ON THE PRESIDENT’S 4-DAY ABSENCE

June 16, 2017

While I accept the explanation of Malacanang that he was tired and needed rest, the 4-day absence was a concern considering the current situation. Having said that, if the President has a medical condition preventing him from fulfilling his duties as commander in chief and is not simply ‘just resting’ then the public deserves to know the truth.

Habang tinatanggap natin ang paliwanag ng Malacanang na siya ay pagod lamang at kinailangang magpahinga, ang kanyang apat na araw na pagkawala ay nakakabahala dahil sa mga nangyayari sa bayan. Kung ang Presidente ay may karamdamang makakahadlang sa kanya para tuparin niya ang kanyang mga tungkulin bilang commander in chief at hindi nagpapahinga lamang, nararapat lang na malaman ng publiko ang katotohanan.