Heed UNHRC call to free Leila: Kiko

December 22, 2018

Otherwise, she would spend Christmas for the second year in unjust detention, away from family and friends.

For the past 665 days, she has faced political persecution, deprived of rights due her as an individual and as elected senator of the Republic. Instead, courtesy is extended to convicted criminals and plunderers are set free.

Let’s end 2018 right. Free Leila now.

Sa diwa ng Pasko, hinihimok natin ang pamahalaan na dinggin ang panawagan ng United Nations Human Rights Council’s Working Group on Arbitrary Detention na palayain si Senador Leila De Lima.

Kung hindi, magpapasko siya sa kulungan sa ikalawang pagkakataon, malayo sa pamilya’t kaibigan.

Sa nakaraang 665 na araw, hinarap niya ang politikal na pag-uusig habang pinagkakaitan ng mga karapatan niya bilang tao at niluklok na senador ng Republika. Ang nangyayari, kinikilingan ang mga napatunayang kriminal at pinapalaya ang mga kurap at magnanakaw sa kaban ng bayan.

Tapusin natin nang tama ang 2018. Palayain si Leila ngayon.