Senator Francis “Kiko” Pangilinan’s reflection as we bid farewell to 2020 and welcome 2021:

December 31, 2020

“As 2020 draws to a close, I am reminded of a touching scene in the Pixar movie ‘Inside Out’ and the various human emotions such as happiness/joy, sadness, anger, fear, and disgust that we all as human beings possess within us.

2020 brought us all a lot of sadness. We all aspire for happiness. We all wish for happiness for ourselves and our loved ones and understandably so.

The pivotal scene in the movie wherein the 11-year-old girl Riley decided to run away from her new home to return to Minnesota is quite enlightening.

Having boarded the bus bound for Minnesota, Riley was suddenly overwhelmed by sadness at the thought that she would be separated from her family, from her mom and dad. It was this feeling of sadness, of leaving her loved ones behind, that prompted her to change her mind about running away. Riley got off the bus and rushed back to her new home and into the loving embrace of Mom and Dad.

It was sadness that moved her to stay instead of run away. Without that sadness she would have left her loved ones behind.

As we aspire and hope for happiness this coming 2021, as we strive to embrace happiness in our lives wholeheartedly, in many instances embracing sadness too allows us to hold on to what we cherish the most. Sadness too has a meaningful and invaluable purpose in our journey called life.

Come 2021, may the whole array of our emotions allow us to experience greater meaning, purpose and value in our lives, in the lives of those who matter dearly to us and in the lives of others.

A meaningful and purposeful 2021 to us all and yes, a happy new year too!”

“Sa pagtatapos ng taong 2020, naalala ko yung Pixar movie na ‘Inside Out’ at ang samu’t saring mga emosyon na nakapaloob sa mga character sa pelikula tulad ng kaligayahan, kalungkutan, galit, takot at suklam o disgusto.

Maraming malulungkot na bagay ang naranasan nating lahat nitong 2020. Lahat naman tayo hinahangad ang kaligayahan para sa sarili natin at sa mga mahal sa buhay at tama naman ito.

Yung isang mahalagang eksena sa pelikula ay nung nagdesisyon yung bida na si Riley na 11 years old na lumayas sa kanila at umuwi sa dati nilang tinitirhan na lugar sa Minnesota. Bagong-lipat sila sa ibang lugar at na-miss sobra ni Riley yung buhay nila sa Minnesota, mga kaklase at kaibigan, at ito ang nag-udyok sa kanyang lumayas at iwanan ang kanyang mga magulang.

Sumakay ng bus si Riley pabalik sa Minnesota. Ngunit habang umaandar na ang bus palabas ng siyudad at patungong Minnesota, naramdaman ni Riley ang matinding lungkot dahil naisip nya na iiwanan na nya at mahihiwalay na sya sa kanyang Tatay at Nanay. Dahil sa matinding lungkot na ito, biglang nagbago ang isip ni Riley at agad na pinara nya ang bus at bumaba, dali-daling bumalik sa kanilang bagong bahay at nang makita nya ang kanyang mga magulang ay niyakap nya nang mahigpit ang mga ito.

Hindi natiis ni Riley ang matinding lungkot na naramdaman na mahihiwalay sya sa mga mahal nya sa buhay. Matinding lungkot ang nag-udyok sa kanya na magbago ng isip at huwag nang lumayas. Kung wala yung matinding lungkot ay malamang tuloy-tuloy na siyang lumayas.

Nawa’y habang hinahagad natin ang kaligayahan sa darating na 2021, habang ninanais nating yakapin ang kaligayahan para sa ating mga sarili at mga mahal sa buhay, may mga pagkakataon din na ang pagyakap sa kalungkutan ang siyang dahilan na hindi natin bibitiwan o iiwanan ang mga mahahalagang bagay sa buhay natin lalo na ang mga pinakaminamahal natin, ang ating pamilya. May kahalagahan at may saysay rin ang lungkot at lumbay sa buhay ng bawat isa.

Sa darating na 2021, nawa’y ang lahat ng ating samu’t saring emosyon ay magsilbing daan para sa mas makabuluhang buhay at pamumuhay para sa atin, sa mga pinakamamahal natin sa buhay at pati na rin para sa ating kapwa.

Isang may saysay at makabuluhang 2021 sa ating lahat, at oo, isang maligayang bagong taon din sa lahat!”