Renegotiate public works contracts to hire more Filipino workers: Pangilinan

October 18, 2020

SENATOR Francis “Kiko” Pangilinan reiterates the need to prioritize Filipino skilled workers and professionals in the construction industry for projects of the Department of Public Works and Highways (DPWH) with other countries.

In a radio interview on Sunday, Pangilinan called for the renegotiation of these contracts as the COVID-19 pandemic rendered major job cuts in the construction and manufacturing sectors.

“This is a proposal: Kailangan busisiin pa nang husto ito. Pwede i-renegotiate natin diyan, given na we entered into those contracts prior to COVID. We should be able to raise this as an issue now that we have 23 million Filipinos jobless,” he said.

“Sasabihin natin we will re-train our Filipino workers on technical aspects, baka kaya nating saluhin na at ibigay na sa ating mga kababayan itong trabahong ito. Reduce siguro from 45 percent to maybe 20 percent, mag-negotiate sila. Can we bring it down and give some of these [jobs] to our workers who are now jobless?” he added.

At the October 14 budget hearing of the DPWH, when Pangilinan asked about reports of influx of Chinese construction workers, DPWH revealed that around 45 percent of the workforce of the Binondo Bridge project in Manila and 30 percent in the Estrella-Pantaleon Bridge are Chinese.

Pangilinan said that he would ask for more data on the breakdown of foreign workers in government public works projects before the budget debates reach the plenary.

“We have to determine, baka naman kaya natin iyon, baka kinakailangan lang ng kaunting re-training ng ating mga kababayan para magkaroon ng ganung klaseng mga skills. Eh sa atin dapat unahin,” he said.

“In the end it is our call. We can disapprove…Yun ang sinabi sa atin, ang final approval is with the government, our government. And therefore, dapat wag tayong basta-basta na lang nagpapadikta,” he added.

A recent Social Weather Station Survey showed that adult unemployment rate in September was 39.5 percent comprising 23.7 million Filipinos.

Pangilinan also underscored that repatriated overseas Filipino workers (OFWs) whose construction skills are preferred worldwide should be prioritized for employment in these government projects.

“Sa gitna ng pandemya dapat unahin natin ang ating mga kababayan at dapat kung maari nga ma-renegotiate itong mga kontratang ito at hanapan ng paraan na ang uunahin nating bigyan ng trabaho ay yung ating mga kababayan,” he said.

“Sabi nga nila nag-iba na ang kondisyon, nag-iba na ang mundo, matapos ang COVID, at dapat ang pinaglalaban ng ating gobyerno, ng ating Senado — na yun naman ating pakay dito ay ipaglaban ‘yung karapatan ng ating mga manggagawa na unahin sa trabaho dahil rito sa pandemya,” said Pangilinan.

DPWH’s proposed 2021 budget is P667.32 billion, the second highest budget among the departments, next only to the education sector as mandated by the 1987 Constitution. Its infrastructure budget is P637.885 billion or 57.61 percent of the total infrastructure outlay allocation of the national government.

Sabutan  pag-usab ang mga kontrata sa pampublikong imprastruktura aron patrabahoon ang mga mamumuong Pilipino: Pangilinan   Si Sen. Francis “Kiko” Pangilinan subling mipuntong sa panginahanglan nga unahon pagpatrabaho ang mga hanas nga trabahante ug propesyunal nga mga Filipino sa industriya sa konstruksyon sa mga proyekto sa Dept. of Public Works and Highways (DPWH) tali sa uban nga nasud.    Sa usa ka interview sa radyo niadtong Domingo, si Pangilinan nanawagan nga sabutan pag-usab ang mga kontrata sa mga proyekto nga gipundohan sa ubang nasud tungod kay daghan ang nawad-an og trabaho sa konstruksyon ug sa manufacturing tungod sa pandemyang Covid-19.   “Kini isa ka sugyot: Kinahanglan repasuhon pa og husto kini. Pwedi sabutan og usab ang mga kontrata, ilabina nga gisudlan kini nga mga kasabutan sa wala pa ang Covid. Pwedi natong ipasaka kini nga isyu karun nga 23 milyones ka Pilipino ang walay trabaho,” siya miingon.   “Ato silang ingnan nga atong ipaubos sa usab nga pagbansay ang mga mamumuong Filipino sa mga teknikal nga aspeto, basin kaya natong masalo kini ug ihatag sa atong mga kababayan kini nga mga trabaho. Pagamyan siguro gikan sa 45% to 20%, sabot-sabutan. Pwedi ba pakunhoran ang langyaw’ng mamumuo ug ihatag kini nga mga trabaho sa atong mga mamumuo nga nawag-an sa trabaho?” dugang niya.   Sa Oktubre 14 nga pagdungog sa budget sa DPWH, sa dihang nangutana si Pangilinan mahitungod sa pagdagsang sa mga Tsino nga mamumuo, and DPWH mipadyag ang anaa sa 45% sa mamumuo sa proyektong tulay sa Binondo sa Manila ug 30% sa proyektong tulay sa Estrella-Pantaleon mga Tsino.   Miingon si Pangilinan nga mangayo siya og dugang datos sa langyaw’ng mamuo sa mga proyekto sa DPWH sa dili pa mu-abot ang debati sa budget sa plenaryo.   “Kinahanglan nato matino, basin kaya ra nato kini, basin kinahanglan lang og gamay pagbansay-bansay ang atong mga kababayan aron makakat-on sila sa gikinahanglan nga kahanas. Angay man lang gyud ang ato mao ang unahon,” siya miingon.   Sa katapusan, kita ang mahukmanon. Pwedi dili nato tugotan… Kana ang giingon sa ato, ang katapusang pagtugot sa gobyerno, atong gobyerno. Busa angayan lang nga dili kita basta-basta man lamang diktahan,” midugang siya pag-ingon.   Ang pakisusi sa Social Weather Station bag-ohay pa lamang nagpakita nga ang mga hingkud nga walay trabaho sa bulan sa Septyembre anaa sa 39.5%, mukabat kini sa 23.7 milyones sa mga Filipino.   Gihatagan usab og gibug-aton ni Pangilinan ang gipapa-uli nga mga overseas Filipino workers nga ang kahanas sa konstrukyon gipalabi sa tibuok kalibutan, ang unahon sa pag empleyo niining nga mga proyekto.   “Taliwala sa pandemya, angay unahon nato ang atong mga kababaya ug angay, kung pwedi masabutan sa usab kini nga mga kontrata ug pangitaan og pamaagi nga ang unang hatagan nato og trabaho, ang atong mga kababayan,” siya miingon.   “Matud pa nila, nag-utro na ang kondisyon, naglahi na ang kalibutan, pagkahuman sa Covid, ug angay makigbisog atong gobyerno, ang atong Senado — nga maoman pod kini ang atong tuyo — ang pakigbisogan ang katungod sa atong mga mamumuo nga unahon sa trabaho tungod niini nga pandemya,” miingon si Pangilinan.   Ang gisugyot nga budget sa DPWH sa 2021 mukabat sa P667.32 bilyones, ikaduha sa pinakadaku nga budget sa mga departamyento, sunod lamang sa edukasyon nga gimando sa 1987 nga Batakang Balaod. Ang budget sa imprastraktura mukabat sa P637.885 bilynes o 57.61% sa kinatibuk-ang gigahin sa nasudnong pangagamhanan.