We don’t want China Telecom joint venture to be NBN-ZTE part 2: Senators Drilon, Hontiveros, De Lima, Pangilinan, Trillanes

November 8, 2018

Our telecommunications need more industry players for the sake of the tens millions of Filipino consumers who deserve quality Internet and mobile services.

We long for a time when Filipinos would have free access to the Internet, when we could use our mobile phones without experiencing drop calls, when text messages would arrive on time, and when our private data would not be used without our knowledge or consent for commercial and intelligence

That’s why we need to do things right.

The selection of the joint venture of a Davao-based businessman and state-owned China Telecom as the provisional new major telecommunications player should be examined carefully.

What qualified it in the first place? Why were the other bidders booted out? What is the track record of the winning bidder in the telecommunications business? Was the government opening up the bidding to other players just a formality? Masabi lang that the government went through the process? In December 2017, Malacanang said it wants the government to ensure that China Telecom can begin its Philippine operations by the first quarter of 2018. Ito na ba yun?

The government should be transparent about these matters because allowing the joint venture to enter the industry means giving them access to our daily communication activities, a security issue for our country and our people.

We do not want another NBN-ZTE ($329 million) and North Rail ($421 million) anomalous deals in our midst, which if not exposed, would have robbed the people billions of pesos.

Dili kita uyon nga ang joint venture sa China Telecom mahimong NBN-ZTE part 2: Senador Drilon, Hontiveros, De Lima, Pangilinan, Trillanes

Ang industriya sa telekomunikasyon kinahanglan og dugang magdudula tungon sa minilyon nga Pilipinong konsumidor nga nanginahanlan og kalidad nga serbisyo sa internet og sa mobile nga telepono.

Naghandom kami sa panahon nga ang mga Pilipino adunay libring pagsulod sa internet, makagamit sa mobile phones nga dili makasinati ug mga drop calls, ang mga mensahe muabot sa tukmang panahon ug kun ang private data dili magamit nga wala ang atong kahibalo o pag-uyon alang sa komersyal ug paniktik. Mao nga kinahanglang buhaton nato ang sakto ug angay.

Apan ang pagpili sa joint venture sa Davao-based nga negosyanteng si DennisUy ug gipanag-iya sa China Telecom isip bag-ong kinadak-ang magdudula sa telekumunikasyon angay nga paga usisaon pag ayo.

Unsay kwalipikasyon niini? Nganong gibuhian ang uban nga mga bidders? Unsay track record sa niguwang mananaog nga bidder sa negosyong telekumunikasyon? Pormalidad ba lang sa gobyerno ang paghatag ug bidding sa ubang maduduwa? Arun lang masulti nga niagi nianang maong proseso?

Niadtong Disyembre tuig 2017, ang Malacanang nagkanayon nga gusto sa pamunuan nga masiguro ang pagsugod sa China Telecom sa ilang operasyon sa Pilipinas sa unang tulo ka bulan sa 2018. Mao na ba kini?

Ang gobyerno angay nga transparent bahin niining maong isyu tungod kay ang pagtugot sa joint venture sa pagsulod sa industriya nagpasabot sa paghatag kanila sa access sa atong adlaw-adlaw nga mga kalihokan sa komunikasyon, usa ka isyu sa seguridad alang sa atong nasud og katawhan.

Dili na kami mutugot og laing NBN-ZTE ($ 329 milyones) og North Rail ($421 milyones) anomaliyang pagkiglambigit sa atong taliwala, nga kun dili mabutyag, mamahimong pagpangawat sa binilyon ka pisos sa katawhan.