Statement of Sen. Francis Pangilinan on Maria Ressa

We have seen this play before: Characters and institutions are verbally attacked. Reputations besmirched. Threats of arrest, and even issuances of warrants, at night or on the weekend against the critics of this administration.

Sometimes they succeed, as with Sen. De Lima, Chief Justice Sereno, and Sr. Pat. But sometimes, we are able to hold the line, with the amnesty revocation concerning Sen. Trillanes and the conviction of the policemen in Kian’s murder.

Attacking critics and persecuting them through abuse of institutions must not be tolerated.

We urge the courts to let due process take its course for Maria Ressa.

We condemn the threats, accusations, and harassments against her. We stand with Maria Ressa as she continues to hold the line.

**

Nakita na natin ito: Siraan ang mga tao at institusyon. Dungisan ang pangalan. Pagbantaan ng aresto, at maging ng pag-isyu ng mga warrant, gabi man o weekend laban sa mga kritiko ng administrasyon.

Minsan nagtatagumpay sila, kagaya ng kina Sen. De Lima, Chief Justice Sereno, at Sr. Pat. Pero minsan, panalo tayo, gaya ng sa amnesty revocation ni Sen. Trillanes at ang paghatol sa mga pulis sa pagpatay kay Kian.

Hindi katanggap-tanggap ang mga pag-atake at pag-usig sa mga kritiko sa pamamagitan ng pag-abuso sa mga institusyon.

Hinihikayat natin ang mga korte na hayaang umiral ang due process para kay Maria Ressa.

Kinokondena natin ang mga banta, paratang, at panggigipit laban sa kanya. Tumitindig tayo kasama si Maria Ressa habang patuloy siyang lumalaban.