On PNP plan to revive Alsa Masa-like network

November 19, 2018

Statement of Sen. Francis Pangilinan on PNP plan to revive Alsa Masa-like network

Plan may be recipe for rampant atrocities, abuse – Kiko

Alsa Masa in the 1980s became notorious for rampant violations of human rights, widespread atrocities, and abuse all in the name of anti-communism and law and order. I am afraid it is giving the corrupt and abusive policemen more teeth to rape, to kill, and to commit crime against unarmed citizens. Reviving it may in fact be a recipe for rampant atrocities and abuse. The PNP should seriously reconsider this approach.

Ang Alsa Masa noong dekada 1980 ay naging bantog sa malawak na paglabag sa mga karapatang pantao, laganap na kalupitan, at pag-abuso sa lahat sa ngalan ng anti-komunismo at batas at kaayusan. Nakakatakot na binibigyan ang mga masasama at mapang-abusong pulis ng higit pang mga ngipin upang manggahasa, pumatay, at gumawa ng krimen laban sa mga hindi-armadong mamamayan. Ang muling pagbabalik nito ay maaaring maging isang sangkap para sa malalaking kasamaan at pang-aabuso. Dapat seryosong isaalang-alang ng PNP ang planong ito.