Covid-vaccinated Filipinos by end of 2021, Pangilinan said it would all depend on how it addresses the matter on a day-to-day basis.

“I hope he’s able to achieve what they plan out to do, but looking at it from the ground, they need to do more to achieve their target,” said Pangilinan, referring to vaccine chief Carlito Galvez’s plan to inoculate some 70 million Filipinos this year.

Pangilinan also reiterated his call for a revamp of the IATF, but prefers Galvez to stay as he is doing a good job.

“Secretary Galvez is very competent. But if you’re surrounded by turkeys, you can’t fly like an eagle,” he said.

Pangilinan said Galvez should be surrounded by experts and people who have the know-how so the IATF can perform effectively.

Si Pangilinan nagduso sa mas dakung papel sa pribadong sektor ug LGU sa pagtubag sa Covid-19   PAGSUNOD sa pagpahibalo sa gobyerno sa bag-ong mga lagda sa quarantine sugod sa miaging adlaw (Mayo 15), giingon ni Senador Francis “Kiko” Pangilinan nga ang pribadong sektor ug mga local government unit (LGUs) kinahanglan hatagan ug mas dako nga papel sa pagtubag sa Covid-19 labi na kung bahin sa pagbakuna.   Gitataw ni Pangilinan nga ang mga paningkamot sa pagbakuna sa gobyerno dili igo ug hinay, ug kinahanglan nga mapadali sa gobyerno ang mga paningkamot sa tabang sa LGUs ug pribadong sektor.   “Kinahanglan nato kini nga pakusgon pa. Gusto usab sa pribadong sektor nga mas halapad ang pagbakuna, nga gihangyo nga tugutan sila nga makapadayon sa ilang kaugalingon nga pagbakuna,” ingon ni Pangilinan.   “Nakita nato kini sa unang adlaw. Ingon kaniadtong Enero, nagsulti na kami nga gawas kung ang pribado nga sektor adunay labi ka dako nga papel ingon man ang mga LGUs, dili gyud nato mahimo kini nga epektibo,” dugtong pa niya.   Gihagit ni Pangilinan ang Inter-Agency Task Force (IATF) nga tugotan ang mga LGUs pinaagi sa paghatag sa pipila nga gahum niini aron maabot ang katuyoan nga 70 milyon nga nabakunahan nga mga Pilipino sa katapusan sa tuig.   “Ayaw kini itago sa inyong kaugalingon. Aron maabot ang 70 milyon, kinahanglan nimo ang usa ka kasundalohan sa yuta. Dili ra ka magsalig sa DOH; ang kasundalohan sa mga personahe sa kahimsog sa yuta mao ang pribadong sektor ingon man ang mga LGU,” ingon ni Pangilinan.   Samtang gipahayag niya ang pagkamalaumon nga maabot sa gobyerno ang katuyoan nga 70 milyon nga nabakunahan nga mga Filipino sa Covid sa pagtapos sa 2021, giingon ni Pangilinan nga ang tanan mag-agad sa kung giunsa kini pagsulbad sa usa ka butang matag adlaw.   “Gilauman ko nga makab-ot niya kung unsa ang ilang plano nga buhaton, apan kung tan-awon gikan sa yuta, kinahanglan nila nga buhaton ang labi pa aron makab-ot ang ilang target,” ingon ni Pangilinan, nga nagtumong sa plano sa hepe sa bakuna nga si Carlito Galvez nga mabakunahan ang 70 milyon nga mga Pilipino karun nga tuig.   Gisubli usab ni Pangilinan ang iyang panawagan alang sa pag-usab sa IATF, apan mas gusto niya nga magpabilin si Galvez tungod kay maayo ang iyang trabaho.   “Si Secretary Galvez may katakus. Apan kung gilibutan ka ug mga pabo, dili ka makalupad sama sa agila,” ingon niya.   Gisulti ni Pangilinan nga si Galvez kinahanglan palibutan sa mga eksperto ug mga tawo nga adunay kinaadman aron ang IATF mahimong epektibo nga makapanghimo.