Remember Ampatuan massacre, be vigilant vs repression and manipulation of press: Kiko

November 23, 2018

Statement of Sen. Francis Pangilinan on the 9th year of the Ampatuan massacre
Remember Ampatuan massacre, be vigilant vs repression and manipulation of press: Kiko

We can only count the years that have gone by since the massacre of 58 people in Maguindanao, but we have nothing to reckon as victory.

Nine years later, the same conditions that led to the massacre persist — the dominance of warlords and corrupt clans, the impunity of the powerful who can get away with murder, the fundamentally flawed justice system.

To make matters worse, we have an administration that does not acknowledge deaths due to extrajudicial killings but instead thrive on fake news and misinformation to get back at its critics. We see altered and controlled public disclosure to suit the purpose of the ruling power.

Under this situation, freedom of the press and the people’s right to know are restricted.

The cases of killings, death threats, surveillance of media agencies and journalists, libel, online harassment, website attacks, revoked registration or denied franchise renewal, and verbal abuse have made the practice of journalism even more perilous.

Today, against this backdrop, we remember those who were killed in the Ampatuan massacre to call for justice and vigilance against repression and manipulation of the press.

Nabibilang lang natin ang nakalipas na mga taon matapos ang walang-awang pagpaslang sa 58 katao sa Maguindanao, ngunit wala pa rin tayong masasabing tagumpay.

Matapos ang siyam na taon, laganap pa rin ang kalagayang naghantong sa brutal na pamamaslang — ang paghahari ng mga warlord at mga korap na angkan, ang mga makapangyarihang nakakalusot sa pagpatay, at ang baluktot na sistema ng katarungan.

Malala pa, mayroon tayong administrasyong hindi kinikilalang may extra-judicial killings at sa halip ay gumagana sa mga pekeng balita at panlilinlang para makaganti sa mga kritiko nito. Meron ding pag-iba at pagkontrol sa publikong impormasyon ayon sa kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan.

Sa sitwasyong ito, nalilimita ang kalayaan ng mga mamamahayag at ang karapatan ng mamamayang alamin ang mga nangyayari.

Lalong nagiging mapanganib ang pamamahayag dahil sa mga kaso ng pagpatay, pagbabanta sa buhay, pagmamanman sa mga ahensya ng media at mamamahayag, paninirang-puri, panliligalig sa Internet, pag-atake sa mga website, pagbawi sa rehistro o pagkansela ng franchise, at pagmumura.

Ngayon, sa kabila ng mga ito, inaalala natin ang mga pinaslang sa Ampatuan massacre upang manawagan ng hustisya at ng pagbantay laban sa pagsupil at manipulasyon ng pamamahayag.

Pamahayag ni Sen Francis Pangilinan sa ika siyam ka tuig nga Ampatuan Masaker
Magbinantayon kuntra sa pagsumpo og manipulasyon sa mga mamahayag: Kiko

Maihap lang nato ang nilabay na mga katuigan human ang sa walay kukalooy nga pagpatay sa 58 ka tawo sa Maguindanao, apan wala pa gihapon kita’y masulti nga kalampusan.

Human sa siyam ka tuig, mao ra gihapon ang kahimtang, diin na sangko sa brutal na pagpamatay – ang paghari sa mga labaw og mga korakot nga kaliwatan, ang mga gamhanan nakalusot sa mga pag patay, og ang baluktot nga sistema sa hustisya.

Samot pa, nga naa kita’y administrasyong wala giila nga adunay extra-judicial killings og mas ni gana sa mga pekeng balita og pag pangilad para makabalos sa mga kritiko niini. Naa pod ang pag-usab og pag kontrol sa publikong impormasyon nga sibo sa kagustuhan sa mga naa sa kagamhanan.

Sa kani nga sitwasyon, limitado ang kagawasan sa mga tig pahayag og ang katungod sa mga katawhan nga hibal-an ang mga panghitabo. Nahimong samot ka kuyaw ang gawasnong pagpahayag tungod sa mga kaso sa pagpatay, pagbahad sa kinabuhi, pag pamantay sa mga ahensya sa media og mga tig pamahayag, pagpandaot, pag pang haras sa internet, pag-ataki sa mga website, pagbakwi sa rehistro o pagkansela sa Franchise, og pagpamalikas.

Karon, bisan paman niini, gihinumduman nato ang mga nangamatay sa Ampatuan Massacre aron manawagan para sa hustisya ug pagbantay kuntra sa pagpugong og manipulasyon sa tig pamahayag.