Statement of Sen. Kiko Pangilinan on The 2017 Agriculture Budget

August 30, 2016

We welcome the effective 1.3% budget increase for the agriculture sector for 2017. The Department of Agriculture proposed budget is lower by 7.5% or P3.7 billion from this year’s P48.9 billion to next year’s P45.3 billion, but the budget of GOCCs under DA makes for an effective budget increase in the sector. For instance, NIA’s budget is 11.1% higher.

farm

We hope that this would give the sector a much-needed boost. It is unfortunate that agricultural growth for the first half of 2016 has remained slow. We realize the importance of agriculture in addressing poverty, especially in the rural areas.

We must give priority to increasing the incomes of the farmer and the fisher through the establishment of agricultural enterprises, technological support, and infrastructure development. An empowered agriculture sector will mean a further empowered economy, where growth can finally be felt in the peripheries.

We are optimistic that the programs and reforms in the agriculture sector would be implemented and given priority. We put faith on the current administration’s Socio-Economic Agenda where agriculture, under rural development, is fifth.

Kami ay natutuwa sa epektibong 1.3% na pagtaas ng budget para sa sektor ng sakahan sa 2017. Ang panukalang budget ng DA ay 7.5% o P3.7 bilyong mas mababa sa kasalukuyang P48.9 bilyon kumpara sa susunod na taong P45.3 bilyon, pero ang budget ng mga GOCC sa ilalim ng DA ay tumaas. Halimbawa, ang budget ng NIA ay 11.1% na mas mataas.

Inaaasahan naming mapapabuti ang sektor dahil dito. Nakakalungkot na ang paglaki ng sektor sakahan para sa unang kalahati ng 2016 ay nananatiling mabagal. Tinatanggap natin ang kahalagahan ng sakahan sa pagsagot sa problema ng kahirapan, lalo na sa kanayunan.

Kailangan nating bigyang prayoridad ang pagtaas ng kita ng magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtayo ng mga negosyong sakahan, suportang teknolohikal, at pag-unlad ng imprastruktura. Ang pinalakas na sektor sakahan ay nangangahulugan ng mas pinalakas na ekonomiya, kung saan ang pag-unlad ay nararamdaman ng mas nakararami.

Kami ay umaasang ang mga programa’t reporma sa sektor sakahan ay mapapatupad at mabibigyang prayoridad. Nagtitiwala kami sa Socio-Economic Agenda ng kasalukuyang pamahalaan kung saan ang sakahan, sa ilalim ng kaunlaran sa kanayunan, ay ikalima.

Makikipagtulungan ang Senate Committee on Agriculture and Food sa Department of Agriculture para sa kapakanan at kabuhayan ng Pilipinong magsasaka at mangingisda. #