What democracy means: An Easter Sunday message of Sen. Francis “Kiko” Pangilinan

April 1, 2018

Democracy can only be as vibrant and strong as the most vulnerable are able to enjoy it. Are widows and orphaned mothers coping after the murders of their family’s breadwinners? Are our young people free to reach their full potential? Are our farmers’ incomes equal to their efforts? Are our fishers able to enjoy the bounty of our seas?

Today is Easter Sunday, symbol of the start of spring, of plenty, of hope. “Yes” to all these questions is our prayer and our work.

Kasing buhay at lakas lang ng demokrasya ang pagtamasa nito sa pinakamahina sa atin. Nakaka-cope ba ang mga balo at naulilang ina sa pagpatay sa kanilang mga haligi ng tahanan? Malaya ba ang ating mga kabataan para maabot ang kanilang buong potensyal? Katumbas ba ang kita ng ating mga magsasaka sa kanilang mga pagsisikap? Nakukuha ba ng ating mga mangingisda ang saganang dulot ng ating mga dagat?

Ngayon ay Pasko ng Pagkabuhay, paggunita sa simula ng tagsibol, ng kasaganaan, ng pag-asa. “Oo” sa lahat ng mga tanong na ito ang aming dasal at gawain.