On PNP plan to revive Alsa Masa-like network

Statement of Sen. Francis Pangilinan on PNP plan to revive Alsa Masa-like network

Plan may be recipe for rampant atrocities, abuse – Kiko

Alsa Masa in the 1980s became notorious for rampant violations of human rights, widespread atrocities, and abuse all in the name of anti-communism and law and order. I am afraid it is giving the corrupt and abusive policemen more teeth to rape, to kill, and to commit crime against unarmed citizens. Reviving it may in fact be a recipe for rampant atrocities and abuse. The PNP should seriously reconsider this approach.

**

Ang Alsa Masa noong dekada 1980 ay naging bantog sa malawak na paglabag sa mga karapatang pantao, laganap na kalupitan, at pag-abuso sa lahat sa ngalan ng anti-komunismo at batas at kaayusan. Nakakatakot na binibigyan ang mga masasama at mapang-abusong pulis ng higit pang mga ngipin upang manggahasa, pumatay, at gumawa ng krimen laban sa mga hindi-armadong mamamayan. Ang muling pagbabalik nito ay maaaring maging isang sangkap para sa malalaking kasamaan at pang-aabuso. Dapat seryosong isaalang-alang ng PNP ang planong ito.