State of calamity on ASF just waiting for President’s approval

April 28, 2021

OVER a month since the Senate passed resolution urging the declaration of a state of calamity due to the African swine fever (ASF) which is needed to free up funds to address the disease, government officials say that a resolution has already been cleared for approval of the President.

The Senate Committee of the Whole convened for the third time on Tuesday to discuss the ASF outbreak, of which estimates show over P60 billion worth of damages has already been incurred by the local hog industry.

“Our concern precisely is that the bureaucracy hopefully can act faster because the Senate Committee on Agriculture already endorsed this March 9, and it’s already April 17. If it’s a state of calamity declaration, one would like to think we should act swiftly,” Pangilinan said.

Pangilinan is the main proponent of the Senate Resolution No. (SRN) 676 urging the Department of Agriculture (DA) to recommend to the President the declaration of a state of calamity due to ASF’s severe impact on the swine industry.

SRN 676 was filed on March 10, 2021, and was adopted on March 15 as Resolution No. 97, also taking into consideration SRN 684 on tariff rates.

According to National Economic and Development Authority (NEDA) Undersecretary Mercedita Sombilla, the National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) has already met on the matter of declaring a state of calamity and a resolution has been cleared for approval of the President.

DA Undersecretary Engineer Ariel Cayanan further notes that the Office of the President coursed the DA’s recommendation for a state of calamity through the NDRRMC, and NDRRMC Chairman Defense Secretary Delfin Lorenzana was given the go-signal to write directly to the Office of the President while the endorsements and provisions have already been provided.

“The local industry has been crying, has been bleeding in terms of challenges. We hope that the state of calamity can be immediately issued because we are already in the second quarter of the year,” Pangilinan said.

“Talagang if we are serious about addressing the local hog industry’s challenges, then that would be one clear indication of the resolve of the government,” he said.

In previous Senate hearings, DA Secretary William Dar said that the DA needs P8.6 billion to address the ASF in 2021. Current budget of the DA for ASF only stands at P2.6 billion.

Pangilinan stresses that the declaration of a state of calamity will free up disaster relief funds allocated in the 2021 budget to be used for ASF management, prevention, and indemnification.

Data disparity between DA and BOC prima facie evidence of smuggling

Revisiting the issue of the disparity in data between the DA and the Bureau of Customs (BoC) in the matter of pork importation, Pangilinan said that differing data is prima facie evidence of smuggling.

In an earlier Senate Committee of the Whole hearing, the BoC reported that the total value of imported pork in 2020 was over 225 million kilos worth over P16 billion.

The Bureau of Animal Industry (BAI), for its part, said that the Philippines imported over 256 million kilos of pork.

“We reiterated that the 31 million kilos is more than half the MAV allocation. And 31 million kilos is not a small amount. How do you explain and reconcile the huge gap between the figures of the Department of Finance and the DA? Your BAI says one figure, the BoC says another figure. Does that mean to say that 31 million kilos did not go through the BoC and therefore was smuggled?” Pangilinan asked during the hearing.

Despite urgings for clarification from several senators, the BoC and the BAI said that they stand by their data.

BoC Commissioner Rey Leonardo Guerrero said that it is possible that the BAI data were based on import clearances issued, which may not have been necessarily utilized.

This was disputed by BAI Director Dr. Reildrin Morales, saying that the BAI data are based on actual arrivals as reported by quarantine officers.

“Paiba-iba yung sagot eh so hindi namin alam and 31 million kilos is not a small number. You don’t have to have the answers now but we have to have an answer as to why there is a discrepancy. I’d like to know if 31 million kilos that is not in the record of the BoC was smuggled,” Pangilinan said.

BAI proposes to sit down with the BoC to reconcile data — which Pangilinan notes is precisely what the Senate wants to happen.

“Both are claiming now that these are the millions of kilos that actually arrived but they are not the same number. There are 31 million kilos that cannot be explained…Meaning mas marami ang pumasok according to WTO pero mas maliit naman ang pumasok [according to BoC] and therefore the question is, is this smuggled? And it’s unfortunate that both agencies are standing by their conflicting records. How do we move forward?” Pangilinan said.

The Senate has suspended the Committee of the Whole hearings with hope that there can be a compromise between the government and the private sector on the matter of ASF.

The Committee of the Whole is expected to release a committee report based on the last three hearings.

Estado sa kalamidad sa ASF nagpaabot na lamang sa pag-uyun sa Presidente   SOBRA na isa ka bulan sukad ang Senado nagpasa og resolusyon nga nag-awhag sa deklarasyon og estado sa kalamidad tungud sa African Swine Fever (ASF) diin kinahanglan nga magpagawas og pundo aron sa pagtagad niining sakita, ang mga opisyal sa gobyerno nag-ingon nga ang resolusyon kay klaro na alang sa aprubasyon sa Presidente.   Ang Committee sa Senado sa Kinatibuk-an nagkonbenar alang sa ikatulong higayon sa Martes sa paghisgot ug pagkalat sa ASF, diin gibana-bana nga halos P60 bilyones ang kantidad sa pagdaot ang naihap na sa industriya sa lokal nga mangbababoy.   “Atong gihuna-huna mao ang burukrasiya malaumon nga paspas nga makalihok tungud sa Senate Committee on Agriculture nga nag-endorsar na sa Marso 9, ug Abril 17 na. Kung kini estado sa kalamidad deklarasyon, ang usa maghuna huna nga mulihok kita ug maayu,” ingon ni Pangilinan.   Si Pangilinan mao ang proponente sa Senate Resolution No. (SRN) 676 nag-awhag sa Department of Agriculture (DA) sa pagrekomenda ngadto sa Presidente sa deklarasyon sa estado sa kalamidad tungud sa grabeng pag-igo sa ASF sa industriya sa baboy.   SRN 676 kay gi-apila na sa Marso 10, 2021, ug gisagup sa Marso 15 isip Resolution No. 97,  ug nagkuha usab ug konsiderasyon sa SRN 684 sa mga presyo sa taripa.   Matud pa sa National Economic Development Authority (NEDA) Undersecretary Mercedita Sombilla, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) kay nakasugat na sa butang sa pagdeklarar ug estado sa kalamidad ug ang resolusyon naklaro na alang sa pag-uyun sa Presidente.   Si DA Undersecretary Ariel Cayanan padayung nag-ingon nga ang Office of the President mipasa sa rekomendasyon sa DA alang estado sa kalamidad pinaagi sa NDRRMC, ug NDRRMC Chairman Defense Secretary Delfin Lorenzana gehatagan sa go-signal sa pagsulat direkta ngadto sa Office of the President samtang ang mga ge-endorso ug mga probisyon nahatag na.   “Ang lokal nga industriya naghilak, nagdugo sa termino sa mga pagsulay. Kita naglaum nga ang estado sa kalamidad ma isyuhan na dayun tungud anaa na kita sa ikaduhang kwarter sa tuig,” ingon ni Pangilinan.   “Tinood jud nga kung kita seryoso sa pagtagad sa mga pagsulay sa lokal nga mamuhiay og baboy nga industriya, mao kana usa ka klarong indikasyon sa pagresolba sa gobyerno,” ingon ni Pangilinan.   Sa kanhi mga panagtigum sa Senado, si DA Secretary William Dar nag-ingon nga ang DA nag kinahanglan ug P8. 6 bilyones sa pagtagad sa ASF sa 2021. Ang maong badyet sa DA alang sa ASF nagkantidad lamang ug P2.6 bilyones sa pagkakarun.   Si Pangilinan misaysay nga ang deklarasyon sa estado sa kalamidad kay makapagawas sa mga pundo alang sa pagtangtang inig naay pagsulay nga magamit alang sa ASF nga pagmaneho, pagpugung, ug indemnipikasyon.       Ang managlahi nga datus tali sa DA ug BOC nga pinaka ebidensya sa smuggling.   Pagbisita balik sa isyu  sa managlahi nga datos tali DA ug ang Bureau of Customs (BoC) mahitungud sa importasyon sa karneng baboy, ingon ni Pangilinan nga panaglahi sa datos ang  pinaka – ebidensya sa smuggling.   Sa bag-ohay nga Senate Committee of the Whole nga panagdungog, ang BoC nakabalita nga ang total nga balor sa imported nga karne baboy sa 2020 kay halos 25 milyon ka kilo nagkantidad ug P16 bilyones.   Ang Bureau of Animal Industry (BAI), sa iyahang parte, nag-ingon nga ang Pilipinas nag import ug 256 milyon ka kilo sa karneng baboy.   “Atong gesaysay nga ang 31 milyones ka kilo kay labaw na katunga sa MAV nga alokasyon. Ug 31 ka milyon ka kilo dili gamay nga kantidad. Unsaun nimo pag pasabot ug pag-ipon ang dakong haw- ang tali sa pigura sa Department of Finance ug ang DA? Imohang BAI nag-ingon nga usa ka pigura, ang BoC nag-ingon laing pigura. Kana ba bout mag-ingon nga 31 milyones ka kilo ang wala muagi sa BoC ug kana ge smagol? Pangutana ni Pangilinan dungan sa hearing.   Taliwala sa mga pag – awhag alang sa pagpaklaro gikan sa pipila ka mga senador, ang BoC ug ang BAI nag-ingon nga sila barugan ilahang datus.   BoC Commissioner Rey Leonardo Guerrero nag-ingon nga kini posible nga ang BAI nga data kay gebase sa mga import nga papel nga ge isyuhan, nga wala ge apud-apud.   Kini gihimakak ni BAI Director Dr. Reildrin Morales, nag-ingon nga ang BAI nga datus kay bass sa aktwal nga pag-abot nga ge sumbong sa mga opisyal sa kwarentinas.   “Lahi-lahi ang tubag maong wala mi kabalo kung ang 31 milyones ka kilo dili gamay nga numero. Wala tubag karun apan naa kita’y tubag ug nganung naay discrepansya. Gusto kong makabalo kong 31 milyones ka kilo nga wala marekord sa BoC kay smuggled,” ingon ni Pangilinan.   Ang BAI nagproposae nga mulingkod kauban ang BoC aron sa pagsumpay sa datus – – diin si Pangilinan nag-ila nga maoy gusto sa Senado nga mahitabo.   “Parehong nag-angkon nga kini mga milyones ka kilo nga aktwal nga naabot apan dili mao ug numero. Naay 31 milyon ka kilo nga dili ma sabot… Pasabot mas daghan ang nasulod matud sa WTO apan mas gamay oudang nasulod [matud sa BoC] ug maong ang pangutana, kini ba smuggled? Ug kini dimalas nga puro mga ahensya kay nagtindog sa ilahang gubot nga rekord. Unsaun nato pag – uswag? Ingon ni Pangilinan.   Ang Senado misuspendi sa Committee of the Whole nga panagdungog sa paglaum nga naay panaglain tali sa gobyerno ug ang pribadong sektor mahitungud sa ASF.   Ang Committee of the Whole gilauman nga magpagawas ug report mahitungud sa niaging tulo ka panagdungog.